Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Magnifica S ECAM 22.112.B

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Magnifica S ECAM 22.112.B

Powrót
190
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE �������������������������������������������������191
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi ������������������ 191
BEZPIECZEŃSTWO ������������������������������������������������191
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa ��������������������191
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM ���������192
INSTRUKCJA OBSŁUGI ������������������������������������������ 192
OPIS �������������������������������������������������������������������192
Opis urządzenia ��������������������������������������������������������������������192
Opis panela sterowania ���������������������������������������������������������192
Opis akcesoriów �������������������������������������������������������������������� 192
Opis lampek kontrolnych �������������������������������������������������������193
CZYNNOŚCI WSTĘPNE �������������������������������������������193
Kontrola urządzenia �������������������������������������������������������������� 193
Montaż urządzenia ��������������������������������������������������������������� 193
Podłączenie urządzenia ��������������������������������������������������������� 193
Pierwsze włączenie urządzenia ��������������������������������������������� 194
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ������������������������������������� 194
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA �����������������������������������194
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE ������������������������������� 194
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ����������������������������������������195
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ ��������������������������������� 195
Instalacja ltra ��������������������������������������������������������������������� 195
Wyjmowanie i wymiana ltru zmiękczającego wodę ������������ 195
PRZYGOTOWYWANIE KAWY ���������������������������������� 195
Wybór smaku kawy ��������������������������������������������������������������� 195
Wybór ilości kawy w liżance ����������������������������������������������� 196
Ustawienie młynka do kawy ������������������������������������������������� 196
Ustawienie temperatury ������������������������������������������������������� 196
Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy �������������������� 196
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach ���������������196
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ������������������197
PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO ����������������������������197
Czyszczenie spieniacza mleka po jego użyciu ������������������������ 198
PODGRZEWANIE WODY ����������������������������������������198
CZYSZCZENIE �������������������������������������������������������198
Czyszczenie urządzenia ��������������������������������������������������������� 198
Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę ��������������������������������198
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ��������������������������������199
Czyszczenie zbiornika na wodę ��������������������������������������������� 199
Czyszczenie otworów dyszy do kawy ������������������������������������199
Czyszczenie lejka do kawy mielonej ��������������������������������������199
Czyszczenie automatu zaparzającego ����������������������������������� 199
ODWAPNIANIE ����������������������������������������������������200
PROGRAMOWANIE STOPNIA TWARDOŚCI WODY �����200
Pomiar twardości wody ���������������������������������������������������������200
Ustawienie twardości wody �������������������������������������������������� 201
DANE TECHNICZNE ����������������������������������������������� 201
USUWANIE ����������������������������������������������������������201
ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH ����������������������202
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ����������������������������203
191
WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino�
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia�
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi�
W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia
urządzenia�
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez
niniejsze symbole� Należy bezwzględnie ich przestrzegać�
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń wsku-
tek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie
dla życia�
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub
uszkodzeń urządzenia�
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych
obrażeń�
Zwróć Uwagę :
Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla
użytkownika�
Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odsyłają do legendy umieszczonej w Opisie
urządzenia (str� 2-3)�
Problemy i naprawy
W razie wystąpienia problemów należy przede wszystkim
starać się je rozwiązać z pomocą informacji zawartych w
paragrafach “Znaczenie lampek kontrolnych na str� 202
“Rozwiązywanie problemów na str� 203�
Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania do-
datkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu obsługi
klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku “Serwis
obsługi klienta”
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji� W sprawie ewentualnej naprawy,
należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Lon-
ghi� Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do
urządzenia�
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem�
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami�
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami�
Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze
łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w
razie potrzeby wyjąć z niego wtyczkę�
Podczas wyjmowania z gniazdka, należy trzymać bezpo-
średnio za wtyczkę� Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ
można go uszkodzić
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka
W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia�
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego�
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasi-
lającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego De’Longhi,
aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku Pod-
czas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w
wodzie: jest to urządzenie elektryczne�
Przed wykonaniem czyszczenia części zewnętrznych
wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i
poczekać, aż się ochłodzi�
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci�
Urządzenie może być używane przez dzie-
ci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby
o ograniczonych zdolnościach zycznych,
psychicznych i ruchowych lub osoby bez
doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub zostały pouczone
odnośnie bezpiecznego użytkowania i są
świadome związanego z użytkowaniem
192
ryzyka� Dzieci nie mogą się bawić urządze-
niem� Czyszczenie i konserwacja których
może dokonać użytkownik nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru�
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna�
Uważać na kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą
wodną�
Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na
liżanki (A3), może być ona gorąca�
Podczas użytkowania powierzchnie,
na których znajduje się taki symbol
stają się gorące (symbol znajduje się
tylko na niektórych modelach)�
Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrze-
wania napojów
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego
Nie przewidziano użycia w:
pomieszczeniach przeznaczonych na
kuchnię dla personelu sklepów, biur i
innych miejsc pracy
gospodarstwach agroturystycznych
hotelach, motelach i innych strukturach
rekreacyjnych
pokojach do wynajęcia
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe� Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwe-
go użycia urządzenia�
Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi� Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być
przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia�
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi�
Zwróć uwagę:
Starannie przechowywać instrukcję obsługi� W razie przekaza-
nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej-
szą instrukcję obsługi
OPIS
Opis urządzenia
(str� 3 - A )
A1� Panel sterowania
A2� Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A3� PTacka na liżanki
A4� Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A5� Pokrywa lejka do kawy mielonej
A6� Lejek do wsypywania kawy mielonej
A7� Pojemnik na ziarna kawy
A8� Wyłącznik ogólny
A9� Zbiornik na wodę
A10� Drzwiczki automatu zaparzającego
A11� Automat zaparzający
A12� Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
A13� Pojemnik na fusy po kawie
A14� Zbiorniczek na kondensat
A15� Podstawa pod liżanki
A16� Wskaźnik poziomu wody w zbiorniczku na skropliny
A17� Zbiorniczek na skropliny
A18� Automat do cappuccino
A19� Pokrętło pary/gorącej wody
Opis panela sterowania
(str� 2 - B )
B1� Lampki kontrolne
B2� Przycisk : do włączenia lub wyłączenia urządzenia�
B3� Przycisk : przygotowanie 1 liżanki kawy espresso
B4� Przycisk : przygotowanie 2 liżanek kawy espresso
B5� Przycisk : płukanie i odwapnianie�
B6� Pokrętło wyboru: obrócić, aby wybrać wymaganą ilość
kawy, lub aby przygotować kawę z kawy mielonej�
B7� Przycisk wytwarzanie pary służącej do przygotowa-
nia napojów mlecznych
B8� Przycisk : przygotowanie 1 liżanki kawy espresso
B9� Przycisk : przygotowanie 2 liżanek kawy espresso
Opis akcesoriów
(str� 2 - C )
C1� Miarka
C2� Butelka substancji odwapniającej
C3� Filtr zmiękczający wodę
193
Opis lampek kontrolnych
Lampka kontrolna miga: wskazuje, iż ekspres
rozgrzewa się�
Wskazuje, iż urządzenie nalewa 1 lub 2 liżanki
kawy espresso
Wskazuje, iż urządzenie nalewa 1 lub 2 liżanki
kawy espresso
Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym:
wskazuje, iż wybrana została funkcja „pary”;
lampka kontrolna miga: wskazuje, iż należy
obrócić pokrętło pary�
Wskazuje, iż na panelu sterowania wyświetlany
jest alarm (zobacz rozdz� „Znaczenie lampek
kontrolnych” na str� 202)�
Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym:
wskazuje brak pojemnika na fusy: należy go
włożyć;
Lampka kontrolna miga: wskazuje, iż pojemnik
na fusy jest pełny i należy go opróżnić
Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym:
wskazuje, iż zbiornik na wodę nie został
włożony;
lampka kontrolna miga: wskazuje, iż w zbiorni-
ku jest za mało wody
