Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Eletta ECAM 44.660.B

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Eletta ECAM 44.660.B

Powrót
280
SPIS TREŚCI
1. OSTRZEŻENIA WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA .
............................................................. 281
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .
............................................................. 282
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji
................................................................282
2.2 Prawidłowe użytkowanie ..........................282
2.3 Instrukcja obsługi ......................................282
3. WPROWADZENIE ................................... 282
3.1 Litery w nawiasach ...................................282
3.2 Problemy i naprawy ..................................282
4. OPIS ...................................................... 283
4.1 Opis urządzenia ........................................283
4.2 Opis panelu sterowania ............................. 283
4.3 Opis akcesoriów ........................................283
4.4 Opis pojemnika na mleko ..........................283
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE ............................. 283
5.1 Kontrola urządzenia ..................................283
5.2 Montaż urządzenia ....................................283
5.3 Podłączenie urządzenia .............................284
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia .................284
6. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA ....................... 284
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ..................... 284
8. USTAWIENIA MENU ................................ 285
8.1 Płukanie ....................................................285
8.2 Odkamienianie .......................................... 285
8.3 Wymiana ltra (jeżeli jest zainstalowany) 285
8.4 Ustawienie godziny ................................... 285
8.5 Automatyczne włączanie ..........................285
8.6 Automatyczne wyłączanie (standby) ........286
8.7 Oszczędność energii ..................................286
8.8 Ustawienie temperatury ...........................286
8.9 Ustawienie twardości wody ......................286
8.10 Programowanie twardości wody”. .............286
8.11 Sygnał dźwiękowy ....................................286
8.12 Ustawienia fabryczne (reset) .....................287
8.13 Funkcja statystyki ...................................... 287
9. PRZYGOTOWANIE KAWY ......................... 287
9.1 Wybór smaku kawy ...................................287
9.2 Wybór ilości kawy w liżance ....................287
9.3 Personalizacja ilości „moja kawa ..............287
9.4 Regulacja młynka do kawy........................287
9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ............................................288
9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w
ziarnach ....................................................288
9.7 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy
mielonej ....................................................288
9.8 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy
w ziarnach .................................................289
9.9 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy
mielonej ....................................................289
9.10 Ustawienie ilości kawy LONG .....................289
10. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH 289
10.1 Nap ełnianie i mocowanie pojemnika na
mleko ........................................................289
10.2 Regulacja ilości piany ................................289
10.3 Automatyczne przygotowanie napojów
mlecznych .................................................290
10.4 Przygotowanie napojów „MILK MENU” ......290
10.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym
użyciu ........................................................290
10.6 Programowanie ilości kawy i mleka w
liżance dla przycisku CAPPUCCINO ..........290
10.7
Zaprogramowanie ilości kawy i mleka w
liżance do napojów przycisku MILK MENU . 291
11. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY .............. 291
11.1 Zmiana ilości wody wytworzonej
automatycznie ..........................................291
12. CZYSZCZENIE ......................................... 291
12.1 Czyszczenie ekspresu do kawy ..................291
12.2 Czyszczenie obwodu wewnętrznego ekspresu
do kawy ....................................................291
12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy..................292
12.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na
kondensat .................................................292
12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy .... 292
12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .................292
12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .....292
12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej .........292
12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ........293
12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko ..............293
12.11 Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary ..294
13. ODKAMIENIANIE .................................... 294
14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..... 295
14.1 Pomiar twardości wody .............................295
14.2 Ustawienie twardości wody ......................295
15. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................. 295
15.1 Instalacja ltra ..........................................295
15.2 Wymiana ltra ..........................................296
15.3 Usunięcie ltra ..........................................296
16. DANE TECHNICZNE ................................. 297
17. UTYLIZACJA ........................................... 297
18. KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU ........... 297
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............. 299
281
1. OSTRZEŻENIA WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie nie nadaje się do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej spraw-
ności zycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź przez osoby nieposiadające wystar-
czającego doświadczenia i wiedzy, jeśli nie znajdują się pod nadzorem lub nie zostały
poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzial-
ną za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja leżące w gestii użytkownika nie mogą być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie nadaje
się do użytku w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów,
biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, kwaterach
przeznaczonych na wynajem, motelach i innych obiektach turystycznych.
Aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku, w razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilają-
cego, należy zlecić jego wymianę wyłącznie serwisowi technicznemu.
