Znaleziono w kategoriach:
Szuflada CONCEPT OZ-4022

Instrukcja obsługi Szuflada CONCEPT OZ-4022

Powrót
Vestavná ohřevná zásuvka
Vstavaná výhrevná zásuvka
Szuada grzewcza do zabudowy
Lebūvējamā sildīšanas atvilktne
Built-in warming drawer
OZ4022
ENLVPLSKCZ
3
OZ4022
CZ
PODĚKO
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept apřejeme Vám, abyste byli snaším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod kobsluze apotom si jej uschovejte.
Zajistěte, aby iostatní osoby, které budou svýrobkem manipulovat, byly seznámeny stímto návodem.
OBSAH
Důležitá upozornění
Popis výrobku
Popis ovládacího panelu
Návod kobsluze
Nastavení funkcí
Udržování teplého pokrmu
Nízkoteplotní ohřev
Důležité upozornění
Čištění aúdržba spotřebiče
Instalace spotřebiče
Průvodce řešením problémů
Ochrana životního prostředí
Technické parametry
Napětí 230 V ~ 50Hz
Max. příkon 1000 W
Příkon zásuvkového tělesa 1000 W
Rozsah nastavení teploty 4080 °C
Vnější rozměry (š x h x v) 595 x 561 x 141 mm
Vnitřní rozměry (š x h x v) 548 x 420 x 97 mm
Vnitřní objem 22 l
Hmotnost 18 kg
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby aodlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
4OZ4022
CZ
5
OZ4022
CZ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Při dodání ohřevné zásuvky
Ihned po dodání zkontrolujte obal aspotřebič, zda nedošlo během přepravy
kpoškození.
POZOR! Některé rohy ahrany spotřebiče, které budou po instalaci skry,
mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
Pokud je spotřebič poškozen, nezprovozňujte ho. Co nejdříve se obraťte
nadodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly amarketingové
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.
Při instalaci
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno vtomto návodu.
Tento spotřebič může být používán vdomácnostech apodobných
prostorech, jako jsou:
Kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích.
Spotřebiče používané vzemědělství.
Spotřebiče používané hosty vhotelích, motelech ajiných oblastech.
Spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snída.
Nepoužívejte spotřebič, jste-li bosí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Do vnitřního prostoru spotřebiče nevkládejte nadměrně velké potraviny nebo
kovové předměty. Mohly by způsobit požár.
Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
Nedovolte dětem anesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán vblízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem ajeho ovládacími prvky.
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše aosobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností aznalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznámeny spokyny kpoužití spotřebiče bezpečným způsobem arozumí
jeho rizikům.
Nedotýkejte se horkých povrchů během použití nebo krátce po použi
spotřebiče.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756