Znaleziono w kategoriach:
Grill elektryczny CLATRONIC KG 3571

Instrukcja obsługi Grill elektryczny CLATRONIC KG 3571

Powrót
Bedienungsanleitung/Garantie *HEUXLNVDDQZLM]LQJ0RGHHPSORL
,QVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR,VWUX]LRQLSHUO¶XVR
,QVWUXFWLRQ0DQXDO,QVWUXNFMDREVáXJL*ZDUDQFMD
+DV]QiODWLXWDVtWiVȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
KG 3571
KONTAKTGRILL
&RQWDFWJULOO*ULOGHFRQWDFW3DUULOODGHFRQWDFWR*ULJOLDDFRQWDWWR&RQWDFWJULOO
*ULOONRQWDNWRZ\.RQWDNWJULOOɄɨɧɬɚɤɬɧɢɣɝɪɢɥɶɄɨɧɬɚɤɬɧɵɣɝɪɢɥɶ
N10.03.2014
DEUTSCH
Inhalt
hEHUVLFKWGHU%HGLHQHOHPHQWH .....................................Seite 3
%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ .....................................................Seite 4
Technische Daten ..........................................................Seite 9
Garantie .........................................................................Seite 9
(QWVRUJXQJ ....................................................................Seite 10
NEDERLANDS
Inhoud
/RFDWLHYDQEHGLHQLQJVHOHPHQWHQ .............................3DJLQD
Gebruiksaanwijzing ....................................................3DJLQD
7HFKQLVFKH6SHFL¿FDWLHV ............................................3DJLQD 
9HUZLMGHULQJ ................................................................3DJLQD 
FRANÇAIS
Table des matières
6LWXDWLRQGHVFRPPDQGHV ........................................... 3DJH
0RGHHPSORL .............................................................. 3DJH
'RQQpHVWHFKQLTXHV .................................................... 3DJH 
(OLPLQDWLRQ .................................................................... 3DJH
ESPOL
Indice
,QGLFDFLyQGHORVHOHPHQWRVGHPDQHMR ....................3iJLQD
,QVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR ............................................3iJLQD 
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV ..........................................3iJLQD
(OLPLQDFLyQ .................................................................3iJLQD 
ITALIANO
Indice
3RVL]LRQHGHLFRPDQGL ...............................................3DJLQD
,VWUX]LRQLSHUO¶XVR .......................................................3DJLQD
Dati tecnici ..................................................................3DJLQD 
6PDOWLPHQWR ................................................................3DJLQD
ENGLISH
Contents
/RFDWLRQRI&RQWUROV ..................................................... 3DJH
,QVWUXFWLRQ0DQXDO ........................................................ 3DJH 
7HFKQLFDO6SHFL¿FDWLRQV ............................................... 3DJH 
'LVSRVDO ........................................................................ 3DJH
=<.32/6.,
6SLVWUHğFL
/RNDOL]DFMDNRQWUROHN .................................................. 6WURQD
,QVWUXNFMDREVáXJL ........................................................ 6WURQD
Dane techniczne ......................................................... 6WURQD
Warunki gwarancji ...................................................... 6WURQD 
Usuwanie .................................................................... 6WURQD
0$*<$58/
Tartalom
$NH]HOĘHOHPHNiWWHNLQWpVH ..........................................2OGDO
+DV]QiODWLXWDVtWiV ........................................................2OGDO 
V]DNLDGDWRN..............................................................2OGDO 
+XOODGpNNH]HOpV ............................................................2OGDO 
<.3+&%.$
ɂɧʀɬɭ
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ........................ɫɬɨɪɿɧɤɚ
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ .......................................ɫɬɨɪɿɧɤɚ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ................................................ɫɬɨɪɿɧɤɚ
ɋɎɌɌɅɃɄ
Ɍɩɟɠɫɡɛɨɣɠ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ............................................ɫɬɪ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ......................................ɫɬɪ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ .....................................................ɫɬɪ
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
3 .............................................ϢϜΤΘϟ΍ήλΎϨϋϥΎϜϣ
 ................................................................. ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩ
 ...................................................................ΔϴϨϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