Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI PrimaDonna XS ETAM 36.365 MB

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI PrimaDonna XS ETAM 36.365 MB

Powrót
213
PL
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ........................................................... 214
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji .....................................214
Litery w nawiasach ..............................................................................214
Problemy i naprawy .............................................................................214
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............................. 214
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa ..................................214
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ......................................... 214
INSTRUKCJA OBSŁUGI .................................................... 215
OPIS ............................................................................. 215
Opis urządzenia ...................................................................................215
Opis panelu sterowania .......................................................................215
Opis pojemnika na mleko ....................................................................215
Opis akcesoriów ...................................................................................215
CZYNNOŚCI WSTĘPNE ..................................................... 215
Kontrola urządzenia .............................................................................215
Podłączenie urządzenia .......................................................................216
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA .............................................. 216
USTAWIENIA MENU ........................................................ 217
Płukanie ..............................................................................................217
Odkamienianie ....................................................................................217
Instalacja ltra .....................................................................................217
Wymiana ltra (jeśli zainstalowany) ...................................................217
Ustawianie godziny .............................................................................217
Automatyczne włączanie .....................................................................217
Automatyczne wyłączanie ...................................................................218
Programator trybu czuwania / Programator automat. wyłączania ......218
Oszczędność energii .............................................................................218
Ustawianie temperatury ......................................................................218
Ustawianie twardości wody .................................................................218
Ustawienie języka ................................................................................218
Sygnał akustyczny ...............................................................................219
Podświetlanie liżanki .........................................................................219
Ustawienia fabryczne (reset) ...............................................................219
Funkcja statystyki ................................................................................219
PRZYGOTOWANIE KAWY ................................................. 219
Wybór smaku kawy .............................................................................219
Wybór ilości kawy w liżance ..............................................................219
Ustawianie ilości „moja kawa ..............................................................219
Ustawianie młynka do kawy ................................................................220
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze ......................220
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach .............................220
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ................................220
PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM ......................... 221
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko ..................................221
Regulacja ilości piany...........................................................................221
Automatyczne przygotowanie napojów na bazie mleka ......................221
Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN
(CZYSZCZENIE) ....................................................................................222
Programowanie ilości kawy i mleka w liżance dla przycisków CAFFELAT-
TE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO i MILK ..........................................222
WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY ........................... 222
Wytwarzanie gorącej wody .................................................................222
Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie ................................222
Wytwarzanie pary ...............................................................................222
Porady dotyczące użycia pary do spieniania mleka ..............................223
Czyszczenie dyszy po użyciu ................................................................223
CZYSZCZENIE ................................................................ 223
Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie .............................................223
Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na kondensat ......................223
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ..............................................224
Czyszczenie otworów dozownika kawy ...............................................224
Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....................................................224
Czyszczenie automatu zaparzającego ..................................................224
Czyszczenie pojemnika na mleko .........................................................225
Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary .............................................225
ODWAPNIANIE .............................................................. 225
PROGRAMOWANIE STOPNIA TWARDOŚCI WODY............... 226
Pomiar twardości wody .......................................................................226
Ustawianie twardości wody .................................................................226
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ..................................................... 226
Montaż ltra ........................................................................................226
Wymiana ltra .....................................................................................227
Wyjmowanie ltra ...............................................................................227
DANE TECHNICZNE ......................................................... 227
UTYLIZACJA ................................................................... 227
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA EKRANIE....................... 228
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...................................... 229
214
WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino „ETAM36.365“. Życzymy udanego korzystania
z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
W ten sposób unikniecie zagrożeń w użytkowaniu lub uszkod-
zenia urządzenia.
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające
zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektry-
cznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną
obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną oparzeń.
Zwróć uwagę:
Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla
użytkownika.
Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy przede wszystkim rozwiązać
je, śledząc ostrzeżenia zamieszczone w paragrafach “Komu-
nikaty wyświetlane na ekranie”, na str. 228 i “Rozwiązywanie
problemów”, na str. 229. Jeżeli okaże się to nieskuteczne, lub
w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić
do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w
załączniku „Biuro obsługi klienta. Jeżeli Waszego kraju nie ma
na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji.
