Znaleziono w kategoriach:
Wyciskarka do cytrusów CONCEPT CE3530

Instrukcja obsługi Wyciskarka do cytrusów CONCEPT CE3530

Powrót
Citrusovač
Lis na citrusy
Wyciskarka do cytrusów
Citromfacsaró
Citrusaugļu sulu spiede
Citrus Press
CE3530 | CE3531
CZ RO
ENSK PL HU LV DE FR IT ES
Zitruspresse
Presse-agrumes
Spremiagrumi
Exprimidor de cítricos
Storcător citrice
2 3
CE3530 | CE3531 CE3530 | CE3531
CZCZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon 200 W
Hlučnost 85 dB(A)
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
spotřebiče.
Nenecvejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě
zapojený do zásuvky elektrického napětí.
ed připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického
napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
i vypojování spotřebiče ze zásuvky elektricho napětí nikdy netahejte
za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
ed čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky
elektrického napětí a nechte vychladnout.
Nenecvejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to,
aby se nedotýkal horkých povrchů.
Nenecvejte spotřebič viset na přívodním kabelu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn,
poškozen nebo ponořen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit
autorizovaným servisním střediskem.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodm kabelem či zástrčkou,
nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro
komerční použití.
4 5
CE3530 | CE3531 CE3530 | CE3531
CZCZ
Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu
kpoužití.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do ji
kapaliny.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Spotřebič pokládejte na stabilní rovný povrch.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána
jako záruční.
POPIS VÝROBKU
1 Držák citrusu
2 Přítlačné rameno
3 Odtok
4 Kužel velký
5 Kužel malý
6 Sítko
7 Nádoba s odtokem
8 Tělo spotřebiče
1
2
3
8
4
5
6
7
3
NÁVOD K POUŽITÍ
Sklopte odtok, aby z něho mohla vytékat vylisovaná šťáva a postavte pod něj sklenici. Pomeranče nebo citróny
rozřízněte na polovinu. Dle velikosti citrusu vyberte vhodnou velikost kužele.
Kužel malý: nasaďte kužel na hřídel spotřebiče.
Kužel vel: nasaďte velký kužel na kužel malý a společně nasaďte na hřídel spotřebiče.
Položte polovinu citrusu na kužel a přitlačte ramenem směrem dolů. Motorová část začne pracovat. Po uvolnění
přítlačného ramene spotřebič přestane pracovat.
Pozn.! Velký kužel nelze použít bez nasazení na kužel malý.
7
SK
CE3530 | CE3531
6CE3530 | CE3531
CZ
UPOZORNĚNÍ:
1. Vkládejte pomeranče nebo citrony na horní část kuželu. Odšťavňovač bude pracovat lépe, pokud citrus budete
udržovat na vrcholu kužele.
2. Na přítlačné rameno příliš netlte (tlak cca 3 kg). Dodujte doporučení 15 sekund chod a 15 sekund pauza. Po
vylisování 10 kusů citrusů nechte přístroj 10 minut odpočívat.
3. Odejmutím držáku citrusu, můžete odšťavňovat pomeranče a citróny ručně. Hodí se při lisování šťávy z větších
plodů např. grepů.
ČIŠNÍ A ÚDRŽBA
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou
povrch spotřebiče poškodit!
Odnímatelné části umyjte v teplé vodě.
Nikdy nečistěte tělo spotřebiče pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný
odborník nebo servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.
Recyklace spoebiče na konci jeho životnosti:
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu aelektrických
zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického aelektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace
musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
vobchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění avyhrazujeme si právo
na jejich změnu.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom
spokojní po celý čas jeho používania.
Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod naobsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci,
ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení stýmto návodom.
Technické parametre
Napätie 220-240 V ~ 50/60 Hz
Príkon 200 W
Hlučnosť 85 dB(A)
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku
prístroja.
Nenecvajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý alebo zapojený do
elektrickej zásuvky.
Pred pripojením a odpojením spotrebiča zo zásuvky elektricho napätia
sa ubezpečte, že vypínač je v polohe vypnuté.
Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za
prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
Nedovoľte dom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom
a používajte ho iba mimo ich dosahu.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa vblízkosti detí.
Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, odpojte zo zásuvky
elektrického napätia a nechajte vychladnúť.
Prívodný kábel nenechávajte visieť voľne cez hranu stola. Dbajte na to,
aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
Spotrebič nenechávajte visieť na prívodnom kábli.
Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé ani agresívne chemické látky.
Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je
poškodený alebo bol ponorený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť
do autorizovaného servisného strediska.
Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak je
poškodená zástka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému
servisu.
Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
8 9
SKSK
CE3530 | CE3531 CE3530 | CE3531
Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na
komerčné použitie.
Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než je uvedené v návode
napoužívanie.
Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
Spotrebič pokladajte na stabilný rovný povrch.
Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so
zníženými fyzickými č