Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B

Powrót
212
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE .................................................213
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji ...........213
Litery w nawiasach ....................................................213
Problemy i naprawy ................................................... 213
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...................213
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa .........213
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ...............................213
OPIS ...................................................................214
Opis urządzenia..........................................................214
Opis panelu sterowania ..............................................214
Opis akcesoriów .........................................................214
Opis pojemnika na mleko ...........................................214
CZYNNOŚCI WSTĘPNE ........................................... 214
Kontrola urządzenia ................................................... 214
Podłączenie urządzenia ..............................................215
Pierwsze włączenie urządzenia ..................................215
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA .....................................215
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ................................... 215
USTAWIENIA MENU ..............................................216
Odkamienianie ..........................................................216
Instalacja ltra ........................................................... 216
Wymiana ltra ........................................................... 216
Ustawianie godziny ....................................................216
Automatyczne włączanie ...........................................216
Automatyczne wyłączanie .........................................216
Oszczędność energii ...................................................217
Ustawianie temperatury ...........................................217
Ustawianie twardości wody .......................................217
Aktywacja/Dezaktywacja sygnału dźwiękowego ....... 217
Ustawianie języka ...................................................... 217
Podświetlanie liżanki ............................................... 217
Ustawienia fabryczne (reset)......................................218
Funkcja statystyki ......................................................218
PRZYGOTOWANIE KAWY ....................................... 218
Wybór smaku kawy....................................................218
Wybór ilości kawy w liżance ....................................218
Ustawianie ilości „moja kawa .................................... 218
Ustawianie młynka do kawy ...................................... 218
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze .............................................................219
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach .... 219
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ....... 219
PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM................ 219
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko..........219
Regulacja ilości piany ................................................. 220
Przygotowanie cappuccino lub latte macchiato .........220
Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy) .......... 220
Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy) ............. 220
Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą
CLEAN (CZYSZCZENIE) .................................................220
PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY ......................... 221
Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie ...... 221
Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie ...................221
Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na
kondensat .................................................................. 222
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy .....................222
Czyszczenie zbiornika na wodę ..................................222
Czyszczenie otworów dozownika kawy ......................222
Czyszczenie lejka do kawy mielonej ...........................222
Czyszczenie automatu zaparzającego ........................222
Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary ...................223
ODWAPNIANIE ....................................................223
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..................224
Pomiar twardości wody ..............................................224
Ustawianie twardości wody .......................................224
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ........................................... 224
Montaż ltra ..............................................................224
Wymiana ltra ........................................................... 225
DANE TECHNICZNE ...............................................225
UTYLIZACJA ......................................................... 225
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU .. 226
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................227
213
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy
ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające
zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną ob-
rażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną
lekkich lub poważnych oparzeń.
Zwróć uwagę:
Symbol ten podkreśla ważne dla użytkownika porady i
informacje.
Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy przede wszystkim próbować
je rozwiązać, śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach
“Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu”, na str. 213 i “Roz-
wiązywanie problemów”, na str. 214 .
Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodat-
kowych wyjaśnień, należy się zwrócić do biura obsługi klien-
ta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi
klienta”.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy,
należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Long-
hi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do
urządzenia.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze
łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w
razie potrzeby wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania z gniazdka, należy trzymać bezpo-
średnio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, poniew
można go uszkodzić.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka
W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasi-
lającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego De’Longhi, aby
zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządze-
nia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.
Przed wykonaniem czyszczenia części zewnętrznych wyłą-
czyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i pocze-
kać, aż się ochłodzi.
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie może być używane przez dzie-
ci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o
ograniczonych zdolnościach zycznych,
psychicznych i ruchowych lub osoby bez do-
świadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są
one nadzorowane lub zostały pouczone od-
nośnie bezpiecznego użytkowania i są świa-
dome związanego z użytkowaniem ryzyka.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja których może do-
214
konać użytkownik nie mogą być wykonywa-
ne przez dzieci bez nadzoru.
