Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI La Specialista EC9335.M

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI La Specialista EC9335.M

Powrót
288
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie prze-
czytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa.
Tego urządzenia nie wolno używać dzie-
ciom. Trzymać urządzenie i jego kabel
zasilający poza ich zasięgiem.
1. OPIS
1.1 Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
A2. Pojemnik na ziarna
A3. Podstawka na liżanki
A4. Pokrętło pary
A5. Dysza gorącej wody
A6. Rurka wytwarzania pary
A7. Pierścień wyboru dyszy do spieniania mleka
A8. Dysza do spieniania mleka
A9. Rurka dyszy do spieniania mleka
A10. Kratka na liżanki espresso
A11. Kratka na liżanki - szklanki lub kubki
A12. Kratka tacki
A13. Tacka na skropliny
A14. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A15. Pokrywa zbiornika na wodę
A16. Uchwyt wyjmowania zbiornika na wodę
A17. Zbiornik na wodę
A18. Miejsce na ltr zmiękczający
A19. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A20. Wyłącznik główny (ON/OFF)
A21. Sitko bojlera
A22. Wylot młynka (Tamping station)
A23. Dźwignia praski
1.2 Opis panelu sterowania
(str. 3 - B )
B1. Przycisk ON/Standby
B2. Pokrętło regulacji ilości zmielonej kawy
B3. Przycisk „X2”: użycie Easy Clean lter 2 kawy
B4. Przycisk płukania
B5. Przycisk „OK”: przygotowanie napoju/potwierdzenie
B6. Przycisk wytwarzania gorącej wody
B7. Przycisk „My”: personalizacja ilości napojów
B8. Pokrętło wyboru funkcji:
Espresso
Americano
Kawa
Odkamienianie
B9. Kontrolka odkamieniania
B10. Kontrolka gotowej pary
B11. Kontrolka zbyt wysokiej temperatury
B12. Kontrolka oszczędności energetycznej
B13. Kontrolka ogólnego alarmu
B14. Kontrolka pustego pojemnika na ziarna/braku pojemnika
na ziarna
B15. Kontrolka braku wody
B16. Kontrolka dociśnięcia
B17. Manometr
1.3 Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Łyżka uchwytu na ltr
C2. Easy Clean lter 1 kawy
C3. Easy Clean lter 2 kawy
C4. Pasek kontrolny twardości wody Total Hardness Test
C5. Odkamieniacz
C6. Filtr zmiękczający do wody (*jeżeli przewidziano)
C7. Kabel zasilający
C8. Wycior
C9. Dzbanek na mleko
2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
Wszystkie akcesoria umyć w letniej wodzie z płynem do naczyń,
następnie:
1. Włożyć pojemnik na ziarna (A2) do młynka (rys. 1): zosta-
nie on prawidłowo umieszczony, gdy strzałka będzie równa
z symbolem i usłyszy się „kliknięcie";
2. Włożyć tackę na skropliny (A13) wraz z kratką na liżanki
(A11) i kratką tacki (A12)(rys. 2);
3. Wyjąć zbiornik na wodę (A17) (rys. 3) i napełnić go zimną
i czystą wodą, uważając aby nie przekroczyć napisu MAX
(rys. 4).
4. Ponownie włożyć zbiornik na miejsce.
Uwaga: Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim
wody.
Zwróć uwagę: Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z proce-
durą opisaną w rozdziale „12.2 Twardość wody”.
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do odpowiedniego
gniazda (A19) znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. 5);
następnie włożyć wtyczkę do gniazdka. Upewnić się, że
wyłącznik główny (A20), znajdujący się z tyłu urządzenia,
jest wciśnięty na pozycji I (rys. 6);
2. Włączy się kontrolka obok przycisku (B6) , a kontrolka
(B15) będzie migać wskazując, że konieczne jest wy-
tworzenie wody w celu napełnienia obwodu (rys. 7);
3. Pod dyszą gorącej wody (A5) i dyszą do spieniania mleka
(A8)umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml
(rys. 8);
289
4. Wcisnąć przycisk (B6) obok kontrolki
(rys. 9): roz-
pocznie się wytwarzanie wody, które zostanie przerwane
automatycznie. Opróżnić pojemnik.
