Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ekspres BREVILLE Prima Late III VCF146X Szary

Powrót
Prima Latte III
VCF146X / VCF147X
33
32
PIÈCES DE RECHANGE
Pour des pièces supplémentaires ou de
rechange, rendez-vous sur
www.breville.co.uk ou appelez-nous au
0800 028 7154.
DÉPANNAGE
Pour le dépannage et les FAQ, consultez le
site : www.breville.co.uk/faqs
Problème : Le voyant de nettoyage reste allumé.
Causes : Votre machine vous indique qu’elle est prête pour un cycle de nettoyage.
Solution : Exécutez le cycle de nettoyage (voir page 11).
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Les déchets électriques ne doivent pas
être éliminés avec les déchets ménagers.
Veuillez recycler là où les installations
existent. Envoyez-nous un e-mail à l’adresse
BrevilleEurope@newellco.com pour plus
d’informations sur le recyclage et les
informations DEEE.
SERVICE APRÈS-VENTE ET PIÈCES
DE RECHANGE
Si l’appareil ne fonctionne pas mais est sous
garantie, retournez le produit à l’endroit
où il a été acheté pour un remplacement.
Veuillez noter qu’une preuve d’achat
valide sera requise. Pour obtenir de l’aide
supplémentaire, veuillez contacter notre
service clientèle au 0800 028 7154 ou par e-mail
à l’adresse : BrevilleEurope@newellco.com.
!Niniejsze urządzenie wytwarza ciepło
podczas pracy. Należy przedsięwziąć
odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu
uniknięcia ryzyka poparzeń, oparzeń,
pożaru lub innego rodzaju uszkodzeń
ciała lub szkód w mieniu spowodowanych
dotknięciem powierzchni zewnętrznych
urządzenia podczas użytkowania lub jego
stygnięcia.
!Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie
z jego przeznaczeniem. Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użycia
w gospodarstwie domowym. Nie wolno go
używać na zewnątrz.
!Nigdy nie dotykaj wtyczki ani wyłącznika
zasilania wilgotnymi rękami.
!Zawsze używaj urządzenia na stabilnej,
bezpiecznej, suchej i poziomej
powierzchni.
!Tego urządzenia nie można umieszczać
na żadnych potencjalnie gorących
powierzchniach (takich jak kuchenki
gazowe lub elektryczne) ani w ich pobliżu.
!Nie należy korzystać z urządzenia, które
zostało upuszczone, jeśli urządzenie
nosi widoczne oznaki uszkodzeń lub jeśli
cieknie.
!Po użyciu i przed czyszczeniem
urządzenie musi zostać wyłączone
i odłączone od gniazda zasilania.
!Przed zdejmowaniem/instalacją
części oraz przed czyszczeniem lub
przechowywaniem urządzenie należy
wyłączyć, odłączyć od gniazda zasilania
i odczekać, aż się schłodzi.
!Nigdy nie zanurzaj obudowy urządzenia,
przewodu zasilającego lub wtyczki
w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
!Przewód zasilający nie może zwisać nad
krawędzią blatu ani dotykać gorących
powierzchni; nie wolno go zapętlać,
przycinać ani przyciskać.
!Nigdy nie pozostawiaj działającego
urządzenia bez nadzoru.
!Ekspres do kawy nie może być
umieszczony w szafce podczas
użytkowania.
BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOW
DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI
Urządzenia mogą używać
dzieci od 8. roku życia, osoby
o ograniczonej sprawności
zycznej, czuciowej lub
psychicznej oraz osoby
niemające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem że korzystają
z urządzenia pod nadzorem
lub zostały poinstruowane
odnośnie do bezpiecznego
używania urządzenia
oraz mają świadomość
ryzyka związanego z jego
użytkowaniem. Dzieci
nie powinny bawić się
urządzeniem. Dzieci nie
powinny czyścić ani
konserwować urządzenia,
chyba że mają więcej niż 8 lat
i są nadzorowane. Przechowuj
urządzenie i przewód
w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8. roku życia.
W celu uniknięcia zagrożenia
uszkodzony przewód
zasilający może być
wymieniony jedynie przez
producenta, autoryzowany
serwis lub wykwalikowaną
osobę.
35
34
Ze względu na naszą politykę ciągłego doskonalenia rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od tego, który został
przedstawiony w niniejszej instrukcji.
1. Głowica do parzenia
2. Kolba:
a. Kolba do kawy mielonej i kapsułek E.S.E.