W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie
do Serwisu Technicznego De’Longhi. Adresy zostały podane w
karcie gwarancyjnej załączonej do urządzenia.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Poniewurządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
• Niedotykaćurządzeniamokrymirękamilubstopami.
• Niedotykaćwtyczkimokrymirękami.
• Upewnićsię,czyużywanegniazdkozasilającejestzawsze
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie
potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy trzymać
bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel,
ponieważ może on zostać uszkodzony.
• Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy zwolnić
główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia,
naciskając na niego (rys. 2).
• Wrazieusterkiurządzenia,niepróbowaćgonaprawiać.
Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego i zwrócić się do serwisu technicznego.
• W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego,
zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Techni-
cznego De’Longhi, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
Uwaga!
• Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian)
należy trzymać z dala od dzieci.
• Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia
osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych
możliwościach psychicznych, zycznych i ruchowych lub o
niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że
one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która
jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna. Zwracać uwagę, by
nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą
wodną.
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewa-
nia napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do ytku komer-
cyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
Nie przewidziano jego użycia w:
• pomieszczeniachprzeznaczonychnakuchniędlapersone-
lu sklepów, biur i innych miejsc pracy
• gospodarstwachagroturystycznych,kawiarniach
• hotelach,motelachiinnychstrukturachrekreacyjnych
• pokojach do wynajęcia.
215
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może
spowodowobrażenia i uszkodzenie urządzenia. Produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi.
W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im
również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.
OPIS
Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Górna pokrywa
A2. Pojemnik na ziarna kawy
A3. Pokrywa lejka do kawy mielonej z zamknięciem doci-
skowym
A4. Lejek do kawy mielonej
A5. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A6. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A7. Zbiornik na wodę
A8. Uchwyt do wyciągania zbiornika na wodę
A9. Siedzisko ltra zmiękczającego wodę
A10. Tacka z podgrzewaczem na liżanki
A11. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A12. Dysza gorącej wody i pary
A13. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A14. Zbiornik na kondensat
A15. Tacka na liżanki
A16. Tacka na skropliny
A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A18. Pojemnik na fusy
A19. Automat zaparzający
A20. Główny wyłącznik
A21. Drzwiczki automatu zaparzającego
A22. Uchwyt otwarcia drzwiczek automatu zaparzającego
A23. Przycisk : włączania lub wyłączania ekspresu (stand
by)
A24. Przycisk : aktywacji lub dezaktywacji podgrzewac-
za liżanek
Opis panelu sterowania
(str. 2 - B )
Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona sy-
gnalizowana w nawiasie, w opisie.
B1. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać
smak kawy.
B2. Przycisk : wyboru wielkości kawy.
B3. Przycisk MENU aby wejść do menu (Kiedy wchodzi się do
menu programowania: wcisnąć, żeby wyjść z menu)
B4. Ekran: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu
B5.
Przycisk : wytwarzanie gorącej wody (Kiedy
wchodzi się do menu programowania, naciska się w celu
potwierdzenia wyboru)
B6. Przycisk : do przygotowania 1 liżanki kawy z
wyświetlonymi ustawieniami na ekranie
B7. Przycisk : do przygotowania 2 liżanek kawy
z wyświetlonymi ustawieniami na ekranie
B8: Przycisk : aby wytworzyć parę (Kiedy wchodzi się do
menu programowania, wciska się celem przesunięcia haseł
w menu)
B9. Przycisk MILK: wytwarzanie liżanki mleka.
B10.
Przycisk LATTE MACCHIATO: wytwarzanie latte macchiato
B11. Przycisk CAPPUCCINO: wytwarzanie cappuccino.
