Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS

Powrót
333
SPIS TREŚCI
1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA .................................. 334
2.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 335
2.1
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji 335
2.2 Prawidłowe użytkowanie ..........................335
2.3 Instrukcja obsługi ......................................335
3. WPROWADZENIE ................................... 335
3.1 Litery w nawiasach ...................................335
3.2 Problemy i naprawy ..................................335
3.3 Pobierz App! ..............................................336
4. OPIS ...................................................... 336
4.1 Opis urządzenia ........................................336
4.2
Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B ) ...336
4.3 Opis pojemnika na mleko ..........................336
4.4 Opis dzbanka na czekoladę .......................336
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE ............................. 337
5.1 Kontrola urządzenia ..................................337
5.2 Montaż urządzenia ....................................337
5.3 Podłączenie urządzenia .............................337
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia .................337
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ....................... 337
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ..................... 338
8. USTAWIENIA MENU ................................ 338
8.1 Płukanie ....................................................338
8.2 Odkamienianie .........................................338
8.3 Filtr wody .................................................338
8.4 Ustawienia napojów .................................338
8.5 Ustawianie godziny ..................................339
8.6 Automatyczne włączanie ..........................339
8.7 Automatyczne wyłączanie (standby) ........339
8.8 Podgrzewacz liżanek .............................339
8.9 Oszczędność energetyczna .......................339
8.10 Temperatura kawy ....................................339
8.11 Twardość wody ......................................... 340
8.12 Wybór języka ............................................340
8.13 Sygnał dźwiękowy ...................................340
8.14 Podświetlanie liżanki .............................340
8.15 Tło
..........................................................340
8.16 Bluetooth .................................................340
8.17 Tryb demo ................................................340
8.18 Ustawienia fabryczne ...............................340
8.19 Statystki ....................................................341
9. PRZYGOTOWANIE KAWY ......................... 341
9.1 Wybór smaku kawy ...................................341
9.2 Wybór ilości kawy .....................................341
9.3 Regulacja młynka do kawy........................341
9.4 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ............................................341
9.5 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w
ziarnach ....................................................341
9.6 Przygotowanie kawy z kawy mielonej ......342
10. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH 342
10.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na
mleko ........................................................342
10.2 Regulacja ilości pianki ...............................343
10.3 Automatyczne przygotowywanie napojów
mlecznych .................................................343
10.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym
użyciu .......................................................343
11.
PRZYGOTOWYWANIE GORĄCEJ CZEKOLADY 344
12. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY .............. 344
13. WYTWARZANIE PARY ............................. 345
13.1 Porady dotyczące stosowania pary do
spieniania mleka .......................................345
13.2 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary po
użyciu ........................................................345
14. PERSONALIZACJA NAPOJÓW ................. 345
15. ZAPISANIE WŁASNEGO PROFILU ............. 346
16. CZYSZCZENIE ......................................... 346
16.1 Czyszczenie ekspresu .................................346
16.2
Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu ..346
16.3 Czyszczenie pojemnika na fusy..................346
16.4 Czyszczenie tacki na skropliny ...................347
16.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy .... 347
16.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .................347
16.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .....347
16.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ..........347
16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ........348
16.10 Czyszczenie pojemnika na mleko ..............348
16.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary .........349
16.12
Czyszczenie dzbanka na gorącą czekoladę (E) 349
17. ODKAMIENIANIE .................................... 349
18. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..... 350
18.1 Pomiar twardości wody .............................351
18.2 Ustawienie twardości wody ......................351
19. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................. 351
19.1 Montaż ltra .............................................351
19.2 Wymiana ltra ..........................................352
19.3 Usunięcie ltra ..........................................352
20. DANE TECHNICZNE ................................. 352
21. UTYLIZACJA ........................................... 352
22. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA
WYŚWIETLACZU ..................................... 353
23. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............. 358
334
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej
instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy
ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może spowodować obrenia stwarzające
zagrożenie dla życia, wskutek porenia prądem elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest, przyczyną obreń lub
uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną lekkich lub po-
ważnych oparzeń.
Zwróć uwagę:
Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i infor-
macje.
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo do-
stępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby bę-
dzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią
trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go
uszkodzić.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych
wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i po-
czek, aż urządzenie wystygnie.
