Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka CONCEPT LA7383 Side by Side No frost 178cm Srebrna

Powrót
1
LA7383
CZ
Volně stojící kombinovaná chladnička smrazničkou
Voľne stojaca kombinovaná chladnička smrazničkou
Lodówka wolnostojąca połączona zzamrażarką
Brīvstāvošais kombinētais ledusskapis ar saldētavu
Freestanding Combined Refrigerator with Freezer
LA7383
ENLVPLSKCZ
2LA7383
CZ
3
LA7383
CZ
PODĚKO
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, apřejeme Vám, abyste byli snaším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod kobsluze apotom si jej uschovejte. Zajistěte, aby iostatní
osoby, které budou svýrobkem manipulovat, byly seznámeny stímto návodem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Energetická třída A+
Napětí 220–240 V~ 50 Hz
Příkon 120 W
Roční spotřeba energie 395 kWh
Denní spotřeba energie 1,08 kWh
Celkový objem 476 litrů
Užitný objem (chladnička/mraznička) 271 litrů / 165 litrů
Mrazící kapacita 12 kg / 24 hod.
Akumulační doba mrazničky 9 hod.
Klimatická třída SN / N/ ST / T
Hlučnost 42 dB (A)
Výška 1780 mm
Šířka 836 mm
Hloubka 636 mm
Hmotnost 82 kg
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby aodlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
OBSAH
Technické parametry
Důležitá upozornění
Popisrobku
Popis ovládacího panelu
Tipy kpoužívá
Návod kobsluze
Přídavné funkce spotřebiče
Běžné provozní zvuky
Připojení do elektrické sítě
Čištění aúdržba
Instalace spotřebiče
Řešení potíží
Rozměry spotřebiče
Servis
Ochrana životního prostředí
4LA7383
CZ
5
LA7383
CZ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při dodání volně stojící kombinované chladničky smrazničkou
Ihned po dodání zkontrolujte obal aspotřebič, zda nedošlo během přepravy
kpoškození.
POZOR! Některé rohy a hrany spotřebe, které budou po instalaci skry,
mohou být ostré! Bte opatrní, abyste se neporanili!
Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte ho. Co nejdříve se obraťte na
dodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly amarketingové
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo ho řádně zlikvidujte.
Při instalaci
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno vtomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
spotřebiče.
Tento spotřebič může být používán vdomácnostech apodobných prostorech,
jako jsou:
- kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích;
- spotřebiče používané vzemědělst;
- spotřebiče používané hosty vhotelích, motelech avpodobných ubytováních;
- spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
Nepoužívejte spotřebič, jste-li bosí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nedotýkejte se vlhkýma nebo mokrýma rukama chladicích částí mrazničky.
Může dojít ke zranění!
Nesedejte anestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí se spotřebem hrát.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán vblízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše aosobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičch zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznámeny spokyny kpoužití spotřebiče bezpečným způsobem arozumí jeho
rizikům.
Dětem od 3 do 8 let je dovoleno pouze vkládat avyjímat potraviny zchladničky.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756