B12. Przycisk CAFFELATTE: wytwarzanie caelatte (Kiedy
wchodzi się do menu programowania, wciska się celem
przesunięcia haseł w menu)
Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - C )
C1. Pokrywa pojemnika na mleko
C2. Pokrętło regulacji piany i funkcji CLEAN
C3. Dzbanek na mleko
C4. Przycisk do zdjęcia pokrywy
C5. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
C6. Rurka zanurzana w mleku
Opis akcesoriów
(str. 2 - D )
D1. Miarka dozownik dla kawy mielonej”
D2. Pędzelek do czyszczenia
D3. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
D4. Przycisk zwalniania dyszy do spieniania mleka/dyszy do
gorącej wody
D5. Dysza do spieniania mleka/dysza do gorącej wody
D6. Kabel zasilający
D7. Pasek kontrolny twardości wody “Total Hardness Test”
D8. Odkamieniacz
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria.
Nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych
uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.
Instalowanie urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
216
• Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawie-
niu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy
między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i
tylną pozostaje odstęp przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń
ponad 15 cm nad ekspresem do kawy.
• Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w
pobliżu kranów lub umywalek.
• Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego
wnętrzu zamarznie. Nie instalować i nie przechowywać
urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może
spaść poniżej temperatury zamarzania
• Kabelzasilającyułożyćwtakisposób,byniezostałuszko-
dzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z
gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada
napięciu podanemu na tabliczce z danymi umieszczonej na
dole urządzenia. Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazd-
ka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym
natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką
urządzenia, wykwalikowany personel powinien dokonać wy-
miany wtyczki na właściwy model.
Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę!
• Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się śladowe ilości kawy. Gwarantujemy,
że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
• Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody
zgodnie z procedurą opisaną w paragrae “Programowa-
nie twardości wody” (str. 226).
1. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda
znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć do sieci
elektrycznej (rys. 1), upewnić się, że wyłącznik główny
znajdujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).
Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej
co 3 sekundy):
2. gdy pojawi się jęz. polski, przytrzymać przez kilka sekund
wciśnięty przycisk (rys. 3) dopóki na ekranie nie
pojawi się komunikat: : “Polski ustawiony”.
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podany-
mi na ekranie urządzenia:
3.
“NAPEŁNIJ ZBIORNIK”: wyjąć zbiornik na wodę (rys. 4),
otworzyć pokry(rys 5.), napełnić go zimną wodą do linii
MAX (rys. 6), zamknąć pokrywę i włożyć ponownie zbiornik.
4. “ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza do gorącej
wody została założona na dyfuzor i ustawić pod nią
pojemnik (rys. 7) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Na ekranie pojawi się napis “ Wydawanie wody Naciśnij
OK”;
6. Wcisnąć przycisk aby potwierdzić (rys. 3).
Urządzenie zaczyna wytwarzanie wody z dyszy gorącej
wody nie należy przerywać tego procesu, urządzenie
samo wyłączy się po napełnieniu układu wodą.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
użytkowania.
Zwróć uwagę!
• Przypierwszymużyciunależyzaparzyć4-5kawi4-5kaw
cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.
• Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjo-
nowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie ltra
zmiękczającego śledząc wskazówki przedstawione w
paragrae “FILTR ZMIĘKCZAJĄCY” (str. 226). Jeżeli wasz
model nie posiada ltra w wyposażeniu, można go dostać
w Autoryzowanych Centrach Serwisowych De’Longhi.
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę!
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że włącznik
umieszczony z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).
Przy
każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl pod-
grzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie
jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania, z otworów dozownika kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższej ta-
cki na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z
rozpryskującą się wodą.
• W celu wyłączenia urządzenia wcisnąć przycisk
(rys. 8): na ekranie pojawi się komunikat “Podgrzewanie
Proszę czekać”.
Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący
komunikat: “Płukanie. W ten sposób, oprócz podgrzewa-
nia podgrzewacza, urządzenie wprowadza gorącą wodę
do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.
Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na ekranie
pojawi się komunikat wskazujący smak i ilość kawy. Po około
1 minucie nieużywania, jeśli funkcja “Oszczędn. energet. jest
aktywna, na ekranie pojawi się napis “Oszczędn. energet. i
godzina.