Przed rozpoczęciem użytkowania ekspresu, należy przepłukać
jego wewnętrzne obwody. Należy postępować następująco:
5. Zaczepić łyżkę uchwytu na ltr (C1) wraz z ltrem w eks-
presie: w celu prawidłowego zaczepienia, wyrównać rączkę
łyżki z symbolem „INSERT” (rys. 10) i przekręcić uchwyt w
prawo, aż do ustawienia na pozycji „CLOSE”;
6. Ustawić pojemnik pod łyżką uchwytu na ltr i pod dyszą do
spieniania mleka (A8) (rys. 11);
7. Wcisnąć przycisk (B4) obok kontrolki : rozpocznie się
wytwarzanie (rys. 12);
8. Po zakończeniu wytwarzania, przekręcić pokrętło pary (A4)
(rys. 13) i przez 10 sekund wytwarzać parę, aby wypłukać
obwód pary;
9. Powtórzyć punkty 7 i 8, aż do wytworzenia przynajmniej 1
litra wody (około pół zbiornika);
10. Wyjąć zbiornik na wodę (A17) (rys. 3), wypłukać go i na-
pełnić zimną i czystą wodą, uważając aby nie przekroczyć
napisu MAX (rys. 4).
Urządzenie jest gotowe do użycia.
Zwróć uwagę: płukanie wewnętrznych obwodów jest zalecane również w przy-
padku długiego okresu niestosowania urządzenia.
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw celem uzyska-
nia zadowalającego efektu: zwrócić szczególną uwagę na dawkę
kawy mielonej w ltrze ((C2) lub (C3)) (patrz instrukcje w para-
grae „4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze”).
Postępować jak wskazano w rozdziale „4. Przygotować prawi-
dłową dawkę.
4. PRZYGOTOWAĆ PRAWIDŁOWĄ DAWKĘ
4.1 Przygotować młynek
1. Upewnić się, że pojemnik na ziarna jest prawidłowo wło-
żony i wyrównany na pozycji „3" (rys. 14) (ustawienia fa-
bryczne) ;
2. Zdjąć pokrywkę z pojemnika na ziarna (A1);
3. Wsypać żądaną ilość ziaren kawy do pojemnika (rys. 15);
4. Zamknąć pokrywkę dobrze ją dociskając.
5. Przy pierwszym użyciu upewnić się, że pokrętło (B2) znaj-
duje się na pozycji (ustawienia fabryczne).
4.2 Wybrać stopień zmielenia kawy
Stopień zmielenia wpływa na prędkość wypływania i w związku
z tym na jakość napoju.
Przy pierwszym użyciu zaleca się zachowanie ustawień fabrycz-
nych (średni stopień zmielenia) (rys. 14); jeżeli rezultat nie jest
zadowalający, należy zmienić regulację na podstawie własnych
upodobań i w zależności od rodzaju kawy, na drobniejszy lub
grubszy poziom zmielenia, konsultując wskazówki w rozdziale
„4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze”.
Uwaga:
Młynek należy regulować zawsze podczas jego działa-
nia.
Regulować stopień zmielenia kawy o jeden poziom na raz i
przygotować przynajmniej 5 kaw przed przystąpieniem do
kolejnej zmiany.
Nie zdejmować pojemnika, jeżeli znajdują się jeszcze w nim
ziarna.
4.3 Filtry kawy
Urządzenie posiada dwa ltry kawy.
Filtr (C2), posiada wybity na dnie symbol , wskazujący,
że jest on przeznaczony do przygotowania 1 miarki.
Filtr (C3), posiada wybity na dnie symbol , wskazujący,
że jest on przeznaczony do przygotowania 2 miarek.
W obydwu ltrach jest wewnątrz zaznaczony idealny poziom
dociśniętej kawy (rys. 16), wskazując w ten sposób jej prawidło-
wą ilość. Jeżeli ilość kawy jest mniejsza lub większa od wskaza-
nego poziomu, rezultat może nie być zadowalający. Przystąpić,
podczas kolejnych mieleń, do wyregulowania stopnia zmielenia
za pomocą pokrętła (B2) (patrz par. „4.5 Wyregulować ilość kawy
mielonej w ltrze”).
4.4 Zmielić kawę bezpośrednio do ltra
1. Włożyć ltr do kawy mielonej (C2) lub (C3) do uchwytu na
ltr (C1) (rys. 17);
2. Wcisnąć przycisk „X2" jeżeli używa się ltra na 2 kawy;
3. Zaczepić uchwyt na ltr na wylocie młynka do kawy (A22)
wyrównując go z napisem INSERT: następnie przekrę-
cić łyżkę w prawo (rys. 18). Mielenie rozpocznie się, gdy
łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane
automatycznie;
Uwaga: podczas mielenia kawy, można przeprowadzić płukanie
lub wytworzyć gorącą wodę lub parę.
