Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMV68MX03E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMV68MX03E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SM... SB...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Systemy zabezpieczające ..............12
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................13
Bezpieczna instalacja.....................13
Bezpieczne użytkowanie ................13
Zabezpieczenie przed dziećmi1....14
Blokada drzwiczek .........................14
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................15
Usuwanie opakowania ...................15
Oszczędzanie energii .....................15
Suszenie z użyciem zeolitu ........15
Czujnik jakości wody1.....................16
Czujniki...........................................16
Ustawianie i podłączanie..............17
Zakres dostawy..............................17
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................17
Przyłącze kanalizacji.......................17
Przyłącze wody pitnej.....................18
Przyłącze elektryczne .....................18
Poznawanie urządzenia ................19
Urdzenie......................................19
Elementy obsługowe ......................20
Programy .......................................22
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................25
Funkcje dodatkowe.......................25
Wyposażenie .................................26
Górny kosz na naczynia.................26
Dolny kosz na naczynia .................28
Koszyk nasztućce .........................28
Szuflada nasztućce .......................28
Półki................................................29
Składane kolce...............................30
Uchwyt namałe przedmioty...........30
Półka nane ................................30
Spryskiwacz blach do pieczenia....31
Wysokości kosza na naczynia .......31
Przed pierwszym użyciem............32
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................32
Zmiękczacz wody..........................32
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................33
Ustawianie zmiękczacza ................33
Sól specjalna..................................33
Wyłączanie zmiękczacza wody ......34
Regeneracja zmiękczacza wody....34
Dozownik nabłyszczacza..............35
Nayszczacz..................................35
Ustawić ilość nabłyszczacza ..........36
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................36
Środek czyszczący........................37
Odpowiednie środki czyszczące....37
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................38
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................38
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................39
Naczynia ........................................40
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........40
Wkładanie naczyń ..........................40
Wyjmowanie naczyń.......................41
Podstawowy sposób obsługi .......42
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...42
Włączanie urządzenia.....................42
Ustawianie programu .....................42
Ustawianie funkcji dodatkowej.......42
Ustawianie czasu włączenia...........42
Włączanie programu ......................43
Przerywanie programu ...................43
Anulowanie programu ....................43
Wyłączanie urządzenia...................43
Ustawienia podstawowe...............44
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................44
Zmiana ustawień podstawowych ...47
Czyszczenie ipielęgnacja.............47
Czyszczenie komory zmywania......47
Samoczyszcząca komora
zmywania1.......................................47
Środki czyszczące..........................47
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................48
Czyszczenie zmywarki 1..............48
System filtrujący .............................49
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................50
Usuwanie usterek..........................51
Bezpieczeństwo urządzenia ...........51
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................51
Jakość zmywania ...........................53
Wskazówki na wyświetlaczu...........61
Zakłócenia działania ......................61
Uszkodzenie mechaniczne.............62
Odosy..........................................63
Wyczyścić pompę odpływową .......64
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................64
Demontaż urządzenia.....................64
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................65
Transport urządzenia......................65
Utylizacja zużytego urządzenia ......65
Serwis ............................................66
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................67
Gwarancja AQUA-STOP1................67
Dane techniczne............................67
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
Tutaj zamieszczone są ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i efektywnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie instrukcji zgodnego z przeznaczeniem użytkowania
jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urzą-
dzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do maksymalnej wysokości 2500m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
Bezpieczeństwo pl
5
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756