217
PL
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu w przypadku, gdy została przygoto-
wana kawa, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie.
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewiel-
ka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z
rozpryskującą się wodą.
• Wceluwyłączeniaurządzenianacisnąćnaprzycisk
(rys. 8).
• Naekranie pojawisię napis
“Wyłączanie w toku”: (jeśli
przewidziany), urządzenie wykonuje płukanie i następnie
wyłącza się (stand-by).
Zwróć uwagę!
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu,
należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
• wyłączyćurządzenie,najpierwwciskającprzycisk
(rys. 8).
• zwolnićgłównywyłącznik,umieszczonyzbokuurządzenia
(rys. 2).
Uwaga!
Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest
włączone.
USTAWIENIA MENU
Do menu programowania wchodzi się po wciśnięciu ikony przy
napisie MENU: przewinąć hasła menu, wciskając < lub >(rys. 9).
Płukanie
Dzięki tej funkcji można spowodować wytworzenie gorącej
wody z dyszy, która ogrzewając wewnętrzny obwód urządzenia,
sprawia że parzona kawa ma wyższą temperaturę.
Aby uaktywnić tę funkcję, postępować w następujący sposób:
1. Nacisnąć przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
2. Wciskać < lub > (rys. 9) do momentu, gdy na ekranie nie
pojawi się napis “Płukanie”;
3. Wcisnąć przycisk : na ekranie pojawia się komu-
nikat “Potwierdzasz?”.
4. Wcisnąć przycisk (rys. 3): z dyszy wypływa gorąca
woda, która nagrzewa wewnętrzny obwód ekspresu i
sprawia, że wytwarzana kawa ma wyższą temperaturę;
Odkamienianie
Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 225.
Instalacja ltra
Instrukcje dotyczące instalacji ltra, znajdują się w paragrae
“Filtr zmiękczający” (str. 226).
Wymiana ltra (jeśli zainstalowany)
Po instrukcje dotyczące wymiany ltra, należy odnieść się do
paragrafu “Wymiana ltra (str. 227).
Ustawianie godziny
W celu ustawienia godziny na ekranie, należy:
1. Nacisnąć przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
2. Wciskać < lub > (rys. 9) do momentu, gdy na ekranie nie
pojawi się napis “Ustaw godzinę”;
3. Wcisnąć przycisk (rys. 3): godziny zaczynają
migać;
4. Wcisnąć < lub > (rys. 8) w celu zmiany godziny;
5. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia: minuty
zaczynają migać;
6. Wciskać < lub > (rys. 9) w celu zmiany minut;
7. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia.
Godzina została ustawiona: następnie wcisnąć przycisk MENU/
ESC, aby wyjść z menu.
Automatyczne włączanie
Można ustawić godzinę automatycznego włączenia się w taki
sposób, by urządzenie było gotowe do użycia o określonej god-
zinie (na przykład rano) tak, by móc szybko przygotować kawę.
Zwróć uwagę!
W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest poprawne usta-
wienie czasu.
Aby aktywować automatyczne wyłączanie, postępować w
następujący sposób:
1. Nacisnąć przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
2. Wciskać < lub > (rys. 9) do momentu, gdy na ekranie nie
pojawi się napis Autom. włączanie”;
3. Wcisnąć przycisk : na ekranie pojawi się napis
“Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia;
5.
Wcisnąć < lub > aby wybrać godziny;
6. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia;
7. Wcisnąć < lub >(rys. 9) w celu zmiany minut;
8. Wcisnąć przycisk Wcisnąć przycisk
9. Nacisnąć na przycisk MENU/ESC w celu wyjścia z menu.
Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego
włączenia, jest wskazywana na ekranie symbolem , który
jest wyświetlony obok godziny.
Aby dezaktywować funkcję:
1. Wybrać w menu funkcję automatycznego włączenia;
2. Wcisnąć przycisk : na ekranie pojawi się napis
“Wyłączyć?”;
3. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia.
Ekran nie będzie już wyświetlał symbolu .

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756