Znaleziono w kategoriach:
Płyta indukcyjna CONCEPT IDV4430

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna CONCEPT IDV4430

Powrót
Indukční deska vestavná
Indukčná doska vstava
Płyta indukcyjna do zabudowy
Iebūvējama indukcijas plīts virsma
Built-in induction plate
IDV4430
ENLVPLSKCZ
3
IDV4430
CZ
Poděkování
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept apřejeme Vám, abyste byli snaším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod kobsluze apotom si jej uschovejte. Zajistěte, aby iostat
osoby, které budou svýrobkem manipulovat, byly seznámeny stímto návodem.
OBSAH
Poděkování
Technické parametry
Důležitá upozornění
Popis výrobku
Popis ovládacího panelu
Vaření sindukcí
Tipy kvaření
Rady atipy kúspoře energie
Návod kobsluze
Pokročilé funkce spotřebiče
Čištění aúdržba
Instalace spotřebiče
Řešení potíží
Chybové hlášení
Ochrana životního prostředí
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí 220–240 V~ 50/60 Hz
Max. příkon 3 500 W
Průměr apříkon horní varné zóny 180 mm, 2000 W
Průměr apříkon dolní varné zóny 140 mm, 1500 W
Vnější rozměry (šxhxv) 288 x 520 x 56 mm
Rozměry pro instalaci (šxhxv) 268 x 500 x 56mm
Hmotnost 5,2 kg
Hladina akustického výkonu ventilátoru < 60 dB(A)
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby aodlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
4
CZ
IDV4430
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při dodání indukční desky
Ihned po dodání zkontrolujte obal aspotřebič, zda nedošlo během přepravy
kpoškoze.
POZOR! Některé rohy a hrany spoebiče, které budou po instalaci skry,
mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
Pokud je spotřebič poškozen, nezprovozňujte ho. Co nejdříve se obraťte na
dodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebe všechny obaly amarketingo
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.
Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými předpisy
a jeho použití se připouští pouze v dobře větraném prostoru. Před
instalováním a používáním spotřebe se seznamte s návody.
Při instalaci
Spotřebič je určený kzabudování do výřezu vpracovní desce kuchyňského
nábytku.
Těsnění, které je nalepené na okrajích varné desky, zabraňuje zatékání kapalin
pod varnou desku.
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno vtomto návodu.
Při instalaci musí být spotřebič odpojen od elektrické sí.
Ověřte, zda připojované napětí a proudové jišní odpovídá hodnotám na
typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze přívod elektrického napětí
suzemněm.
Tento spotřebič může být používán vdomácnostech apodobných prostorech,
jako jsou:
Kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích.
Spotřebiče používané vzemědělství.
Spotřebiče používané hosty vhotech, motelech ajiných oblastech.
Spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snída.
Přívodní kabely jiných elektrospotřebičů se nesjí dotýkat horkých varných
zón. Může se poškodit jak izolace kabe, tak isamotná varná deska.
Nedotýkejte se horkých varných zón. Nebezpečí popálení!
Ukazatel zbytkového tepla „H“ zobrazuje, že jsou varné zóny ještě horké. Ke
spotřebiči nepouštějte děti. Hrozí nebezpečí popálení!
Nedotýkejte se horkých povrchů během použití, nebo krátce po použití
spotřebiče.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma, nebo mokrýma rukama.
Nepoužívejte spotřebič, pokud přijde do kontaktu svodou.
Pokud se pod spotřebem nachází zásuvka, nesmějí se vní uchovávat žádné
hliníkové fólie, vznětlivé, nebo hořlavé předměty (např. spreje). Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu!
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán vblízkosti dětí.
5
IDV4430
CZ
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše aosobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností aznalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly
seznámeny spokyny kpoužití spotřebe bezpečným způsobem arozumí jeho
rizikům.
Vpřípadě poruchy vypněte spoebič apříslný jistič.
Neponořujte přívodní kabel do vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelně kontrolujte spoebič ipřívodní kabel zdůvodu poškození.
Nezapínejte poškozený spoebič.
Není-li spotřebič používán, dbejte na to, aby všechny jeho ovládací prvky byly
vypnuté.
Nepoužívejte varné nádoby sprohnutým dnem, nebo smenším průměrem
dna než je doporučeno. Snižovala by se tím tak účinnost vaření.
Pokud se mezi dnem nádoby avarnou zónou nachází voda, může vzniknout
tlak páry avarná nádoba by mohla tlakem páry nadskočit do výšky. POZOR!
Hrozí nebezpečí poranění!
Dbejte na to, aby varné zóny adna nádob byly suc.
Nepoužívejte nádobí soprýskaným smaltem. Vmístě poškození smaltu vzniká
vysoká teplota, která bodově ohřívá varnou desku. Hrozí poškození varné
desky!
Nestavte horké varné nádoby na ovládací panel, nebo na okraj spotřebe.
Mohlo by dojít kjeho poškození.
Na spotřebiči nikdy nepoužívejte varné nádoby zplastu, nebo zhliníkové fólie.
Na spotřebič neodkládejte hořlavé předměty. Hrozí nebezpečí požáru!
Na spotřebič neodkládejte žádné kovové předměty. V případě, že by došlo
knechtěnému zapnutí spotřebiče, mohly by se tyto předměty velmi rychle
zahřát azpůsobit popálení!
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu, nebo jako odkládací prostor!
Udržujte spotřebič v čistotě. Zbytky jídla by se mohly při provozu vznítit
azpůsobit požár!
Vprůběhu vení se mohou pokrmy, jako polévky, omáčky nebo nápoje zahřát
velmi rychle apřetéci. Proto doporučujeme vařit tyto druhy pokrmů opatrně,
zvolit pro ně správné nastavení amíchat je vprůběhu celé doby vaření.
Při fritování nebo smažení pokrmů mějte tyto pokrmy stále pod dohledem. Při
přehřátí oleje hrozí nebezpečí požáru!
Tuk, nebo olej nikdy nezahřívejte bez dozoru. Přehřátý olej, nebo tuk se může
rychle vznítit. Hrozí nebezpečí požáru!
Kdyby došlo ke vznícení oleje, nikdy jej nehaste vodou. Nádobu ihned
přikryjte pokličkou nebo tařem. Spotřebič vypněte anádobu na něm nechte
vychladnout.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je
opotřebované, případně má jiné defekty.
Na čištění nepoužívejte korozivní čisticí prostředek. Pravidelnou údržbou
ačištěním prodlužujete životnost spotřebe.
Čištění aúdržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let apod dozorem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756