INFORMACJA DOTYCZĄCA TYLKO RYNKÓW EUROPEJSKICH:
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej lat 8 tylko pod nad-
zorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i pod warun-
kiem zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja leżące w
gestii użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że skończyły one
co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem. Przechowywać urządzenie i
jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonej sprawności zycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź przez osoby nieposiadające wystarczającego do-
świadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w za-
kresie bezpiecznej obsługi i pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru oraz przed jego montażem, demonta-
żem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol, ulegają sil-
nemu nagrzaniu (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
282
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej
instrukcji
Ważne ostrzeżenia są oznaczone tymi symbolami. Należy bez-
względnie przestrzegać tych ostrzeżeń.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować obrażenia
stwarzające zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną obra-
żeń lub uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko oparzenia!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub
poważnych oparzeń.
Zwróć uwagę:
Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla
użytkownika.
Niebezpieczeństwo!
Z uwagi na fakt, że urządzenie zasilane jest prądem elektrycz-
nym, nie można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze
łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w
razie potrzeby wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy trzymać
bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, po-
nieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć
je, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i odczekać, aż urządze-
nie ostygnie.
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i podczas jego
działania może powstawać para wodna.
Uważać na kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą
wodną.
Podczas działania urządzenia nie dotykać podstawki na liżanki,
gdyż może być ona gorąca.
2.2 Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewa-
nia napojów.
Wszelkie inne zastosowania uważa się za niewłaściwe, a więc
niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obsługi.
2.3 Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może b
przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi. W razie
przekazania urządzenia innym osobom należy do niego dołą-
czyć również niniejszą instrukcję obsługi.
3. WPROWADZENIE
Dziękujemy Państwu za wybranie automatycznego ekspresu do
kawy i kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z nowego urządzenia. Prosimy
o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. W ten sposób unikną Państwo niebezpieczeństwa lub
uszkodzenia urządzenia.
3.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
3.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów należy przede wszystkim próbować
je rozwiązać, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w
rozdziałach „18. komunikaty na wyświetlaczu” i „19. Rozwiązy-
wanie problemów.
Rozwiązywanie problemów”. Jeżeli okażą się one nieskuteczne
lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić
do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załącz-
niku „Biuro obsługi klienta”.
Jeżeli Państwa kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy
283
należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Long-
hi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do
urządzenia9.
4. OPIS
4.1 Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna kawy
A4. Lejek na kawę mieloną
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Tacka na liżanki
A7. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A8. Dysza do gorącej wody i pary
A9. Zbiornik na kondensat
A10. Pojemnik na fusy
A11. Tacka na liżanki
A12. Tacka na skropliny
A13. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A14. Drzwiczki automatu zaparzającego
A15. Automat zaparzający
A16. Zbiornik na wodę
A17. Gniazdo na ltr zmiękczający wodę
A18. Pokrywa zbiornika na wodę
A19. Gniazdo złącza kabla zasilającego
A20. Wyłącznik główny
4.2 Opis panelu sterowania
(str. 2 - B )
Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona sy-
gnalizowana w nawiasie w opisie.
B1. Przycisk : służy do włączania i wyłączania ekspresu do
kawy (stand by)
B2. Przycisk MENU/ESC umożliwia wejście do menu (Po wej-
ściu do menu programowania: nacisnąć przycisk, aby wyjść
z menu)
B3. Przycisk OK: służy do uruchamiania i potwierdzenia wy-
branej funkcji
B4. Wyświetlacz: instruuje użytkownika w trakcie korzystania
z ekspresu do kawy
B5. Przycisk : służy do wybierania ilości kawy
B6. Przycisk wyboru aromatu : nacisnąć, aby wybrać
smak kawy
B7. Przycisk : służy do wytwarzania gorącej wody.