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
Uważać na kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą
wodną.
Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać tacki do pod-
grzewania liżanek ponieważ jest ona gorąca.
Podczas użytkowania powierzchnie,
na których znajduje się taki symbol
stają się gorące (symbol znajduje się
tylko na niektórych modelach).
Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewa-
nia napojów.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Nie przewidziano użycia w:
pomieszczeniach przeznaczonych na
kuchnię dla personelu sklepów, biur i
innych miejsc pracy
gospodarstwach agroturystycznych
hotelach, motelach i innych strukturach
rekreacyjnych
pokojach do wynajęcia
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwe-
go użycia urządzenia.
Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być
przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przeka-
zania urządzenia innym osobom, należy im również oddać
niniejszą instrukcję obsługi.
OPIS
Opis urządzenia
(str. 3 - A)
A1. Panel sterowania
A2. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A3. Tacka na liżanki
A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A6. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A7. Pojemnik na ziarna kawy
A8. Główny wyłącznik
A9. Zbiornik na wodę
A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
A11. Automat zaparzający
A12. Dyfuzor do gorącej wody i pary
A13. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A14. Pojemnik na fusy
A15. Zbiornik na kondensat
A16. Tacka na liżanki
A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A18. Tacka na skropliny
A19. Podświetlanie liżanek
Opis panelu sterowania
(str. 2 - B)
Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona
sygnalizowana w nawiasie w opisie.
B1. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania
ekspresu
B2. Pokrętło wyboru: przekręcić w celu wybrania ilości żądanej
kawy. (Kiedy wchodzi się do MENU programowania:
przekręcić w celu wybrania żądanej funkcji)
B3. Przycisk : włączania lub wyłączania ekspresu
B4. Przycisk P wejścia do menu
B5. Przycisk : płukania.
(Kiedy wchodzi się do MENU programowania, pełni funkcję
przycisku “ESC”: wciska się w celu wyjścia z wybranej funkcji
i powrotu do głównego menu)
B6. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać
smak kawy.
B7. Przycisk : przygotowania 1 liżanki kawy z
wyświetlonymi ustawieniami na ekranie
B8. Przycisk : przygotowania 2 liżanek kawy z
wyświetlonymi ustawieniami na ekranie
B9. Przycisk wytwarzania gorącej wody. (Kiedy wchodzi
się do MENU: przycisk “OK”, służy do potwierdzenia wybra-
nego hasła)
B10.
Przycisk CAPPUCCINO: przygotowania kawy cappuccino lub
spienionego mleka.
215
Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Miarka dozownik dla kawy mielonej
C2. Pędzelek do czyszczenia
C3. Dysza do gorącej wody
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pasek kontrolny twardości wody
C6. Odkamieniacz
Opis pojemnika na mleko
(str. 3 - D )
D1. Pokrętło regulacji piany i funkcji CLEAN
D2. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
D3. Rurka zanurzana w mleku
D4. Pojemnik na mleko
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się, czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria.
Nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych
uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.
Montaż urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między
powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną
pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń
przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów lub umywalek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego
wnętrzu zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury krzepnięcia.
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został
uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z
gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowa-
nego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i
wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką
urządzenia, wykwalikowany personel powinien dokonać
wymiany wtyczki na właściwy model.
Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę:
Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. W każdym ra-
zie, gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody
zgodnie z procedurą opisaną w paragrae “Programowa-
nie twardości wody” (str. 224).
1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i upewnić się,
że główny wyłącznik, znajdujący się z tyłu urządzenia,
znajduje się w poz. I (rys. 1).
Należy wybrać żądany język, przekręcając pokrętło wyboru
lub pozostawić, by na wyświetlaczu języki zmieniały się auto-
matycznie (co okoły 3 sekundy):
2. gdy pojawia się język polski, przytrzymać wciśnięty przez
kilka sekund przycisk (rys. 2) dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się komunikat: “Polski ustawiony”.
