Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI BCO411.B

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI BCO411.B

Powrót
104
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą te symbole. Należy
bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować obrażenia
wskutek porażenia prądem, stwarzając zagrożenie życia.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować obrażenia
lub uszkodzenie urządzenia.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować poparze-
nia.
Uwaga:
Ten symbol towarzyszy poradom i informacjom ważnym dla
użytkownika.
Najważniejsze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Z uwagi na to, że urządzenie zasilane jest prądem elektry-
cznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.
Należy więc skrupulatnie przestrzegać poniższych ostrzeż
dotyczących bezpieczeństwa:
• Niedotykaćurządzeniamokrymidłońmilubstopami.
• Niedotykaćwtyczkimokrymidłońmi.
• Upewnić się, że gniazdko zasilania jest zawsze łatwo
dostępne, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie
wyjęcie z niego wtyczki w razie konieczności.
• W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka należy trzymać
bezpośrednio za wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód, gdyż
mogłobytospowodowaćjegouszkodzenie.
• Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
• W razie awarii urządzenia nie próbować go naprawić.
Wyłączyćurządzenie,wyjąćwtyczkęzgniazdkaizwrócić
się do serwisu technicznego.
• W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu
zasilającegonależyzlecićichwymianęwyłącznieautory-
zowanemu serwisowi technicznemu rmy De’Longhi, aby
uniknąć potencjalnego ryzyka.
Uwaga:
Przechowywaćelementyopakowania(woreczkifoliowe,ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Uwaga:
Niepozwalać, aby urządzenie byłoobsługiwaneprzezosoby
(włącznie z dziećmi) o obniżonej sprawności zycznej, sen-
sorycznej lub umysłowej, bądź nieposiadające odpowiedniej
wiedzyidoświadczenia,chybażepodścisłymnadzoremosoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i po poinstruowaniu
przez nią. Pilnować dzieci i nie dopuszczać, aby bawiły się
urządzeniem.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
To urządzenie wytwarza gorącą wodę i gdy jest włączone,
może w nim powstawać para wodna.
Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą
lub gorącą parą.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenieprzeznaczonejestdozaparzaniakawyipodgrze-
wania napojów.
Urządzenieprzeznaczonejestwyłączniedoużytkudomowego.
Nie nadaje się do użytku w:
• pomieszczeniachkuchennychdlapersonelusklepów,biur
i innych miejsc pracy
• gospodarstwachagroturystycznych
• hotelach,motelachiinnychstrukturachoferującychzak-
waterowanie
• pokojachprzeznaczonychnawynajem
Wszelkie inne zastosowania uważane są za niewłaściwe i
w związku z tym za niebezpieczne. Producent nie ponosi
odpowiedzialnościzaszkodypowstałewskutekniewłaściwego
użytkowania urządzenia.
Instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy
przeczytać uważnie poniższe instrukcje.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i
uszkodzeń urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek nieprzestrzegania niniejszych zaleceń.
Uwaga:
Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi. W pr-
zypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej dołączyć do
niegotakżeinstrukcjęobsługi.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
105
PL
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Opis
Kontrola po transporcie
Powyjęciuurządzeniazopakowaniaupewnićsię,żeniejest
ono uszkodzone i że nie brakuje żadnych akcesoriów. Nie
używać urządzenia w przypadku ewidentnych oznak uszkod-
zenia. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem techni-
cznym.
Instalacja urządzenia
Uwaga!
Podczasinstalacjiurządzenianależyprzestrzegaćnastępujących
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
• Urządzeniewydzielaciepłodootoczenia.Poustawieniu
urządzenia na blacie roboczym upewnić się, że pomiędzy
powierzchniami urządzenia, częściami bocznymi i częścią
tylną pozostawiono przynajmniej 3 cm wolnej przestrze-
ni, a nad urządzeniem co najmniej 25 cm wolnej przestr-
zeni.
• Ewentualne przedostanie się wody do urządzenia
mogłobyspowodowaćjegouszkodzenie.
Nie stawiać urządzenia w pobliżu kranów z wodą, umy-
walek czy zlewozmywaków.
• W przypadku zamarznięcia wody znajdującej się we
wnętrzuurządzeniamogłobyonoulecuszkodzeniu.
Nie instalow urządzenia w pomieszczeniu, w którym
temperatura może spaść poniżej punktu zamarzania.