4. Po zakończeniu mielenia, kontrolka (B16) będzie
migać: pociągnąć dźwignię dociskania (A23) do końca:
oznaczenie na dźwigni wskazuje siłę wywartą na miarkę
kawy ( ) (rys. 19). Kontrolka będzie włą-
czona na stałe.
5. Wyjąć łyżkę uchwytu na ltr przekręcając w lewo.
Uwaga: aby wyregulować prawidłową miarkę kawy automatycznie zmieloną
do łyżki patrz par. „4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze.
Jeżeli wyjmie się łyżkę uchwytu na ltr z wylotu młynka, bez do-
ciśnięcia, będzie migać kontrolka (B16). W celu dociśnięcia,
przekręcić pokrętło (B2) na pozycję aby wyłączyć młynek
do kawy, zaczepić uchwyt na ltr i pociągnąć dźwignię (A23).
290
4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze
Uwaga: Przy pierwszym użyciu młynka do kawy, pozostawić
pokrętło na poz. (min). Rzeczą normalną jest konieczność wy-
konania kilku mieleń w celu określenia prawidłowej dawki kawy.
Prawidłowa
dawka Zbyt dużo kawy Zbyt mało kawy
Po pierwszym zmieleniu, stopniowo obrócić pokrętło (B2) po-
czynając od pozycji „min" (patrz na poniższym rysunku), aż
do uzyskania prawidłowej ilości, w zależności od rodzaju kawy:
idealna pozycja będzie określona w oznaczonym na szaro sekto-
rze, wskazanym na poniższym rysunku.
Regulując takie pokrętło można dostosować stopień zmielenia
do każdego rodzaju kawy i, z czasem, do zużycia żaren młynka.
5. WYTWARZANIE KAWY
5.1 Wybór smaku napoju
1. Przekręcić pokrętło wyboru funkcji (B8), aż do wybrania
żądanej kawy (patrz paragraf „5.4 Napoje na bazie kawy”).
2. Jeżeli używa się ltra na 2 liżanki (C3), wcisnąć przycisk
„2X” (B3) .
5.2 Przygotowywanie kawy
1. Zaczepić łyżkę uchwytu na ltr (C1) w ekspresie: w celu
prawidłowego zaczepienia, wyrównać rączkę łyżki z sym-
bolem „INSERT” (rys. 10) i przekręcić uchwyt w prawo, aż do
ustawienia na pozycji „CLOSE”;
2. Ustawić liżankę lub liżanki pod otworami uchwytu na
ltr;
3. Jeżeli używa się małych liżanek, obniżyć kratkę na liżan-
ki (A10), aby zbliżyć liżankę do otworów uchwytu na ltr i
uzyskać lepszą piankę (rys. 20);
4. Wybrać żądany napój za pomocą odpowiedniego pokrętła
(B8).
5. Wcisnąć przycisk „OK”: urządzenie rozpocznie wytwarza-
nie, które zostanie następnie automatycznie przerwane.
Zwróć uwagę: Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w do-
wolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie
przycisku „OK”. W celu wyjęcia uchwytu na ltr, przekręcić rączkę z
prawej w lewą.
Ryzyko Oparzenia
Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na
ltr podczas wytarzania kawy. Poczekać kilka sekund.
Jeżeli napój nie zostanie wytworzony, poczekać około 1 mi-
nutę przed odczepieniem uchwytu na ltr: może wydobyć
się niewielka ilość pary na skutek ciśnienia resztkowego we-
wnątrz ekspresu.
5.3 Manometr
Manometr umożliwia sprawdzenie, czy ciśnienie podczas wy-
twarzania kawy jest prawidłowe (rys. 21).
Podczas wytwarzania kawy ESPRESSO, początkowo wskaźnik
znajduje się w sektorze wstępne parzenie" (etap wstępnego
parzenia), a następnie, podczas wytwarzania, w sektorze „opti-
mal zone".
Więcej informacji wskazano w rozdziale „16. Jak przygotować
idealną kawę.
Uwaga: manometr działa tylko podczas przygotowywania
napoju na bazie kawy: podczas przygotowywania gorącej wody
” lub używania funkcji pary, wskaźnik manometru nie po-
rusza się.
5.4 Napoje na bazie kawy
ESPRESSO
Napój włoski, mała kawa o intensywnym aromacie.
Kawa Wst.
zaparza-
nie
Ilość Filtr
1
liżanka
35 ml
C3
C2
2 liżanki
70 ml
C3
C2
291
Zawsze upewnić się, że ilość kawy w ltrze jest prawidłowa
(patrz paragraf „4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze”).
KAWA
Napój Europejski, duża kawa o delikatnym aromacie.
