Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SPV2IKX10E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SPV2IKX10E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SPV2IKX10E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii .....................13
Czujnik jakości wody......................13
Ustawianie i podłączanie..............13
Zakres dostawy..............................14
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................14
Przyłącze kanalizacji.......................14
Przyłącze wody pitnej.....................15
Przyłącze elektryczne .....................15
Poznawanie urządzenia ................16
Urdzenie......................................16
Elementy obsługowe ......................17
Programy .......................................19
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................20
Favourite ....................................20
Funkcje dodatkowe.......................20
Wyposażenie .................................21
Górny kosz na naczynia.................21
Dolny kosz na naczynia..................22
Koszyk nasztućce .........................22
Półki................................................23
Półka nane ................................23
Wysokości kosza na naczynia .......23
Przed pierwszym użyciem............23
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................23
Zmiękczacz wody..........................24
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................24
Ustawianie zmiękczacza ................24
Sól specjalna..................................25
Wyłączanie zmiękczacza wody ......25
Regeneracja zmiękczacza wody....26
Dozownik nabłyszczacza..............26
Nayszczacz..................................26
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....27
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................27
Środek czyszczący........................28
Odpowiednie środki czyszczące....28
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................29
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................29
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................30
Naczynia ........................................31
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........31
Wkładanie naczyń ..........................31
Wyjmowanie naczyń.......................32
Podstawowy sposób obsługi .......32
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...32
Włączanie urządzenia.....................32
Ustawianie programu .....................33
Ustawianie funkcji dodatkowej.......33
Ustawianie czasu włączenia...........33
Włączanie programu ......................33
pl
3
Przerywanie programu ...................34
Anulowanie programu ....................34
Wyłączanie urządzenia...................34
Ustawienia podstawowe...............35
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................35
HomeConnect ..............................37
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................38
Ustawienia HomeConnect.............38
Zdalne włączanie .......................38
Zdalna diagnostyka .......................39
Aktualizacja oprogramowania ........39
Ochrona danych.............................39
Deklaracja zgodności.....................39
Czyszczenie ipielęgnacja.............40
Czyszczenie komory zmywania......40
Środki czyszczące..........................40
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................40
Czyszczenie zmywarki ...............40
System filtrujący .............................42
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................43
Usuwanie usterek..........................44
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................44
Jakość zmywania ...........................46
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................53
Wskazówki na wyświetlaczu...........53
Zakłócenia działania.......................54
Uszkodzenie mechaniczne.............55
Odosy..........................................55
Wyczyścić pompę odpływową .......56
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................56
Demontaż urządzenia.....................56
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................57
Transport urządzenia......................57
Utylizacja zużytego urządzenia ......57
Serwis ............................................58
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................59
Gwarancja AQUA-STOP .................59
Dane techniczne............................59
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................60
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡na wysokości do maksymalnie 4000m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
Bezpieczeństwo pl
5
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756