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach -
zycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia
chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użyt-
kowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci
bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano
użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów,
biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych
strukturach rekreacyjnych.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:
Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są
świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i
konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzoro-
wane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych, zmysło-
wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania
oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon-
tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się go-
rące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
335
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej
instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy
ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające
zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest, przyczyną obrażeń lub
uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną lekkich lub po-
ważnych oparzeń.
Zwróć uwagę:
Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i infor-
macje.
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo do-
stępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby bę-
dzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią
trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go
uszkodzić.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych
wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i po-
czekać, aż urządzenie wystygnie.
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę.
Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na
liżanki, może być ona gorąca.
2.2 Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania napojów na
bazie kawy, czekolady i podgrzewania napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe i w związku z
tym niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
2.3 Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniej-
szą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszych instruk-
cji może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekaza-
nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej-
szą instrukcję obsługi.
3. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej in-
strukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub
uszkodzenia urządzenia.
3.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
3.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, sto-
sując się do wskazówek z rozdziałów „22. Komunikaty pojawia-
jące się na wyświetlaczu” i „23. Rozwiązywanie problemów”.
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub
w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy
się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer
podany w załączniku „Biuro obsługi klienta.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra-
wy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączo-
nej do urządzenia.
1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach -
zycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia
chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użyt-
kowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci
bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano
użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów,
biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych
strukturach rekreacyjnych.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:
Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są
świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i
konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzoro-
wane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych, zmysło-
wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania
oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon-
tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się go-
rące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
336
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
5.1 Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan
jest nienaruszony oraz posiada ono wszystkie akcesoria. Nie
ywać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia.
Zwrócić się do Serwisu Technicznego rmy De’Longhi.
5.2 Montaż urządzenia
Uwaga!
Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie sprawdzić, czy między nim a ścianami
bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm
oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umy-
walek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w
nim woda zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko-
dzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorą-
cymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
5.3 Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka o minimalnym na-
tężeniu 10 A i wyposażonym w sprawne uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz-
ką urządzenia, wykwalikowany personel powinien wymienić
wtyczkę na właściwą.
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę!
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży-
ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy
ekspres do kawy jest nowy.
3.3 Pobierz App!
Dzięki App De’Longhi Coee Link można zdalnie zarządzać nie-
którymi funkcjami.
W App znajdują się również informacje, porady i ciekawostki na
temat świata kawy. Wszystkie informacje na temat posiadane-
go ekspresu do kawy w zasięgu ręki.
Ten symbol wskazuje funkcje, którymi można zarządzać
lub skonsultować za pomocą App.
Można również stworzyć do maksymalnie 6 nowych napojów i
zapisać je w pamięci waszego ekspresu.
Zwróć uwagę:
Sprawdzić kompatybilność urządzeń na „PrimaDonnaElite.
delonghi.com”.
4. OPIS
4.1 Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna
A4. Lejek do kawy mielonej
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Podgrzewacz liżanek
A7. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
A8. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A9. Rurka gorącej wody i pary
A10. Pojemnik na fusy
A11. Podstawka na liżanki
A12. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A13. Kratka tacki
A14. Tacka na skropliny
A15. Pokrywa zbiornika na wodę
A16. Zbiornik na wodę
A17. Miejsce na ltr zmiękczający wodę
A18. Drzwiczki automatu zaparzającego
A19. Automat zaparzający
A20. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A21. Wyłącznik główny (ON/OFF)
4.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B )
B1. : menu personalizacji ustawień napojów
B2. : menu ustawień urządzenia
B3. Wybrany smak
B4. Zegar
B5. Wybrana ilość
B6. : wybór smaku
B7. : wybór ilości
B8. >: strzałka nawigacji
B9. Możliwe do wyboru napoje (wcisnąć strzałki nawigacji <
lub >, aby wyświetlić wszystkie napoje: dolny pasek wska-
zuje wyświetlone okno)
B10. <: strzałka nawigacji
B11. Możliwe do zaprogramowania prole (patrz „15. Zapisanie
własnego prolu”)
Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
C2. Miarka do kawy mielonej
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pędzelek do czyszczenia
C6. Dysza gorącej wody/pary
C7. Przycisk odczepiania
C8. Kabel zasilający
4.3 Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - D )
D1. Pokrętło regulacji pianki i funkcji CLEAN
D2. Pokrywa pojemnika na mleko
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
4.4 Opis dzbanka na czekoladę
(str. 2 - E )
E1 Pokrywa dzbanka na czekoladę
E2. Lejek
E3. Rurka wytwarzania pary
E4. Mieszadło
E5. Dzbanek na gorącą czekoladę
E6. Suwak odczepiania lejka
337
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
5.1 Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan
jest nienaruszony oraz posiada ono wszystkie akcesoria. Nie
używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia.
