Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.75.S

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.75.S

Powrót
276
SPIS TREŚCI
1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA .................................. 277
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .
............................................................. 278
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji .
278
2.2 Prawidłowe użytkowanie ..........................278
2.3 Instrukcja obsługi ......................................278
3. WPROWADZENIE ................................... 278
3.1 Litery w nawiasach ...................................278
3.2 Problemy i naprawy ..................................278
4. OPIS ...................................................... 279
4.1 Opis urządzenia ........................................279
4.2 Opis akcesoriów ........................................279
4.3 Opis pojemnika na mleko ..........................279
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE ............................. 279
5.1 Kontrola urządzenia ..................................279
5.2 Montaż urządzenia ....................................279
5.3 Podłączenie urządzenia .............................280
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia .................280
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ....................... 280
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ..................... 281
8. USTAWIENIA MENU ................................ 281
8.1 Język .........................................................281
8.2 Konserwacja .............................................. 281
8.3 Program napojów .....................................281
8.4 Program My napojów ................................ 282
8.5 Ogólne ......................................................282
8.6 Statystyki ..................................................283
9. PŁUKANIE ............................................. 283
10. PRZYGOTOWANIE KAWY ......................... 283
10.1 Regulacja młynka do kawy........................283
10.2 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ............................................283
10.3 Przygotowanie automatycznych przepisów
przy użyciu kawy w ziarnach .....................283
10.4 Tymczasowa zmiana smaku kawy .............284
10.5 Przygotowanie kawy z kawy mielonej ......284
11. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH 285
11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na
mleko ........................................................285
11.2 Regulacja ilości pianki ...............................285
11.3 Automatyczne przygotowywanie napojów
mlecznych .................................................285
11.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym
użyciu .......................................................286
12. „ PROGRAMOWANIE I WYBÓR .. 286
13. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY .............. 286
14. CZYSZCZENIE ......................................... 287
14.1 Czyszczenie ekspresu .................................287
14.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu
287
14.3 Czyszczenie pojemnika na fusy..................287
14.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na
skropliny ...................................................287
14.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ..... 288
14.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .................288
14.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .....288
14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ..........288
14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ........288
14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko ..............288
14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody .................289
15. ODKAMIENIANIE .................................... 289
16. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..... 290
16.1 Pomiar twardości wody .............................290
16.2 Ustawienie twardości wody ......................290
17. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................. 290
17.1 Montaż ltra .............................................290
17.2 Wymiana ltra ..........................................291
17.3 Usunięcie ltra ..........................................291
20. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA
WYŚWIETLACZU ..................................... 292
18. DANE TECHNICZNE ................................. 292
19. UTYLIZACJA ........................................... 292
21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............. 294
277
1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach -
zycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia
chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użyt-
kowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci
bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano
użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów,
biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych
strukturach rekreacyjnych.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:
Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są
świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i
konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzoro-
wane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych, zmysło-
wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania
oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon-
tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się go-
rące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
278
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej
instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy
ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające
zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest, przyczyną obrażeń lub
uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną lekkich lub po-
ważnych oparzeń.
Zwróć uwagę:
Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i infor-
macje.
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących
bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby
będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią
trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go
uszkodzić.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych
wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i
poczekać, aż urządzenie wystygnie.
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę.
Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na
liżanki, może być ona gorąca.
2.2 Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewa-
nia napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe i w związku z
tym niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
2.3 Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przy-
czyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekaza-
nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej-
szą instrukcję obsługi.
3. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
3.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
3.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, sto-
sując się do wskazówek z rozdziałów „20. Komunikaty pojawia-
jące się na wyświetlaczu” i „21. Rozwiązywanie problemów".
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub
w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy
się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer
podany w załączniku „Biuro obsługi klienta.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra-
wy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączo-
nej do urządzenia.
279
4. OPIS
4.1 Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna
A4. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Tacka na liżanki
A7. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
A8. Rurka gorącej wody i pary
A9. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A10. Zbiornik na skropliny
A11. Pojemnik na fusy
A12. Podstawka na liżanki
A13. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A14. Kratka tacki
A15. Tacka na skropliny
A16. Pokrywa zbiornika na wodę
A17. Zbiornik na wodę
A18. Miejsce na ltr zmiękczający wodę
A19. Drzwiczki automatu zaparzającego
A20. Automat zaparzający
A21. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A22. Główny wyłącznik
Opis panelu sterowania
(str. 2 - B )
Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wska-
zana w nawiasach, w opisie.
B1. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania eks-
presu. Środkowa pozycja, pomiędzy dwoma przerywanymi
liniami jest pozycją wybraną.
