Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SPV6ZMX23E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SPV6ZMX23E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SPV6ZMX23E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii .....................13
Suszenie z użyciem zeolitu .......13
Czujnik jakości wody......................14
Czujniki...........................................14
Ustawianie i podłączanie..............14
Zakres dostawy..............................15
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................15
Przyłącze kanalizacji.......................15
Przyłącze wody pitnej.....................16
Przyłącze elektryczne .....................16
Poznawanie urządzenia ................17
Urdzenie......................................17
Elementy obsługowe ......................18
Programy .......................................21
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................22
Favourite ....................................22
Funkcje dodatkowe.......................23
Wyposażenie .................................24
Górny kosz na naczynia.................24
Dolny kosz na naczynia .................25
Szuflada nasztućce .......................25
Półki................................................26
Składane kolce...............................26
Wysokości kosza na naczynia .......27
Przed pierwszym użyciem............27
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................27
Zmiękczacz wody..........................27
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................27
Ustawianie zmiękczacza ................28
Sól specjalna..................................28
Wyłączanie zmiękczacza wody ......29
Regeneracja zmiękczacza wody....29
Dozownik nabłyszczacza..............30
Nayszczacz..................................30
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....30
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................31
Środek czyszczący........................31
Odpowiednie środki czyszczące....31
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................33
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................33
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................33
Naczynia ........................................34
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........34
Wkładanie naczyń ..........................35
Wyjmowanie naczyń.......................36
Podstawowy sposób obsługi .......36
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...36
Włączanie urządzenia.....................36
Ustawianie programu .....................36
pl
3
Ustawianie funkcji dodatkowej.......37
Ustawianie czasu włączenia...........37
Włączanie programu ......................37
Przerywanie programu ...................37
Anulowanie programu ....................37
Wyłączanie urządzenia...................38
Ustawienia podstawowe...............39
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................39
Zmiana ustawień podstawowych ...41
HomeConnect ..............................42
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................42
Ustawienia HomeConnect.............43
Remote Start ...............................43
Zdalna diagnostyka .......................43
Aktualizacja oprogramowania ........44
Ochrona danych.............................44
Deklaracja zgodności.....................44
Czyszczenie ipielęgnacja.............45
Czyszczenie komory zmywania......45
Środki czyszczące..........................45
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................45
Czyszczenie zmywarki ...............45
System filtrujący .............................47
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................48
Usuwanie usterek..........................49
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................49
Jakość zmywania ...........................51
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................59
Wskazówki na wyświetlaczu...........59
Zakłócenia działania.......................60
Uszkodzenie mechaniczne.............61
Odosy..........................................61
Wyczyścić pompę odpływową .......62
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................62
Demontaż urządzenia.....................62
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................63
Transport urządzenia......................63
Utylizacja zużytego urządzenia ......63
Serwis ............................................64
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................64
Gwarancja AQUA-STOP .................64
Dane techniczne............................65
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................66
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Instrukcję należy dokładnie przeczytać. Jest to konieczny waru-
nek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
Bezpieczeństwo pl
5
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756