• Poprowadzić przewód zasilający w taki sposób, aby nie
został uszkodzony o ostro zakończone krawędzie lub
wskutek kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np.
płytykuchenneitp.).
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnićsię,żenapięciesiecioweodpowiadawartościpodanej
na tabliczce znamionowej pod spodem urządzenia.
Podłączyć urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka(min.10A)zesprawnymuziemieniem.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wymianę
gniazdka wykwalikowanemu personelowi.
Opis
A. A.Pokrywazbiornikanawodę
B. Zbiornik na wodę
C. Filtr zmiękczający wodę do zbiornika na wodę (*tylko
niektóre modele)
D. Uchwytdowyjmowanialtrachloru
E. Wspornikltrachloru
F. Filtr chloru
G. Oprawa ltra do kawy
H. Filtrstały(*tylkoniektóremodele)
I. Uchwytdootwierania
J. Komoradonapełnianiawodą
K. Płytkapodgrzewającakawęltrowaną
L. Dzbanek do kawy
M. Tacka na liżanki do espresso
N. Zbiorniczek na kapiące krople
O. Filtr na 2 liżanki espresso
P. Filtrna1liżankęlub1wkładdoespresso
Q. Oprawka ltra do espresso
R. Miarka do kawy
S. Dysza do cappuccino
T. Kontrolka OK do espresso lub pary
U. Pokrętłowyboruespressolubpary
V. Przełącznik“wł./wył.kawyltrowanej
W. Kontrolkawłączeniakawyltrowanej
X. Kontrolka wyboru funkcji pary
Y. Kontrolkawłączeniaespresso
Z. Kontrolka wyboru funkcji espresso
Z1. Pokrętłoparydocappuccino
Dane Techniczne
Napięcie: 220-240V˜50/60Hz
Moc: 1750 W
Wymiary(sxwxg): 372x323x262(lub370)mm
Ciśnienie pompy espresso: 15 bar
Grzałkaespresso: Stalinox
Pojemnośćzbiornikaespresso: 1,2l
Pojemnośćzbiornikakawyltrowanej: 1,4l
Długośćkablazasilania: 1,2m
Ciężar: BCO420 = 7,15 kg
BCO410=6kg
106
Filtr chloru (tylko niektóre modele)
Filtr usuwa posmak chloru z wody. Aby go zainstalować,
należy:
• Wyjąćoprawkęzgniazda,ciągnącjądogóry(rys.1).
• Wyjąćltrchloruzfoliowegoworeczka,opłukaćgowodą
zkranu(rys.2).
• Otworzyćoprawkęiumieścićostrożnieltrwgnieździe,
jak pokazano na rys. 2.
• Zamknąćoprawkę(rys.2)iwłożyćdogniazda,dociskając
dooporuwdół.
• Po 80 cyklach lub najpóźniej po sześciu miesiącach ek-
sploatacji ltr chloru należy wymienić.
Przyrządzanie kawy ltrowanej
• Otworzyćdrzwiczkioprawkiltra,obracającjewprawo
(rys.3).
• Napełnić dzbanek aż do wskazania poziomu
odpowiadającego żądanej liczbie liżanek kawy uważając,
abynieprzekroczyćpoziomuMAX(rys.4).
• Wlaćwodędokomory(rys.5)
• Umieścićwoprawcestałyltr(jeżeliprzewidziano)(lub
ltrpapierowy)(rys.6).
• Wsypać do ltra mieloną kawę przy pomocy miarki i
wyrównaćją(rys.7).Zasadniczonakażdąliżankęnapa-
runależyprzewidziećpłaskąmiarkękawy(ok.7gramów)
(np.10miarek=10liżanek).
• Zamknąć drzwiczki oprawy ltra i umieścić na płytce
podgrzewającej dzbanek z pokrywką.
• Nacisnąćprzycisk .Kontrolkanaprzełączniku
wskazuje, że ekspres do kawy ltrowanej pracuje.
• Pokilkusekundachzaczniewypływaćkawa.
Wydzielanie pary przez urządzenie podczas zaparzania jest
normalnym zjawiskiem.
Aby utrzymać temperaturę kawy po zaparzeniu, należy
postawić dzbanek na płytce podgrzewającej i pozostawić
urządzeniewłączone(zapalonakontrolkakawyltrowanej):W
tensposóbkawapozostanieciepła.
