Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Rozdrabniacz do gałęzi CARAVAGGI Bio 55 Honda GX 200 spalinowy

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
PRZED UŻYCIEM MASZYNY PRZECZY
TAĆ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma CARAVAGGI Sri
SIEDZIBA, FABRYKA I ADMINISTRACJA:
20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), WŁOCHY
Oświadcza na własną odpowiedzialność, że Rozdrabniacz gałęzi Bio 55
Model Bio 55 benzynowy
Numer seryjny: patrz tabliczka znamionowa Rok produkcji: patrz tabliczka
znamionowa
Jest zgodny ze wszystkimi przepisami dotyczącymi następujących dyrektyw
europejskich:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/CE jako zmiana dyrektywy 95/16/WE oraz od
czasu, gdy maszyna została dostosowan
a do następujących zharmonizowanych
norm i specyfikacji, w stosownych przypadkach:
UNI EN ISO 12100: Bezpieczeństwo maszyn -
Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
projektowania -
Podstawowa terminologia, metodologia, zasady techniczne. UNI EN
ISO 4254-1: Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne.
UNI EN 13683: Bezpieczeństwo - rozdrabniacze / rębaki z napędem.
ISO 11684: Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, urządzenia do pielęgnacji trawników i
ogrodów z napędem mechanicznym - Znaki bezpiecze
ństwa i obrazki
przedstawiające zagrożenia - Zasady ogólne.
Osoba upoważniona do sporządzania deklaracji zgodności:
.
Valerio
Gianpaolo
Caravaggi
Przedstawiciel prawny
( Valerio Gianpaolo Caravaggi)
Pontoglio, 01 / 01 / 2012
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma CARAVAGGI Sri
SIEDZIBA, FABRYKA I ADMINISTRACJA:
20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), WŁOCHY
Oświadcza na własną odpowiedzialność, że Rozdrabniacz gałęzi Bio 55
Model Bio 55 Elektryczny
Numer seryjny: patrz tabliczka znamionowa Rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa
Jest zgodny ze wszystkimi przepisami dotyczącymi następujących dyrektyw
europejskich:
Jest zgodny ze wszystkimi przepisami dotyczącymi następujących dyrektyw europejskich:
Dyrektywa
maszynowa 2006/42/CE jako zmiana dyrektywy 95/16/WE Dyrektywa 2004/108/WE
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej.
Dyrektywa 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia. A ponieważ maszyna została dostosowana do następujących
zharmonizowanych norm i specyfikacji, w stosownych przypadkach:
UNI EN ISO 12100: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
projektowania - Podstawowa terminologia, metodologia, zasady techniczne.
UNI EN ISO 4254-1: Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne.
UNI EN 13683: Bezpieczeństwo - rozdrabniacze / rębaki z napędem.
CEI EN 60204-1: Maszyny - Bezpieczeństwo - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1:
Przepisy ogólne.
ISO 11684: Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, urządzenia do pielęgnacji trawników i ogrodów
z napędem mechanicznym - Znaki bezpieczeństwa i obrazki przedstawiające zagrożenia -
Zasady ogólne.
Osoba upoważniona do sporządzania deklaracji zgodności: Valerio Gianpaolo Caravaggi
Przedstawiciel prawny
(Valerio Gianpaolo Caravaggi)
Pontoglio, 01 / 01 / 2012
Ostrzeżenie!
Noś kask, ochraniacze uchu i okulary ochronne lub
gogle.
Ostrzeżenie!
Nosić rękawice ochronne.
Ostrzeżenie!
Nosić obuwie ochronne.
Ostrzeżenie!
Należy nosić odzież odpowiednią do pracy przy maszynach
z częściami ruchomymi.
Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.
Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć świecę
zapłonową.
Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć silnik.
Niebezpieczeństwo!
Wyrzut kawałków drewna. Zachować bezpieczną odległość
od elementów wyposażenia do załadunku i rozładunku.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756