Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz CONCEPT Mighty VP4160

Powrót
Tyčový vysav
Tyčový vysávač
Odkurzacz pionowy
Rúdporszívó
Bezvadu putekļsūcējs
Rod Vacuum Cleaner
VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160
Stabstaubsauger
Aspirateur balai
Aspirapolvere verticale
Aspiradora vertical
Aspirator cu tijă
CZ RO
ENSK PL HU LV DE FR IT ES
2 3
VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160 VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160
CZCZ
Poděková
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
VP4140 VP4150/VP4151 VP4160
Napětí akumulátoru 18 V 21,6 V 25,2 V
Napětí nabíjecího
adaptéru
vstup: AC 100 - 240 V ~
50/60 Hz
výstup: DC 22 V 0,5 A
vstup: AC 100-240 V ~
50/60 Hz
výstup: DC 27 V, 0,5 A
vstup: AC 100-240 V ~
50/60 Hz
výstup: DC 32 V, 0,5 A
Příkon 130 W 160 W 170 W
Hlučnost ≤82 dB (A) ≤81 dB (A) ≤82 dB (A)
Doba úplného nabíjení 4-5 hod 4-5 hod 4-6 hod
Doba provozu ≥20 min (vysoký výkon),
≥35 min (nízký výkon)
≥20 min (vysoký výkon),
≥55 min (nízký výkon)
≥25 min (vysoký výkon),
≥60 min (nízký výkon)
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
nabíjecího adaptéru.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
Při vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy
netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej
vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či
zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním
střediskem.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby
apodobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
4 5
VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160 VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160
CZCZ
Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li
ucpán jakýkoli jeho otvor.
Dbejte zvýšené opatrnosti při vysávání na schodech.
Jestliže dojde k ucpání sacího otvoru spotřebiče, vypněte spotřebič
aodstraňte nečistoty před dalším zapnutím.
Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy
vypněte spotřebič a vypojte nabíjecí adaptér ze zásuvky elektrického
napětí.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro
komerční použití.
Nevysávejte nic hořícího, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech, nevysávejte hořlavé
kapaliny (jako je benzin) a nepoužívejte spotřebič v prostorách, kde se
tyto látky mohou vyskytovat.
Nikdy nevysávejte bez filtrů vysavače. Při každém použití spotřebiče se
ujistěte, že jsou filtry vysavače správně nasazeny.
Neponořujte přívodní kabel, nabíjecí adaptér nebo spotřebič do
vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel nabíjecího adaptéru
zdůvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a nechte vychladnout.
Před vysáváním odstraňte z vysávaného povrchu velké či ostré předměty,
které by mohly poškodit některý filtr vysavače.
Nepoužívejte spotřebič se znečištěnými filtry.
Nevhazujte akumulátor spotřebiče do ohně a nevystavujte ho teplotám
nad 40 °C.
Nedotýkejte se poháněch pohyblivých částí spotřebiče během
provozu.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
a používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se mu
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána
jako záruční.
POPIS VÝROBKU
Tyčový vysavač
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Přepínač rychlostí ECO
3. Tlačítko ke sklopení rukojeti
4. Tlačítko k uvolnění ručního vysavače
5. Tlačítko k uvolnění hlavice s rotačním kartáčem
6. LED světlo
7. Turbokartáč
1
2
3
4
5
6
7
9
10
914
13
11
12
8. Sklopná rukojeť
9. Rukojeť ručního vysavače
10. Tělo ručního vysavače
11. Nabíjecí podstavec
12. Držák příslušenst
13. Štěrbinová hubice
14. LED podsvícení
6 7
VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160 VP4140 | VP4150 | VP4151 | VP4160
CZCZ
Odnímatelný turbokartáč
Tlačítko k uvolnění
turbokartáče
LED světlo
NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE
1. Vložte ruční vysavač do tyčového vysavače. Ujistěte se, že je tyčový vysavač vypnutý.
2. Nasaďte tyčový vysavač do nabíjeho podstavce. Ujistěte se, že je nabíjecí podstavec umístěn na rovném
astabilním povrchu. Zkontrolujte, zda mezi ručním a tyčovým vysavačem není prach. V případě potřeby kontakty
očistěte.
3. Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě. Indikátor nabíjení se červeně rozsvítí, což značí, že se tyčový vysavač
nabíjí. Při nabíjení je normální zahřátí tyčového vysavače nebo nabíjecího podstavce.
Poznámka: I přestože je tyčový vysavač zapnutý, umístíte-li ho do nabíjecího podstavce, automaticky se vypne.
Během nabíjení tyčového vysavače na nabíjecím podstavci má vysavač proudový ochranný prvek. I když stisknete
tlačítko zapnutí, spotřebič zůstane vypnutý.
LED indikátor
Otvor pro adaptér
Vypnuto
Stiskněte
Otvory pro
upevnění na
zeď
23
22
21
20 19
18
15
16
17
Ruční vysavač
15. Tlačítko zapnutí/vypnutí
16. Indikátor baterie/nabíjení
17. Tlačítko k uvolnění nádoby na nečistoty
18. LED indikátor
19. Těsnící kroužek
20. HEPA filtr
21. Vnější filtr
22. Nádoba na nečistoty
23. Štěrbinová hubice
SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE
Sklopná rukojeť
Abyste mohli sklopit rukojeť, stiskněte tlačítko ke sklopení rukojeti.
Zvednete-li rukojeť do svislé polohy, automaticky zapadne do správné
polohy.
Montáž nabíjecího podstavce
Sestava nabíjecího podstavce se musí umístit na rovnou plochu,
pomocí šroubů a hmoždinek lze podstavec upevnit na zeď.
Podstavec sestavíte zasunutím horního dílu do základny.
Šrouby a hmoždinky se umístí na spodní stranu nabíjecího
podstavce. Vyvrtejte díry do zdi a do děr vlte hmoždinky. Poté
upevněte nabíjecí podstavec pomocí šroubů.