Zwrócić się do Serwisu Technicznego rmy De’Longhi.
5.2 Montaż urządzenia
Uwaga!
Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie sprawdzić, czy między nim a ścianami
bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm
oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umy-
walek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w
nim woda zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko-
dzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorą-
cymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
5.3 Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka o minimalnym na-
tężeniu 10 A i wyposażonym w sprawne uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz-
ką urządzenia, wykwalikowany personel powinien wymienić
wtyczkę na właściwą.
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę!
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży-
ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy
ekspres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „18. Programowanie
twardości wody”.
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C8) do gniazda (A20)
znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie
do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik
główny (A21), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnię-
ty (rys. 2);
2. „SELECT LANGUAGE” (ustawienie języka): wcisnąć agę od-
powiadająca żądanemu językowi ;
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi
na wyświetlaczu urządzenia:
3. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK ZIMNĄ WODĄ”: wyjąć zbiornik na
wodę (A16) (rys. 3), otworzyć pokrywę (A15) (rys. 4), na-
pełnić do poziomu MAX świeżą wodą (rys. 5); zamknąć po-
krywę i włożyć zbiornik (rys. 6);
4. ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza gorą-
cej wody/pary (C6) została założona na odpowiadającą jej
rurkę (A9) (rys. 7) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 8) o mi-
nimalnej pojemności 100 ml;
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „PUSTY OBWÓD WODY
NACIŚNIJ OK, ABY ROZP.NAPEŁNIANIE”;
6. Wcisnąć przycisk „ OK”, aby potwierdzić: urządzenie wy-
tworzy wodę z dyszy gorącej wody (rys. 8), a następnie au-
tomatycznie się wyłączy.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytko-
wania.
Zwróć uwagę!
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5
kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotującej się wody: z czasem
hałas się zmniejszy.
Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie urządzenia, zale-
ca się zainstalowanie ltra zmiękczającego (C4) według
wskazówek przedstawionych w rozdziale „19. Filtr zmięk-
czający. Jeżeli Wasz model nie posiada ltra, można go
dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym rmy De-
’Longhi.
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę!
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny
wyłącznik (A21) jest wciśnięty (rys. 2).
Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wykonuje
cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Bę-
dzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu takiego cyklu.
4.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B )
B1. : menu personalizacji ustawień napojów
B2. : menu ustawień urządzenia
B3. Wybrany smak
B4. Zegar
B5. Wybrana ilość
B6. : wybór smaku
B7. : wybór ilości
B8. >: strzałka nawigacji
B9. Możliwe do wyboru napoje (wcisnąć strzałki nawigacji <
lub >, aby wyświetlić wszystkie napoje: dolny pasek wska-
zuje wyświetlone okno)
B10. <: strzałka nawigacji
B11. Możliwe do zaprogramowania prole (patrz „15. Zapisanie
własnego prolu”)
Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
C2. Miarka do kawy mielonej
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pędzelek do czyszczenia
C6. Dysza gorącej wody/pary
C7. Przycisk odczepiania
C8. Kabel zasilający
4.3 Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - D )
D1. Pokrętło regulacji pianki i funkcji CLEAN
D2. Pokrywa pojemnika na mleko
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
4.4 Opis dzbanka na czekoladę
(str. 2 - E )
E1 Pokrywa dzbanka na czekoladę
E2. Lejek
E3. Rurka wytwarzania pary
E4. Mieszadło
E5. Dzbanek na gorącą czekoladę
E6. Suwak odczepiania lejka

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756