Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SPV6YMX11E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SPV6YMX11E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SPV6YMX11E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii .....................13
Suszenie z użyciem zeolitu .......13
Czujnik jakości wody......................14
Czujniki...........................................14
Efficient Dry ....................................14
Ustawianie i podłączanie..............14
Zakres dostawy..............................14
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................15
Przyłącze kanalizacji.......................15
Przyłącze wody pitnej.....................15
Przyłącze elektryczne .....................16
Poznawanie urządzenia ................17
Urdzenie......................................17
Elementy obsługowe ......................18
Programy .......................................21
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................22
Favourite ....................................22
Funkcje dodatkowe.......................23
Wyposażenie .................................24
Górny kosz na naczynia.................24
Dolny kosz na naczynia .................25
Szuflada nasztućce .......................25
Półki................................................26
Składane kolce...............................26
Wysokości kosza na naczynia .......27
Przed pierwszym użyciem............27
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................27
Zmiękczacz wody..........................28
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................28
Ustawianie zmiękczacza ................28
Sól specjalna..................................29
Wyłączanie zmiękczacza wody ......29
Regeneracja zmiękczacza wody....30
Dozownik nabłyszczacza..............30
Nayszczacz..................................30
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....31
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................31
Środek czyszczący........................32
Odpowiednie środki czyszczące....32
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................33
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................33
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................34
Naczynia ........................................35
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........35
Wkładanie naczyń ..........................36
Wyjmowanie naczyń.......................37
Podstawowy sposób obsługi .......37
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...37
Włączanie urządzenia.....................37
Ustawianie programu .....................37
pl
3
Ustawianie funkcji dodatkowej.......37
Ustawianie czasu włączenia...........38
Włączanie programu ......................38
Przerywanie programu ...................38
Anulowanie programu ....................38
Wyłączanie urządzenia...................38
Ustawienia podstawowe...............39
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................39
Zmiana ustawień podstawowych ...42
HomeConnect ..............................43
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................43
Ustawienia HomeConnect.............44
Remote Start ...............................44
Zdalna diagnostyka .......................44
Aktualizacja oprogramowania ........44
Ochrona danych.............................44
Czyszczenie ipielęgnacja.............45
Czyszczenie komory zmywania......45
Środki czyszczące..........................45
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................45
Czyszczenie zmywarki ...............46
System filtrujący .............................47
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................48
Usuwanie usterek..........................49
Bezpieczeństwo urządzenia ...........49
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................50
Jakość zmywania ...........................52
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................60
Wskazówki na wyświetlaczu...........60
Zakłócenia działania.......................61
Uszkodzenie mechaniczne.............62
Odosy..........................................62
Wyczyścić pompę odpływową .......64
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................64
Demontaż urządzenia.....................64
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................65
Transport urządzenia......................65
Utylizacja zużytego urządzenia ......65
Serwis ............................................66
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................66
Gwarancja AQUA-STOP .................66
Dane techniczne............................67
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................68
Deklaracja zgodności.....................68
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego
nowego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756