• W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk
.
Przyrządzanie kawy espresso
Uwaga:
Przy pierwszym użyciu należy umyć wszystkie akcesoria i
opłukaćprzewodywewnętrzneurządzeniatak,jakprzycyklu
zaparzania, opróżniając 2 zbiorniki wody. Następnie można
zaparzać kawę.
Filtr zmiękczający wodę (tylko niektóre modele)
Niektóre modele wyposażone są w ltr zmiękczający wodę: W
celu jego zainstalowania należy:
1. Wyjąć ltr z opakowania.
2. Obracać tarczę datownika (patrz rys. 8), dopóki nie
pojawią się następne 2 miesiące użytkowania.
Uwaga:
Trwałośćltrawynosidwamiesiącewprzypadku normalnej
eksploatacji, natomiast jeżeli urządzenie pozostaje nieużywane
zzainstalowanymltrem,jegotrwałośćwynosimaks.3tygod-
nie.
3. Opłukaćltrmin.0,5lbieżącejwody(rys.9).
4. Zanurzyćcałkowicieltrwmiscezwodą,nachylającgo,
abywyszłyzniegopęcherzykipowietrza(rys.10).
5. Napełnićzbiornikwody,włożyćltrdogniazda(rys.11)i
wcisnąć do oporu.
Podgrzewanie modułu zaparzającego kawę
Abyuzyskaćkawęespressooodpowiedniejtemperaturze,zale-
ca się podgrzanie wstępne urządzenia w następujący sposób:
1. Włączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru w
położenie (zapali się odpowiednia kontrolka) (rys.
12). Zamocoww urządzeniu oprawkę ltra wraz z l-
trem(rys.14),nienapełniającgojeszczekawą.Upewnić
się,żeblaszkajestprawidłowowłożonadogniazdatak,
jakpokazanonarys.13.Użyćmniejszegoltra,jeżelichce
się zaparzyć 1 liżankę kawy lub większego, aby zaparz
2 liżanki naparu.
2. Ustawić liżankę pod oprawką ltra. Użyć tej samej
liżanki, w której się chce podać kawę, aby ją podgrzać.
3. OdczekaćnazaświeceniesiękontrolkiOK(rys.15)inaty-
chmiastpotymobrócićpokrętłowyboruwpołożenie
(rys.16).Pozwolić,abywodawypływałaażdozgaśnięcia
kontrolki OK, po czym przerwać dopływ, obracając
pokrętło wyboru w położenie (rys. 12) i opróżnić
liżankę.
(podczasodczepianiaoprawkiltrauwalniasięniecopary,jest
to normalne zjawisko).
Przyrządzanie espresso ze zmielonej kawy
1. Popodgrzaniuurządzeniaioprawkiltrazgodniezpopr-
Zaparzanie kawy ltrowanej i espresso
107
PL
zednim opisem należy użyć mniejszego ltra, jeżeli chce
się zaparzyć 1 liżankę kawy lub większego, aby zaparz
2 liżanki naparu.
2. Jeżeli chce się przyrządzić tylko jedną porcję kawy, należy
wsypaćpłaską miarkęmielonejkawy,ok. 7g (rys.17).
Jeżeli chce się przyrządzić dwie porcje kawy, należy
wsypaćdwiepłaskiemiarkimielonejkawy(ok.6+6g).
Napełniaćltrmałymidawkami,abygonieprzepełnić.
Uwaga:
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed jego
napełnieniem mieloną kawą sprawdzić, czy w ltrze nie
pozostałyresztkikawyzpoprzedniegozaparzania.
3. Rozprowadzić równomiernie mieloną kawę i lekko ją ubić
(rys.18).
Ubiciemielonejkawyjestbardzoważnedlajakościna-
paru espresso. Zbyt mocne ubicie powoduje powolne
wypływaniekawyiciemnykolorpianki.Zbytsłabeubicie
powodujenatomiastzaszybkiwypływkawyiniewielką
ilość jasnej pianki.
4. Usunąćewentualnynadmiarkawyzbrzeguoprawkiltra
i zamocować ten ostatni w urządzeniu: Obracać uchwyt
wprawozdecydowanymruchem (rys. 14), abyuniknąć
wycieku wody.