B8. Przycisk : służy do przygotowania 1 liżanki kawy
LONG
B9. Przycisk CAPPUCCINO: służy do przyrządzania cappucci-
no (Po wejściu do menu programowania przycisk służy
do poruszania się w obrębie menu)
B10. Przycisk MILK MENU: służy do przyrządzania CAFFELATTE,
LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK (Po wejściu do menu
programowania przycisk służy do poruszania się w
obrębie menu)
B11. Przycisk : służy do przygotowania 1 liżanki kawy z
ustawieniami przedstawionymi na wyświetlaczu
B12. Przycisk : służy do przygotowania 2 liżanek kawy
z ustawieniami przedstawionymi na wyświetlaczu
4.3 Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Pasek kontrolny twardości wody Total Hardness Test”
C2. Miarka - dozownik do kawy mielonej
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pędzelek do czyszczenia
C6. Dysza gorącej wody
C7. Kabel zasilający
4.4 Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - D )
D1. Pokrętło regulacji piany i funkcji CLEAN
D2. Pokrywa pojemnika na mleko
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Dysza wylotowa spienionego mleka (regulowana)
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
5.1 Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie
używać urządzenia w przypadku zauważenia jego widocznych
uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.
5.2 Montaż urządzenia
Uwaga!
Podczas instalowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie roboczym sprawdzić, czy między
powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną
pozostaje co najmniej 3 cm wolnej przestrzeni oraz co naj-
mniej 15 cm wolnej przestrzeni nad ekspresem do kawy.
Ewentualne przedostanie się wody do wnętrza urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub
umywalek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego
wnętrzu zamarznie.
284
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, by nie został
uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z
gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
5.3 Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10 A i wyposa-
żonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką
urządzenia wykwalikowany personel powinien dokonać wy-
miany wtyczki na właściwy model.
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę!
Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młyn-
ku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że
niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „14. Programowanie
twardości wody”.
1. Włożyć złącze kabla zasilającego (C7) do gniazda znajdują-
cego się z tyłu urządzenia i podłączyć do sieci elektrycznej
(rys. 1). Upewnić się, że wyłącznik główny (A20) znajdują-
cy się z tyłu urządzenia jest wciśnięty ( rys. 2).
2. Wyjąć zbiornik wody (A16) ( rys. 3), otworzyć pokrywę
(A18) ( rys. 4), napełnić do poziomu MAX świeżą wodą (
rys. 5); zamknąć pokrywę i włożyć zbiornik.
Należy wybrać żądany język, przechodząc do przodu lub do tyłu
za pomocą strzałek (B9) lub (B10) (rys. 6), bądź poczekać,
aż na wyświetlaczu (B4) języki zaczną się automatycznie zmie-
niać (co około 3 sekundy):
3. gdy pojawi się polski, przytrzymać przycisk OK (B3- rys. 7)
wciśnięty przez kilka sekund, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się komunikat: “Polski ustawiony”.
Następnie wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi
na wyświetlaczu urządzenia:
4. ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dozownik gorą-
cej wody (C6) został założony na dyszę (A8) i ustawić pod
nią pojemnik ( rys. 8) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis “GORĄCA WODA, Naciśnij
OK”;
6. Nacisnąć przycisk OK , aby potwierdzić: z dyszy za-
cznie wypływać woda, po czy urządzenie wyłączy się
automatycznie.
Teraz ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.
Zwróć uwagę!
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5
kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu
smakowego.
Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino
normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: w później-
szym okresie hałas zmniejszy się.
Aby kawa była jeszcze lepsza oraz w celu zapewnienia
lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainsta-
lowanie ltra zmiękczającego (C4) zgodnie ze wskazów-
kami podanymi w rozdziale „15. ltr zmiękczający. Jeżeli
Państwa model nie posiada ltra w wyposażeniu, można
go zakupić w Autoryzowanych Centrach Serwisowych
De’Longhi.
6. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę!
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że wyłącznik
główny (A20) jest wciśnięty ( rys. 2).
Po każdorazowym włączeniu urządzenie wykonuje automa-
tycznie cykl podgrzewania wstępnego i płukania, którego nie
można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia dopiero po
wykonaniu tego cyklu.
Ryzyko oparzenia!
Podczas płukania z otworów dozownika do kawy (A7) wypływa
niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się poni-
żej tacki na skropliny (A12). Uważać na kontakt z rozpryskującą
się wodą.
W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk
(B1-rys. 9): na wyświetlaczu (B4) pojawi się komu-
nikat “Podgrzewanie, Proszę czekać”.
Po zakończeniu podgrzewania na wyświetlaczu urządzenia
pojawi się inny komunikat: UKANIE”; W ten sposób oprócz
podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do
wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.
Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, gdy na wyświetlaczu
pojawia się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu urządzenie wykonuje automatyczne
płukanie w przypadku, gdy została przygotowana kawa.
Ryzyko oparzenia!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756