B2. Strzałka przewijania(„ESC”: wcisnąć podczas programo-
wania napojów, aby wyjść bez zapisywania)
B3. OK: aby potwierdzić wybór (Wcisnąć w pierwszych sekun-
dach wytarzania „Espresso, „Ristretto, „Espresso Lungo,
aby zaparzyć 2 liżanki)
B4. Strzałka przewijania („STOP” - Wcisnąć podczas
wytwarzania/programowania napojów aby przerwać/
zaprogramować)
B5. /ESC: aby wykonać płukanie.
(Po wejściu do menu ustawień, pełni funkcję przycisku „ESC”:
wcisnąć w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrócenia do
menu głównego)
B6. : menu ustawień urządzenia
B7. : wybór smaku
Napoje wybierane bezpośrednio:
B8. : Espresso
B9. : Kawa
B10. : Long
B11. : Cappuccino
B12. : Latte Macchiato
B13. : Ciepłe mleko
B14. : Menu wyboru napojów (inne od napojów
wybieranych bezpośrednio): Espresso Lungo, Ristretto,
Doppio+, Cappuccino+, Caelatte, Flat white, Espresso
macchiato, 2 Espresso, 2 Małe Espresso, 2 Duże Espresso,
Gorąca Woda
B15. : Menu wyboru napojów własnych (my). Przy
pierwszym użyciu, jeżeli nie zostały wcześniej zapro-
gramowane w menu ustawień „8.4 Program My napojów”,
przechodzi się bezpośrednio do personalizacji napoju.
4.2 Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Pasek kontrolny
C2. Miarka do kawy mielonej
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pędzelek do czyszczenia
C6. Dysza gorącej wody
C7. Kabel zasilający
4.3 Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - D )
D1. Pokrętło regulacji pianki i funkcji CLEAN
D2. Pokrywa pojemnika na mleko
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
5.1 Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan
jest nienaruszony oraz posiada ono wszystkie akcesoria (C).
Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia.
Zwrócić się do Serwisu Technicznego rmy De’Longhi.
5.2 Montaż urządzenia
Uwaga!
Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie sprawdzić, czy między nim a ścianami
280
bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm
oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub
umywalek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w
nim woda zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temper-
atura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
Kabel zasilający (C7) ułożyć w taki sposób, by nie został
uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu
z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
5.3 Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażo-
nego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz-
ką urządzenia, wykwalikowany personel powinien wymienić
wtyczkę na właściwą.
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę:
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młyn-
ku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy eks-
pres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „16. Programowanie
twardości wody”.
1.
Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do gniazda (A21)
znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie do
sieci elektrycznej (rys. 1): upewnić się, że wyłącznik główny
(A22), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnięty (rys. 2);
2. „Language” (język): wcisnąć strzałkę przewijania (B2)
aż do wyświetlenia żądanego języka pomiędzy dwoma
przerywanymi liniami: wcisnąć OK (B3), aby potwierdzić.
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi
na wyświetlaczu (B1) urządzenia:
3. „Napełnij zbiornik”: wyjąć zbiornik na wodę (A17), napeł-
nić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 3A), ponownie
włożyć zbiornik na miejsce (rys. 3B);
4. „Zamocuj dyszę wody”: Sprawdzić, czy dysza gorącej wody
(C6) została założona na odpowiadającą jej rurkę (A8) (rys.
4) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 5) o minimalnej pojem-
ności 100 ml;
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Pusty obwód, Napełnij
obwód, Gorąca Woda, Potwierdzasz?”;
6. Wcisnąć OK , aby potwierdzić: urządzenie wytworzy wodę
z dyszy gorącej wody, a następnie automatycznie się wy-
łączy.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytko-
wania.
Zwróć uwagę:
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5
kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotującej się wody: z czasem
hałas się zmniejszy.
Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkc-
jonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie ltra
zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych
w rozdziale „17. Filtr zmiękczający. Jeżeli Wasz model nie
posiada ltra, można go dostać w Autoryzowanym Cen-
trum Serwisowym rmy De’Longhi.
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę:
Przed włączeniem urządzenia, należy się upewnić, czy główny
wyłącznik (A22), umieszczony z tyłu, jest wciśnięty (rys. 2).
Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wykonuje
cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Bę-
dzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu takiego cyklu.
Ryzyko oparzenia!
Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A9) wypły-
wa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na
dole tacki na skropliny (A15). Należy uważać, by nie poparzyć
się rozpryskującą się wodą.
Aby uzyskać dostęp, wcisnąć przycisk
(B7) (rys. 6): na wyświetlaczu (B1) pojawi się komunikat
„Nagrzewanie, Proszę czekać”.
Po zakończeniu podgrzewania, na wyświetlaczu pojawi się ko-
munikat „Płukanie” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę
wytwarzania; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urzą-
dzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów,
aby i one zostały podgrzane.
Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Wybierz twój napój”.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756