5. Ustawićliżankę/ipoddyszami oprawkiltra(rys.19).
Zaleca się podgrzanie liżanek przed zaparzeniem kawy,
płuczącjepodciepłąwodą.
6. Upewnić się, że kontrolka OK (rys. 15) jest włączona
(jeżelijestwyłączona,zaczekać,ażsięzaświeci)iobrócić
pokrętłowyboruwpołożenie (rys.16).Pouzyskaniu
żądanejilościkawyprzerwaćwypływ,obracającpokrętło
wyboruwpołożenie (rys.12).(Zalecasię,abyjedno-
razowywypływkawynieprzekraczał45sekund).
7. Aby odczepić oprawkę ltra, należy obrócić uchwyt od
prawej strony w lewą.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Abyuniknąćpryskaniawrzątku,nigdynieodczepiaćoprawki
ltra podczas zaparzania kawy.
8. Aby usunąć zużytą kawę, należy trzymać ltr zabloko-
wany,dociskającgoodpowiedniądźwigniąwuchwycie
istukaćwodwróconyltr,abyfusywypadły(rys.20).
9. Wceluwyłączeniaekspresudokawyobrócićpokrętłowy-
boruwpołożenie .
Zaparzanie espresso z wkładu
1. Podgrzaćurządzeniezgodniezopisemwpunkcie„POD-
GRZEWANIEMODUŁUZAPARZAJĄCEGOKAWĘ”iupewnić
się, że oprawka ltra jest przymocowana do urządzenia.
W ten sposób uzyska się cieplejszą kawę.
Uwaga:
UżywaćwkładówspełniającychwymogiokreślonewnormieESE:
posiadają one zawsze na opakowaniu następujące oznakowanie.
Używać wkładów spełniających wymogi
określonewnormieESE:posiadająonezawsze
na opakowaniu następujące oznakowanie.
2. Włożyć mały ltr do oprawki i
upewnić się, że blaszka jest prawidłowo włożona do
gniazda, jak pokazano na rys. 13.
3. Włożyćwkład,umieszczającgojaknajbardziejpośrodku
nadltrem (rys.21).Zawszepostępowaćzgodnie z in-
strukcjami podanymi na opakowaniu wkładu, aby go
prawidłowoumieścićnaltrze.
4. Zamocować oprawkę ltra w urządzeniu, obracając do
oporu(rys.14).
5. Postępowaćzgodniezinstrukcjamipodanymiwpunktach
5,6i7poprzedniegorozdziału.
Przyrządzanie cappuccino
1. Przyrządzić espresso zgodnie z opisem w poprzednich
rozdziałach,używającodpowiedniodużychliżanek.
2. Obrócić pokrętło wyboru w położenie (rys. 22):
Zaświeci się odpowiednia kontrolka.
3. Wmiędzyczasienapełnićpojemnikok.100mlmlekana
każdą liżankę cappuccino, którą chce się przyrządzić.
Mleko musi być zimne, wyjęte z lodówki (nie ciepłe!).
Przywyborzerozmiarówpojemnikanależypamiętać,że
objętość mleka wzrasta 2 lub 3-krotnie.
Uwaga:
Zaleca się używanie mleka częściowo odtłuszczonego,
bezpośrednio wyjętego z lodówki.
4. Ustawićpojemnikzmlekiempoddysządocappuccino.
5. Zaczekać, zaświeci się kontrolka OK. Zaświecenie się
kontrolki wskazuje, że grzałka uzyskała odpowiednią
temperaturę do produkcji pary: w chwili osiągnięcia ide-
alnejtemperaturydozbiorniczkanakrople(N)możesię
wydostać nieco wody i pary - jest to normalne zjawisko.
6. Wyjąć dyszę do cappuccino, ciągnąc ją do przodu i
obracającwlewo(rys.23):Uważać,abyniedotknąćprzy
Przyrządzanie kawy espresso
108
tymdyszygrzałki,którajestgorąca.Ustawićpojemnikz
mlekiem pod dyszą do cappuccino.
7. Zanurzyć końcówkę do cappuccino w mleku na kilka
milimetrów(rys. 24). Obrócićpokrętłoparyw kierunku
odwrotnymdoruchuwskazówekzegara(rys.25)omin.
półobrotu.Zdyszydocappuccinozaczniewychodzićpara,
która nadaje mleku kremową konsystencję i zwiększa jego
objętość. Aby uzyskać bardziej kremową piankę, należy
zanurzyć końcówkę do cappuccino w mleku i obracać
powolnymiruchamioddołudogóry.