(45 mm)
3. Zagłębienie do regulacji wysokości na małe
liżanki
4. Wyjmowana taca ociekowa z kratką
5. Wyjmowana taca ociekowa
6. Wskaźnik przelania tacy ociekowej
7. Filtry do:
a. Pojedyncze espresso i kapsułki E.S.E.
(45 mm)
b. Podwójne espresso
c. Wyjmowane pokrywy dolne ltrów
8. Miarka/ubijak
9. Panel sterowania
a. Pasek postępu
b. Przycisk „Pojedyncze (1) i podwójne
(2) espresso”
c. Przycisk „Małe (1) i duże latte”
d. Przycisk „Małe (1) i duże (2) cappuccino”
e. Przycisk „Manualne zaparzanie espresso”
f. Przycisk do manualnego spieniania mleka
g. Przycisk czyszczenia
10. Wyjmowany/przezroczysty zbiornik na mleko
11. Pokrywa zbiornika na mleko
12. Przycisk zwalniający zbiornik na mleko
13. Pokrętło kontroli poziomu spieniania mleka
14. Uchwyt rurki do spieniania mleka
15. Rurka do spieniania mleka
16. Przełącznik włączania/wyłączania „I/O”
17. Wyjmowany zbiornik wody
18. Pokrywa zbiornika na wodę
19. Przewód dozowania mleka
WPROWADZENIE
Gratulacje! Wybrałeś(-aś) nowy i innowacyjny
ekspres do kawy Breville® Prima Latte III. To
wyjątkowe urządzenie zostało zaprojektowane,
by pomóc Ci szybko, wygodnie i automatycznie
przygotowywać pyszne espresso, cappuccino
i latte za naciśnięciem jednego przycisku.
ESPRESSO
Wyjątkowa metoda parzenia kawy, w której
gorąca woda przepływa pod ciśnieniem przez
drobno zmieloną kawę. To kawa popularna
w Europie. Jej smak jest o wiele bogatszy
i pełniejszy od zwykłej kawy ltrowanej.
Ze względu na swój bogaty smak espresso
jest zazwyczaj podawane w małych
liżankach w ilości od 45 do 60 ml.
CAPPUCCINO
Napój, który w 1/3 to espresso, w 1/3 lekko
spienione mleko i w 1/3 mocno spienione
mleko.
LATTE
Napój, który w 1/4 to espresso i w 3/4 spienione
mleko.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
uważnie zapoznaj się ze WSZYSTKIMI
instrukcjami, środkami ostrożności, uwagami
i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej
instrukcji. Podczas korzystania z urządzenia
niektóre części i akcesoria mogą się
nagrzać i konieczne będzie ich ostygnięcie.
Odpowiednia pielęgnacja i konserwacja
zapewnią długi czas eksploatacji
urządzenia Breville® Prima Latte III oraz
jego bezproblemowe działanie. Zachowaj
tę instrukcję i często do niej zaglądaj w celu
zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi
czyszczenia i pielęgnacji.
W ekspresie Breville® Prima Latte III można
używać kawy mielonej oraz kapsułek E.S.E.
(45 mm), co sprawia, że jest to niezwykle
praktyczne i wszechstronne urządzenie
umożliwiające przygotowanie pojedynczego
espresso, cappuccino i latte.
3. Wybierz jeden z ltrów (pojedyncze
lub podwójne espresso) i umieść go
w kolbie na zmieloną kawę. Umieść
kolbę w urządzeniu i upewnij się, że jest
odpowiednio zablokowana. Pod kolbą
postaw duży kubek. Upewnij się również,
że końcówka rurki do spieniania mleka
jest skierowana do wewnątrz kubka.
4. Podłącz urządzenie do odpowiedniego
gniazda zasilania.
5. Przełącz przycisk zasilania do pozycji
włączenia „I”.
6. Pasek postępu na panelu sterowania
podświetli się (Podgrzewacz espresso
i Podgrzewacz pary „ ”), pokazując
postęp. Gdy pasek postępu będzie
w pełni podświetlony i przestanie
migać, naciśnij przycisk manualnego
zaparzania espresso „ ”. Urządzenie
zacznie nalewać wodę. Po napełnieniu
kubka zatrzymaj je, naciskając ponownie
przycisk. Podczas pracy urządzenia
pasek postępu będzie się cyklicznie
podświetlać.