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi
na wyświetlaczu urządzenia:
3. “NAPEŁNIJ ZBIORNIK”: wyjąć zbiornik na wodę, napełnić
go zimną wodą do linii MAX (rys. 3A), włożyć ponownie
zbiornik (rys. 3B).
4. “ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza do wytwar-
zania gorącej wody została założona na dyfuzor i ustawić
pod nią pojemnik (rys. 4) o minimalnej pojemności 500 ml.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis GORĄCA WODA
Potwierdzasz?”;
6. Wcisnąć przycisk aby potwierdzić (rys. 2). urządzenie
wytwarza wodę z dyszy do wody i następnie wyłącza się
automatycznie.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
użytkowania.
Zwróć uwagę:
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw
cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.
Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: następnie
hałas zmniejszy się.
Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjo-
nowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie ltra
216
zmiękczającego śledząc wskazówki przedstawione w pa-
ragrae “Instaluj ltr”. Jeżeli Wasz model nie posiada ltra
w wyposażeniu, można go dostać w Autoryzowanych Cen-
trach Serwisowych De’Longhi.
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę:
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny
wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia jest w poz. I (rys. 5).
Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie
cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać.
Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego
cyklu.
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania, z otworów dozownika kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższej tacki na
skropliny. Należy uważać, by nie zostać poparzonym przez
rozpryskującą się wodę.
W celu wyłączenia urządzenia wcisnąć przycisk (rys.
5). na ekranie pojawi się komunikat “Podgrzewanie Proszę
czekać”.
Po zakończeniu nagrzewania ekspres wyświetli kolejny komu-
nikat: “Płukanie”; w ten sposób, oprócz podgrzewania podgrze-
wacza, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych
obwodów, aby i one zostały podgrzane. Urządzenie osiąga
właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komu-
nikat wskazujący smak i ilość kawy.
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu, urządzenie wykonuje automatyczne
płukanie, w przypadku, gdy została przygotowana kawa.
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody.
Należy uważać, by nie zostać poparzonym przez rozpryskującą
się wodę.
W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk (rys.
5). Urządzenie wykonuje płukanie, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat “Wyłączanie w toku Proszę czekać” i następnie się
wyłączy (tryb czuwania).
Zwróć uwagę!
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższe okresy czasu,
należy odłączyć je z sieci elektrycznej.
wyłączyć najpierw urządzenie, wciskając przycisk
(rys. 5).
zwolnić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia
(rys. 6).
Uwaga!
Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest
włączone.
USTAWIENIA MENU
menu programowania wchodzi się po wciśnięciu przycisku P;
hasła wybierane z menu to:
Odkamienianie
Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 223.
Instalacja ltra
Instrukcje dotyczące instalacji ltra, znajdują się w paragrae
“Montaż ltra (str. 224).
Wymiana ltra
Po instrukcje dotyczące wymiany ltra, odnieść się do paragrafu
“Wymiana ltra (str. 225).
Ustawianie godziny
W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:
1. Nacisnąć przycisk P, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętło wyboru (rys. 8), dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis “Ustaw godzinę”;
3. Wcisnąć przycisk (rys. 2);
4. Przekręcić pokrętło wyboru (rys. 8), aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia;
6. Przekręcić pokrętło wyboru (rys. 8), aby zmienić minuty.
7. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia;
Godzina została ustawiona: wcisnąć następnie przycisk
aby wyjść z menu.
Automatyczne włączanie
Można ustawić godzinę automatycznego włączania w taki
sposób, by urządzenie było gotowe do użycia o określonej
godzinie (na przykład rano) i by móc szybko przygotować kawę.
Zwróć uwagę:
W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest aby godzina była
poprawnie ustawiona.
Aby aktywować automatyczne wyłączanie, postępować w
następujący sposób:
1. Wcisnąć przycisk P, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (rys. 8), dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis Autom. włączanie”;
3. Wcisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się napis
“Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia;

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756