Kawa Wst.
zaparza-
nie
Ilość Filtr
1
liżanka
70 ml
C3
C2
2 liżanki
140 ml
C3
C2
Zawsze upewnić się, że ilość kawy w ltrze jest prawidłowa
(patrz paragraf „4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze”).
AMERICANO
Napój Amerykański, duża kawa. Przewiduje wytworzenie
kawy espresso, a następnie gorącej wody, bezpośrednio do
liżanki. Można przygotować 1 liżankę na raz.
Kawa Wst.
zaparza-
nie
Ilość Filtr
1
liżanka
120 ml
C3
C2
ZALECANA:
1
liżanka
240 ml
C3
C2
Zawsze upewnić się, że ilość kawy w ltrze jest prawidłowa
(patrz paragraf „4.5 Wyregulować ilość kawy mielonej w ltrze”).
6. SPERSONALIZOWAĆ ILOŚĆ NAPOJU NA BAZIE
KAWY, UŻYWAJĄC PRZYCISKU (B7)
1. Przygotować urządzenie do wytworzenia 1 lub 2 liżanek
napoju na bazie kawy, aż do zaczepienia uchwytu na ltr
(C1) wraz z ltrem (C2) lub (C3) i kawą mieloną.
2. Wybrać kawę do zaprogramowania przekręcając pokrętło
(B8).
3. Wcisnąć przycisk : wskaźnik świetlny odnoszący się do
przycisku „OK" (B5) włączy się na stałe, a wskaźnik odno-
szący się do przycisku będzie migał.
4. Wcisnąć przycisk „OK", aby rozpocząć wytwarzanie: wskaź-
niki świetlne odnoszące się do przycisków „OK" i będą
migać.
5. Po uzyskaniu żądanej ilości napoju, ponownie wcisnąć
przycisk „OK".
6. Wcisnąć przycisk , aby zapisać nowe ustawienie: ekspres
powróci do stanu gotowy do użycia, a przycisk pozosta-
nie włączony.
Jeżeli nie chce się zapisać nowego ustawienia, wcisnąć jakikol-
wiek inny przycisk.
Zaprogramować kawę Americano: zastosować się do procedury
opisanej powyżej, zarówno pod względem ilości kawy jak i ilości
gorącej wody.
Zwróć uwagę:
Można zaprogramować napoje na bazie kawy: nie można zaprogramować pary
lub gorącej wody.
Programowanie odnosi się do ilości napoju, a nie do ilości kawy mielonej.
Można oddzielnie zaprogramować napoje „X2".
6.1 Przywrócenie ustawień napojów
Aby przywrócić ilości napojów do ustawień fabrycznych,
przytrzymać wciśnięty przycisk (B7) do momentu jego
wyłączenia.
Ilość wybranego napoju powróci do wartości ustawień
fabrycznych.
7. STOSOWANIE KAWY MIELONEJ
1. Włożyć ltr do kawy mielonej (C2) lub (C3) do uchwytu na
ltr (C1) (rys. 17);
2. Wsypać miarkę kawy mielonej do ltra;
3. Przekręcić pokrętło (B2) na pozycję , aby dezaktywo-
wać młynek do kawy;
4. Zaczepić uchwyt na ltr na wylocie młynka do kawy (A22)
wyrównując go z napisem INSERT: następnie przekręcić
łyżkę w prawo (rys. 10).
5. Pociągnąć dźwignię dociskania (A23) do końca: oznaczenie
na dźwigni wskazuje wywieraną siłę ( ) (rys.
19).
6. Wyjąć łyżkę uchwytu na ltr przekręcając w lewo.
8. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY
1. Wybrać liżankę i ustawić ją na odpowiedniej kratce na
liżanki ((A10) lub (A11)).
2. Wcisnąć przycisk (B6): urządzenie wytworzy gorącą
wodę z odpowiedniej dyszy (A5), które następnie zostanie
automatycznie przerwane.
3. Aby przerwać wytwarzanie ponownie wcisnąć przycisk
.
9. JAK PRZYGOTOW NAPOJE MLECZNE
1. Wlać do dzbanka na mleko (C9) ilość mleka jaką chce się
podgrzać/spienić, pamiętając, że objętość mleka zwiększy
się 2 lub 3 krotnie. Aby uzyskać bardziej gęstą i obtą pian-
292
kę, powinno się używać krowiego mleka, odtłuszczonego
lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
2. Wybrać pozycję pierścienia (A7) (rys. 22) na podstawie na-
poju do przygotowania (patrz w poniższej tabeli):
Zalecana pozycja Napój mleczny
Gorące mleko (niespienio-
ne)/ Caelatte/ Latte mac-
chiato/Flat White
Cappuccino, Espresso
macchiato, Gorące mleko
(spienione)
3. Umieścić dzbanek (C9) z mlekiem pod dyszą do spieniania
mleka (A8) (rys. 23).
4. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w dzbanku z mlekiem
uważając, aby nigdy nie zanurzyć czarnego pierścienia (rys.
24).
5. Ustawić pokrętło na pozycji (rys. 25). Z dyszy do spienia-
nia mleka wydobędzie się para, która ogrzeje mleko: jeżeli
pierścień znajduje się na pozycji FOAM, para spieni mleko
i zwiększy jego objętość (rys. 26). Aby uzyskać bardziej
kremową piankę zanurzyć dyszę do spieniania w mleku i
przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z
dołu do góry.
6. Po osiągnięciu temperatury (idealna wartość to 60°C) i żą-
danej gęstości pianki, przerwać wytwarzanie pary przekrę-
cając pokrętło na pozycję .
7. W przypadku napojów, które to przewidują, przygotować
kawę (patrz roz. „4. Przygotować prawidłową dawkę”): wy-
brać wystarczająco duże liżanki i ustawić je na kratce na
liżanki do kawy espresso (A10). W przypadku stosowania
wysokich szklanek, zamknąć kratkę na liżanki do espres-
so (A10) i ustawić szklankę na kratce na szklanki lub kubki
(A11).
8. Wlać spienione mleko do liżanek: posłodzić do smaku i,
według uznania, posypać piankę kakaem.
Zwróć uwagę: Przygotowywanie kawy cappuccino: około 100 gr mleka na
każdą liżankę.
10. CZYSZCZENIE DYSZY DO SPIENIANIA MLEKA
PO
KAŻDYM
UŻYCIU
Ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spie-
niania mleka po każdym użyciu.
Postępować w następujący sposób:
1. Wytworzyć parę przez kilka sekund (punkty 2, 5 i 6 po-
przedniego paragrafu) przekręcając pokrętło pary na pozy-
cję . Dzięki temu opróżni się dyszę do spieniania mleka
z ewentualnych pozostałości po mleku.
2. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk ON/Standby
(B1).
3. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wy-
stygnie: jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spieniania
mleka, a drugą odblokować ją przekręcając w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara; następ-
nie zsunąć na dół (rys. 27).
4. Zdjąć gumową dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając
ją na dół (rys. 28).
5. Popchnąć do góry pierścień i sprawdzić, czy otwory wska-
zane strzałką na rys. 29 nie są zatkane. Jeżeli konieczne,
wyczyścić go za pomocą igły;
6. Założyć dyszę, przesunąć pierścień na dół i ponownie zało-
żyć na nią dyszę do spieniania mleka przekręcając i popy-
chając do góry, aż do zaczepienia.
W celu dokładniejszego wyczyszczenia, użyć detergentu
De'Longhi.
11. AKTYWACJA FILTRA ZMIĘKCZAJĄCEGO
Niektóre modele posiadają ltr zmiękczający (C6): jeśli Wasz
model go nie posiada, zalecamy zakupienie go w autoryzowa-
nym serwisie rmy De’Longhi.
W celu poprawnego użycia ltra należy się zastosować do poda-
nych poniżej instrukcji.
1. Wyjąć ltr z opakowania;
2. Obracać tarczę z datą (rys. 30), dopóki nie zostaną pokaza-
ne kolejne 2 miesiące użycia;
Zwróć uwagę: czas użytkowania ltra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie
jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym l-
trem nie jest używany, czas przydatności ltra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.
3. Aby aktywować ltr, należy wlewać wodę z kranu do
otworu ltra (rys. 31) do momentu. gdy woda nie zacznie
wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1
minutę;
4. Wyjąć zbiornik (A17) (jeżeli konieczne, napełnić go wodą);
5. Włożyć ltr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na
kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając,
aby umożliwić wydobycie się pęcherzyków powietrza (rys.
32);
6. Włożyć ltr do gniazda (A18) i docisnąć do końca, następnie
zamknąć zbiornik i ponownie włożyć go do urządzenia;
Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania
ekspresu.
12. USTAWIENIA MENU
Zwróć uwagę: Po wejściu do menu, można wyregulować wszystkie funkcje jak
opisano w kolejnych paragrafach.
12.1 Temperatura kawy
Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania
kawy, należy postępować w następujący sposób:
1. Jednocześnie przytrzymać wciśnięte przyciski
(B3)
i
(B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do
menu: migają na zmianę kontrolki (B15) i (B16);

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756