7. Wylej wodę z kubka i umieść go
z powrotem w urządzeniu.
8. Naciśnij przycisk manualnego spieniania
”. Urządzenie zacznie nalewać wodę.
Po napełnieniu kubka zatrzymaj je,
naciskając ponownie przycisk. Podczas
pracy urządzenia pasek postępu będzie
się cyklicznie podświetlać.
9. Pasek postępu na panelu sterowania
podświetli się (Podgrzewacz espresso
i Podgrzewacz pary „ ”) i przestanie
migać. Urządzenie zostało wstępnie
zalane i jest gotowe do użytkowania.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Zapoznaj się z sekcją „Opis urządzenia”
w celu uzyskania informacji o produkcie
oraz wszystkich częściach.
1. Upewnij się, że urządzenie jest
wyłączone („O”), naciskając przełącznik
włączania/wyłączania „I/O”, który
znajduje się po prawej stronie ekspresu.
Upewnij się, że urządzenie jest
odłączone od gniazda elektrycznego.
2. Usuń naklejki i etykiety z urządzenia.
3. WYJMIJ CZERWONĄ ZATYCZKĘ
Z DOLNEJ CZĘŚCI ZBIORNIKA
NA WODĘ.
4. Zacznij od wyjęcia i umycia zbiornika na
wodę, zbiornika na mleko, kolby, dwóch
ltrów oraz miarki/ubijaka w wodzie
z dodatkiem łagodnego detergentu.
Wypłucz dokładnie każdą część i umieść
je z powrotem w urządzeniu.
5. Przed umieszczeniem lub wyjęciem
kolby i ltrów z urządzenia zapoznaj się
z instrukcjami w sekcji „UMIESZCZANIE
KOLBY”.
6. W celu wyczyszczenia wnętrza urządzenia
wykonaj kroki przedstawione w sekcji
„PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO”,
używając wody w obu zbiornikach i nie
napełniając ltra zmieloną kawą. Nie
zanurzaj obudowy urządzenia, przewodu
zasilającego ani wtyczki w wodzie ani nie
próbuj samodzielnie dotykać żadnych
części wewnętrznych urządzenia.
WAŻNE – WSTĘPNE ZALEWANIE
URZĄDZENIA
W celu wstępnego zalania urządzenia
przeprowadź cykl spieniania, wykonując
poniższe kroki:
1. Napełnij zbiornik do maksymalnego
poziomu „MAX”, a następnie dobrze
osadź zbiornik wody z powrotem
w urządzeniu i zamknij jego pokrywę.
2. Napełnij zbiornik na mleko wodą do
maksymalnego poziomu „MAX” i wsuń
go z powrotem na swoje miejsce.
Zbiornik na mleko powinien zablokować
się na miejscu, co powinno być
wyczuwalne.
37
36
WYBÓR ODPOWIEDNIEJ KAWY
KAWA
Kawa powinna być świeżo zmielona
i ciemno palona. Do przygotowywania
espresso warto wypróbować kawę paloną
w stylu francuskim lub włoskim. Gotowa
mielona kawa zachowa świeżość jedynie
przez 7–8 dni, pod warunkiem że jest
przechowywana w szczelnie zamykanym
pojemniku w chłodnym, ciemnym miejscu. Nie
przechowuj kawy w lodówce ani zamrażarce.
Poleca się zmielenie ziaren kawy przed
ich użyciem. Ziarna kawy przechowywane
w szczelnie zamykanym pojemniku zachowają
smak przez maksymalnie 4 tygodnie.
MIELENIE
Jeśli mielisz własną kawę, jest to ważny etap
procesu przygotowywania espresso. Może
to wymagać praktyki. Kawa musi być drobno
zmielona.
Prawidłowo zmielona kawa powinna swoim
wyglądem przypominać sól stołową.
W przypadku zbyt drobno zmielonej kawy
woda nie będzie przez nią przepływać nawet
pod dużym ciśnieniem. Taka kawa wygląda
jak proszek i po roztarciu jej w palcach
w dotyku przypomina mąkę.
W przypadku zbyt grubo zmielonej kawy
woda przepływa przez kawę zbyt szybko,
uniemożliwiając ekstrakcję o pełnym
smaku. Upewnij się, że używasz dobrej
jakości młynka, aby zapewnić jednolitą
konsystencję.
