Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMP6ZCS80S

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMP6ZCS80S

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SMP6ZCS80S
[pl] Instrukcja obsługi
Connect
your
dishwasher
with Home
Connect today!
Get the app Scan QR code
Google Play and the Google Play
logo are trademarks of Google
LLC. Apple and the Apple logo
are trademarks of Apple Inc.
pl
2
Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć w cyfrowym podręczniku użytkownika.
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ..........................4
1.1 Wskazówki ogólne .................... 4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem................................ 4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ......................................... 4
1.4 Bezpieczna instalacja................ 5
1.5 Bezpieczne użytkowanie ........... 7
1.6 Uszkodzone urządzenie ............ 8
1.7 Zagrożenia dla dzieci ................ 9
2 Wykluczanie szkód material-
nych ...........................................11
2.1 Bezpieczna instalacja.............. 11
2.2 Bezpieczne użytkowanie ......... 11
3 Ochrona środowiska i
oszczędność..............................12
3.1 Usuwanie opakowania ............ 12
3.2 Oszczędzanie energii .............. 12
3.3 Suszenie z użyciem zeolitu
.............................................12
3.4 Czujniki.................................... 13
4 Ustawianie i podłączanie..........13
4.1 Zakres dostawy....................... 13
4.2 Ustawianie i podłączanie
urdzenia ...............................14
4.3 Przyłącze kanalizacji................ 14
4.4 Przyłącze wody pitnej.............. 14
4.5 Przyłącze elektryczne .............. 15
5 Poznawanie urządzenia ............16
5.1 Urdzenie...............................16
5.2 Elementy obsługowe ............... 18
6 Programy ...................................21
6.1 Wskazówki dla instytutów
badawczych.............................22
6.2 Favourite .............................23
6.3 Intelligent ............................23
7 Funkcje dodatkowe...................24
8 Wyposażenie .............................25
8.1 Górny kosz na naczynia.......... 25
8.2 Półki.........................................26
8.3 Dolny kosz na naczynia........... 26
8.4 Sadane kolce........................26
8.5 Szuflada nasztućce ................ 27
8.6 Extra Clean Zone..................... 27
9 Przed pierwszym użyciem ........28
9.1 Pierwsze uruchomienie urzą-
dzenia...................................... 28
10 Zmiękczacz wody....................29
10.1 Przegląd ustawień twardo-
ści wody ................................ 29
10.2 Ustawianie zmiękczacza ....... 29
10.3 l specjalna.........................30
10.4 Wyłączanie zmiękczacza
wody ......................................30
10.5 Regeneracja zmiękczacza
wody ......................................31
11 Dozownik nabłyszczacza........31
11.1 Nayszczacz.........................31
11.2 Ustawianie ilości nabłysz-
czacza ...................................32
11.3 Wyłączanie dozownika na-
błyszczacza ...........................32
pl
3
12 Środek czyszczący..................33
12.1 Odpowiednie środki czysz-
czące ..................................... 33
12.2 Nieodpowiednie środki
czyszcce ............................34
12.3 Wskazówki dotyczące środ-
ków czyszczących ................. 34
12.4 Napełnianie środkiem
czyszccym..........................34
13 Naczynia ..................................35
13.1 Uszkodzenia szkła i naczyń .. 36
13.2 Wkładanie naczyń ................. 36
13.3 Wyjmowanie naczyń .............. 37
14 Podstawowy sposób
obsługi.....................................37
14.1 Włączanie urządzenia............ 37
14.2 Ustawianie programu ............ 38
14.3 Ustawianie funkcji dodatko-
wej ......................................... 38
14.4 Ustawianie czasu włączenia.. 38
14.5 Włączanie programu ............. 38
14.6 Przerywanie programu .......... 39
14.7 Anulowanie programu ........... 39
14.8 Wyłączanie urządzenia.......... 39
15 Ustawienia podstawowe.........40
15.1 Przegląd ustawień podsta-
wowych..................................40
15.2 Zmiana ustawień podsta-
wowych..................................44
16 HomeConnect ........................44
16.1 Szybkie uruchamianie funk-
cji HomeConnect.................. 45
16.2 Remote Start ......................45
16.3 Ochrona danych.................... 46
17 Czyszczenie ipielęgnacja.......46
17.1 Czyszczenie komory zmy-
wania ..................................... 46
17.2 Środki czyszczące................. 46
17.3 Przydatne wskazówki doty-
czące pielęgnacji urządze-
nia.......................................... 47
17.4 Czyszczenie zmywarki ...... 47
17.5 System filtrujący .................... 48
17.6 Czyszczenie ramion spry-
skujących...............................49
18 Usuwanie usterek....................51
18.1 Wyczyścić pompę odpływo-
wą..........................................58
19 Transport, przechowywanie
i utylizacja................................58
19.1 Demontaż urządzenia............ 58
19.2 Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem .......................59
19.3 Transport urządzenia............. 59
19.4 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.................................... 59
20 Serwis ......................................60
20.1 Numer produktu (E-Nr.), nu-
mer fabryczny (FD) i numer
porządkowy (Z-Nr.)................ 60
20.2 Gwarancja AQUA-STOP ........ 60
21 Dane techniczne......................62
21.1 Informacje o oprogramowa-
niu wolnym i otwartym........... 62
22 Deklaracja zgodności .............63
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 2500m nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
1.4 Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycz-
nej należy się ściśle stosować do wskazówek podanych w in-
strukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagroże-
nie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego no-
wego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Jeśli urządzenie jest zabudowane, wtyczka przewodu zasilające-
go musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możli-
wy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w
wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwodzie.
Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża dopływo-
wego znajduje się elektryczny zawór.
Nigdy nie przecinać węża dopływowego. Wwężu dopływowym
znajdująsię przewody elektryczne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756