Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMV4EVX14E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMV4EVX14E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SMV4EVX14E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii .....................13
Czujnik jakości wody......................13
Efficient Dry ....................................14
Ustawianie i podłączanie..............14
Zakres dostawy..............................14
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................14
Przyłącze kanalizacji.......................15
Przyłącze wody pitnej.....................15
Przyłącze elektryczne .....................15
Poznawanie urządzenia ................16
Urdzenie......................................16
Elementy obsługowe ......................17
Programy .......................................19
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................20
Favourite ....................................20
Funkcje dodatkowe.......................21
Wyposażenie .................................22
Górny kosz na naczynia.................22
Dolny kosz na naczynia .................23
Szuflada nasztućce .......................23
Półki................................................24
Składane kolce...............................24
Wysokości kosza na naczynia .......25
Przed pierwszym użyciem............25
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................25
Zmiękczacz wody..........................25
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................25
Ustawianie zmiękczacza ................26
Sól specjalna..................................26
Wyłączanie zmiękczacza wody ......27
Regeneracja zmiękczacza wody....27
Dozownik nabłyszczacza..............28
Nayszczacz..................................28
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....28
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................29
Środek czyszczący........................29
Odpowiednie środki czyszczące....29
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................31
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................31
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................31
Naczynia ........................................32
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........32
Wkładanie naczyń ..........................33
Wyjmowanie naczyń.......................34
Podstawowy sposób obsługi .......34
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...34
Włączanie urządzenia.....................34
Ustawianie programu .....................34
Ustawianie funkcji dodatkowej.......34
Ustawianie czasu włączenia...........35
pl
3
Włączanie programu ......................35
Przerywanie programu ...................35
Anulowanie programu ....................35
Wyłączanie urządzenia...................35
Ustawienia podstawowe...............36
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................36
Zmiana ustawień podstawowych ...38
HomeConnect ..............................38
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................39
Ustawienia HomeConnect.............39
Zdalne włączanie .......................39
Zdalna diagnostyka .......................40
Aktualizacja oprogramowania ........40
Ochrona danych.............................40
Deklaracja zgodności.....................41
Czyszczenie ipielęgnacja.............41
Czyszczenie komory zmywania......41
Środki czyszczące..........................41
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................41
Czyszczenie zmywarki ...............42
System filtrujący .............................43
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................44
Usuwanie usterek..........................45
Bezpieczeństwo urządzenia ...........45
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................46
Jakość zmywania ...........................48
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................55
Wskazówki na wyświetlaczu...........56
Zakłócenia działania.......................56
Uszkodzenie mechaniczne.............57
Odosy..........................................58
Wyczyścić pompę odpływową .......59
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................59
Demontaż urządzenia.....................59
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................60
Transport urządzenia......................60
Utylizacja zużytego urządzenia ......60
Serwis ............................................61
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................62
Gwarancja AQUA-STOP .................62
Dane techniczne............................62
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................63
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡na wysokości do maksymalnie 4000m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
Bezpieczeństwo pl
5
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756