Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny CECOTEC Cecomixer 4041 250W

Powrót
CECOMIXER EASY
Batidora amasadora/Stand mixer
Instrukcja obsługi
CECOMIXER EASY WHITE
2
POLSKI
1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi, zanim
uruchomisz mikser. Zachowaj ją na przyszłość.
Z tego urządzenia mogą korzystać osoby niepełnosprawne
fizycznie, psychicznie i umysłowo, a także osoby bez
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że
znajdują się pod opieką lub zostały poinstruowane w zakresie
jego bezpiecznego użytkowania i rozumieją niesione przez nie
ryzyko szkód.
Dzieci nie mogą używać tego aparatu. Trzymaj urządzenie i
kabel poza ich zasięgiem.
Trzymaj wszelkie folie i inne materiały użyte do pakowania
produktu z daleka od dzieci. Mogą stanowić dla nich zagrożenie.
Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, jeśli nie masz pewności,
czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej aparatu
odpowiada napięciu twojej sieci elektrycznej.
BARDZO WAŻNE: nigdy nie zanurzaj korpusu głównego
urządzenia w wodzie ani innych płynach.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Może wyrobić do 0,5 kg masy. Nie należy go używać przez
dłużej niż 15 min bez przerwy. Po tym czasie pozostaw go do
schłodzenia, zanim ponownie z niego skorzystasz.
Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
Nie włączaj aparatu, jeśli nie ma w nim żadnych składników.
Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Trzymaj mikser
poza ich zasięgiem.
Upewnij się, czy zarówno aparat, jak i kabel zasilający znajdują
się z daleka od źródeł ciepła.
Zanim zdejmiesz lub założysz którąś z części aparatu, rozłącz
go z prądu.
Rozłącz urządzenie z gniazdka, jeśli nie jest używane.
CECOMIXER EASY WHITECECOMIXER EASY WHITE 3
POLSKI
Uszkodzony kabel zasilający stanowi zagrożenie i musi zostać
wymieniony w Serwisie Pomocy Technicznej Cecotec.
CECOMIXER EASY WHITE
4
POLSKI
2. CZĘŚCI I KOMPONENTY
Rys. 1
1. Korpus główny
2. Przycisk zmiany pozycji ramienia
3. Ruchome ramię
4. Przycisk zwalniający końcówki
5. Selektor poziomu prędkości
6. Otwory na końcówki
7. Trzepaczki
8. Haki
9. Misa
10. Obrotowa podstawa
11. Włącznik ruchu planetarnego
Rys. 2
Rys. 3
3. OBSŁUGA URZĄDZENIA
Przytrzymaj przycisk zmiany pozycji ramienia (2) i podnieś ramię (3) (rys. 2).
Przytrzymaj obrotową podstawę (10) i przekręć misę (9) we wskazanym kierunku, aby
zainstalować ją w urządzeniu.
Włóż wybrany zestaw końcówek w otwory ramienia.
BARDZO WAŻNE: końcówki, które mają na osi podkładkę muszą być włożone w otwory o
większej średnicy (zaznaczone literą „R”). W przeciwnym razie mogą rozbryzgać zawartość.
TRZEPACZKI (7): do wodnistych mieszanin, kremów, białek etc.
HAKI (8): do wyrabiania past i lekkich mas.
Zainstaluj wybrane końcówki w odpowiednich otworach, przyciskając i przekręcając je, aż nie
będą dobrze zagnieżdżone. Zawsze używaj dwóch takich samych końcówek. Nie zakładaj po
jednej z każdego rodzaju.
Przytrzymaj przycisk zmiany pozycji ramienia (2) i opuść ramię (3) (rys. 2).
Wybierz poziom prędkości przy pomocy selektora (5).
Zaleca się początkowe ustawienie niższej prędkości (pozycja 1) i stopniowe jej zwiększanie.
Maksymalny poziom to pozycja 6. Pamiętaj jednak, że niektóre rodzaje produktów mogą
wymagać ustawienia wyższej prędkości już na początku.
CECOMIXER EASY WHITECECOMIXER EASY WHITE 5
POLSKI
Użyj przycisku ruchu planetarnego (11), aby wprawić misę w ruch lub zatrzymać ją. Wciśnij
i przesuń go w lewo, aby aktywować ruch planetarny. Dzięki tej funkcji uzyskasz bardziej
jednorodną masę (rys. 3).
Po zakończeniu pracy z urządzeniem przestaw selektor prędkości (5) na pozycję „0” i rozłącz
je z prądu.
Przytrzymaj przycisk zmiany pozycji ramienia (2) i podnieś ramię (3).
Aby wyciągnąć końcówki, naciśnij przycisk zwalniający (4).
Przytrzymaj obrotową podstawę i przekręć misę we wskazanym kierunku, aby ją wyciągnąć.
4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Urządzenie musi być rozłączone z prądu w czasie jego czyszczenia.
Akcesoria można myć wodą i płynem do mycia naczyń. Staraj się robić to zaraz po zakończeniu
pracy, gdyż zaschnięte resztki są potem trudne do usunięcia.
Umyj zewnętrzną obudowę zwilżoną szmatką.
Nie używaj chemikaliów ani szorstkich produktów do mycia (druciaków itp.), gdyż mogą
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
5. DANE TECHNICZNE
Model: Cecomixer Easy
Referencja: 04141
250 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
Made in China | Zaprojektowany w Hiszpanii
6. RECYKLING SPRZĘTU
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zakazuje wyrzucania
ww. sprzętu razem z innymi odpadami. Omawiane sprzęty muszą być
składowane osobno dla zoptymalizowania odzyskiwania surowców i
recyklingu materiałów. W ten sposób negatywny wpływ elektroodpadów na
zdrowie ludzkie i środowisko zostaje znacznie zredukowany.
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady informuje o obowiązku zadbania o
oddanie zużytego sprzętu do specjalnego punktu zbiórki ZSEE. Jeśli urządzenie jest zasilane
baterią lub akumulatorem, należy je wyjąć przed oddaniem sprzętu do punktu zbiórki ZSEE
i oddać do osobnego punktu zbiórki dla tej kategorii. Jeśli potrzebujesz informacji na temat
recyklingu i punktów zbiórki sprzętu w twojej miejscowości, skontaktuj się z urzędem twojej
gminy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756