NAPÓJ SUGEROWANA
FILIŻANKA
Espresso Pojedyncze (1)
Podwójne (2) 40 ml
80 ml
Cappuccino Małe (1)
Duże (2)
230 ml
460 ml
Latte Małe (1)
Duże (2)
400 ml
550 ml
JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ FILIŻANKĘ
Wybierz odpowiednią liżankę zgodnie
z następującą tabelą:
UWAGA: Łączna ilość napoju może się
różnić w zależności od rodzaju mleka i ilości
wykorzystanej piany.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
a. Napełnij zbiornik wodą (patrz
ilustracja 1). Do napełnienia zbiornika
możesz użyć dzbanka lub wyjąć zbiornik
z urządzenia i napełnić go wodą z kranu.
Napełnij zbiornik żądaną ilością wody
tak, aby nie przekraczać maksymalnego
poziomu „MAX”. Nigdy nie używaj
ciepłej ani gorącej wody do napełniania
zbiornika wody.
b. Zamknij pokrywę zbiornika wody. Jeśli
zbiornik został wyjęty w celu napełnienia
go wodą, dobrze go osadź z powrotem
na swoim miejscu.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA MLEKO
Jeśli planujesz przygotowanie cappuccino lub
latte, wyjmij zbiornik na mleko z urządzenia,
podnosząc przycisk zwalniający zbiornik
i jednocześnie wysuwając zbiornik
z urządzenia (patrz ilustracja 2). Następnie
nalej wybraną ilość zimnego mleka,
które będziesz potrzebować, upewniając
się, że maksymalny poziom „MAX” nie
zostanie przekroczony (patrz ilustracja 3).
Po zakończeniu wsuń zbiornik na mleko
z powrotem do urządzenia tak, aby został on
dobrze osadzony na swoim miejscu. Zbiornik
na mleko powinien zablokować się na
miejscu, co powinno być wyczuwalne.
UWAGA: Możesz użyć dowolnego rodzaju
mleka, tj. mleka pełnotłustego, o niskiej
zawartości tłuszczu, organicznego lub mleka
sojowego
.
Ilustracja 1
Ilustracja 3
Ilustracja 2
Ilustracja 2
UMIESZCZANIE FILTRA W KOLBIE
1. Włóż ltr do kolby, upewniając się, że
wypustka ltra jest dopasowana do
otworu w kolbie (patrz ilustracja 4).
2. Obróć ltr w lewo lub w prawo, aby
zablokować go na miejscu (patrz
ilustracja 5).
UWAGA: Aby wyjąć ltr w celu jego
wyczyszczenia, obróć go w lewo lub
w prawo, aby dopasować wypustkę ltra
do otworu w kolbie, a następnie go wyjmij.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
wyjęcia ltra z kolby upewnij się, że ltr
się schłodził.
BLOKOWANIE FILTRA PODCZAS
USUWANIA FUSÓW
Po zakończeniu zaparzania kawy podnieś
wypustkę znajdującą się na uchwycie,
zahacz ją o krawędź ltra, aby przytrzymać
go na miejscu podczas wyrzucania zbitych
fusów. Odhacz wypustkę ( ) i włóż ją
ponownie w uchwyt, aby wyjąć ltr do
czyszczenia. NIE zostawiaj wypustki w
zablokowanej pozycji, wkładając ltr w
głowicę do parzenia kawy.
NAPEŁNIANIE KA
Umieść wybrany ltr w kolbie,
jak przedstawiono poniżej:
KAPSUŁKA
Ilustracja 5Ilustracja 4
WYBÓR KOLBY
Do urządzenia dołączona jest jedna kolba do
używania z kawą mieloną oraz kapsułkami
E.S.E.
KORZYSTANIE Z KOLBY DO KAWY
MIELONEJ I KAPSUŁEK E.S.E.
WYBÓR FILTRA
Wybierz ltr zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
a. POJEDYNCZE ESPRESSO
w przypadku używania kawy mielonej
lub kapsułek E.S.E. (Easy Serving
Espresso) użyj ltra na pojedyncze
espresso.
b. PODWÓJNE LUB DWA POJEDYNCZE
ESPRESSO – użyj ltra na podwójne
espresso. Umieszczenie dwóch małych
liżanek pod kolbą pozwoli przygotować
dwa pojedyncze espresso jednocześnie.
UWAGA: Filtr kapsułki dołączonej do
urządzenia został zaprojektowany do
użycia jedynie z kapsułkami E.S.E.
(Easy Serving Espresso) (45 mm).