Lampka kontrolna miga: wskazuje, iż należy
wykonać odwapnianie (zob� parodwapnia-
nie”)�
lampka kontrolna świeci światłem ciągłym:
wskazuje, iż urządzenie wykonuje odwapnia-
nie�
ECO Informuje, iż włączono funkcję „Oszczędzaj
energię
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria�
Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych
uszkodzeń� Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi�
Montaż urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
Jeżeli woda w urządzeniu zamarznie, może je uszkodzić�
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania�
Urządzenie wydziela ciepło odprowadzając je do otocze-
nia� Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej
sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a
ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajm-
niej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspre-
sem do kawy
Ewentualne przecieki wody do wewnątrz urządzenia
mogą je uszkodzić�
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umy-
walek�
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko-
dzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z
gorącymi powierzchniami (np� płyty elektryczne)�
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada
napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na
dnie urządzenia�
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowa-
nego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i
wyposażonego w odpowiednie uziemienie�
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką
urządzenia, wykwalikowany personel powinien dokonać wy-
miany wtyczki na właściwy model�
194
Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć Uwagę :
Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się niewielkie ślady kawy� Gwarantu-
jemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy�
Zalecamy jak najszybsze ustawienie odpowiedniego stop-
nia twardości wody wg procedury opisanej w paragrae
„Programowanie stopnia twardości wody” (str� 200)�
Postępować zgodnie ze wskazanymi instrukcjami:
1� Wyciągnąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą aż
do linii MAX (rys� 1A) i umieścić w ekspresie (rys� 1B)�
2� Pod spieniaczem mleka ustawić naczynie o pojemności
minimalnej równej 100 ml (rys� 2)�
3� Podłączyć urządzenie do sieci i nacisnąć główny wyłącznik
(znajdujący się z tyłu urządzenia) do pozycji I (rys� 3)�
4� Na panelu sterowania miga lampka kontrolna (rys�
4)�
5� Ustawić pokrętło wytwarzania pary na I (rys� 5):
urządzenie nalewa wodę ze spieniacza mleka, a następnie
się wyłącza�
6� Ponownie ustawić pokrętło pary na “O”
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
użytkowania�
Zwróć Uwagę :
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw
cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat�
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć Uwagę :
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy główny
wyłącznik z tyłu ekspresu jest ustawiony na I (rys� 3)�
Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automat-
ycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można
przerwać� Urządzenie jest gotowe do użytku wyłącznie po
wykonaniu tych cykli�
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższego zbior-
niczka na skropliny� Należy uważać, by nie wejść w kontakt z
rozpryskującą się wodą�
Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk
(rys� 6): odpowiednia lampka kontrolna miga tak
długo, jak długo urządzenie się rozgrzewa i wykonuje
automatyczne płukanie (dzięki temu nie tylko rozgrzewa
się podgrzewacz, ale również gorąca woda jest przepu-
szczana przez wewnętrzne przewody, które także się
rozgrzewają)�
Kiedy lampka kontrolna zgaśnie i zaświecą się odpowiednie
lampki przycisków nalewania kawy, oznacza to, iż urządzenie
osiągnęło odpowiednią temperaturę�
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automaty-
czne płukanie, którego nie można przerwać�
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się
wodą�
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk (rys�
6)� Urządzenie wykonuje płukanie, a następnie się wyłącza�
Zwróć Uwagę :
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu,
należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0 (rys� 3)�
Uwaga!
Aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia, główny wyłącznik
(widoczny na rys� 3) można przełączyć do pozycji O tylko po
wyłączeniu urządzenia przy pomocy przycisku
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE
Maszyna jest wstępnie ustawiona do wykonania automatycz-
nego wyłączenia po 2 godzinach nie używania� Można zmienić
ten okres czasu i ustawić wyłączenie urządzenia po 15 lub 30
minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach�
1� Wyłączyć ekspres i ustawić główny wyłącznik na I (rys� 3),
następnie wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty aż do
momentu, gdy na panelu sterowania zaświecą się lampki
kontrolne�
2� Nacisnąć przycisk (po lewej stronie pokrętła) aż do
momentu kompletnego włączenia się lampek kontrolny-
ch odpowiadających ilości godzin, po których urządzenie
musi się wyłączyć automatycznie:
15 minut ECO
30 minut ECO
1 godzina ECO
2 godziny ECO
3 godziny ECO
3� Nacisnąć przycisk (po prawej stronie pokrętła) w
celu potwierdzenia dokonanego wyboru; lampki kontro-
lne gasną�

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756