8. Gdy objętość mleka się podwoi, zanurzyć końcówkę do
cappuccino w głąb i nadal podgrzewać mleko. Po uzy-
skaniużądanejtemperatury(optymalnie60°C)igęstości
pianki przerwać wydzielanie pary, obracając do oporu
pokrętłoparywkierunkuzgodnymzruchemwskazówek
zegaraiobrócićpokrętłowyboruwpołożenie .
Wceluwyłączeniaekspresudokawyobrócićpokrętłowy-
boruwpołożenie .
9. Wlaćspienionemlekodoliżanekzprzygotowanympopr-
zednioespresso.Terazcappuccinojestgotowe:Dosłodzić
do smaku i ewentualnie posypać piankę niewielką ilością
czekolady w proszku.
Uwaga:
• Abyprzyrządzićwięcejporcjicappuccino,należynajpierw
przygotować kawę, a dopiero potem spienić mleko do
wszystkich porcji.
• Jeżeli chce się ponownie zaparzyć kawę po spienieniu
mleka, należy zaczekać, aż grzałka ostygnie, w przeci-
wnym razie kawa się przypali. Aby schłodzić grzałkę,
należy umieścić pojemnik pod dyszą grzałki; obrócić
pokrętłowyboruwpołożenie (rys.16);odczekać,aż
wodawypłynieizgaśniekontrolkaOK;ustawićponownie
pokrętłowyboruwpołożeniu i zaparzyć kawę zgod-
nie z poprzednim opisem.
• Maksymalnyczaswydzielaniaparyniemożeprzekraczać
60sekund.Nienależyteżspieniaćmlekawięcejniż3razy
pod rząd.
Uwaga:
Ze względów higienicznych zaleca się umycie dyszy cappuccino
po każdym użyciu.
Postępowaćwnastępującysposób:
1. Uruchomićwypływ kawy nakilka sekund(punkty2,5i
6poprzedniegorozdziału),obracającpokrętłopary(rys.
25).Pozwolitousunąćewentualnepozostałościmlekaz
wnętrza dyszy do cappuccino. Wyączyć urządzenie przy-
ciskiem„Wł./Wył..
2. Jedną ręką trzymać przewód dyszy do cappuccino, a drugą
odblokować dyszę, obracając ją w kierunku zgodnym z ru-
chemwskazówekzegaraiprzesuwającjąwdół(rys.26).
3. Wyjąć z przewodu dyszę wytwarzającą pary, ciągnąc ją w
dół.
4. Dokładnie umyć końcówkę do cappuccino i dyszę
wytwarzającą parę w letniej wodzie.
5. Sprawdzić,czy otwory wskazanestrzałką narys.27nie
zatkane. W razie potrzeby wyczyścić je przy pomocy
szpilki.
6. Zamontować ponownie dyszę wytwarzającą parę,
wsuwając ją energicznie na górną część przewodu pary.
7. Zamontować ponownie końcówkę do cappuccino,
wsuwając do góry i obracając w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Wytwarzanie wrzątku
1. Włączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru w
położenie (zaświecisiękontrolka)(rys.12).Zaczekać
nazaświeceniesiękontrolkiOK(rys.15).
2. Ustawićpojemnikpoddysządocappuccino.
3. GdyzaświecisiękontrolkaOK,ustawićpokrętłowyboruw
położenie (rys.16)irównocześnieobrócićpokrętło
pary w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
(rys.25):zdyszydocappuccinozaczniewypływaćgorąca
woda.
4. Aby przerwać wypływ wrzątku, obrócić w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara pokrętło pary i
ustawićpokrętłowyboruwpołożeniu (rys.12).
Maksymalny czas wytwarzania wrzątku nie może
przekraczać60sekund.
Czyszczenie
Niebezpieczeństwo!
• Podczasczyszczenianiezanurzaćnigdyurządzeniawwo-
dzie: To jest urządzenie elektryczne.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia zewnętrznych
częściurządzeniawyłączyćje,wyjąćwtyczkęzgniazdka
i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
Przyrządzanie cappuccino - Czyszczenie

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756