Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Opalarka DEWALT D26414

Powrót
D26411
D26414
509111-55 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
Rys. 1
a
c
b
d
e
f
g
D26411
a
c
b
d
e
f
g
D26414
h
d
3
A
Rys. 2 Rys. 3
Rys. 4
4
OPALARKA
D26411, D26414
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia fi rmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle sta-
ranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
rma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjo-
nalnych narzędzi.
Dane techniczne
D26411 D26414
Napięcie V 220 - 240 220 - 240
Typ 1 1
Pobór mocy W 1800 2000
Zakres
temperatury
powietrza
(na wylocie
dyszy)
oC 50 - 400
i 50 - 600
50 - 400
i 50 - 600
Masa kg 0,65 0,71
Poziom
ciśnienia
akustycz-
nego
dB(A) 68 68
Niepewność
pomiaru
dB(A) 3 3
Poziom
mocy aku-
stycznej
dB(A) 79 79
Niepewność
pomiaru
dB(A) 3 3
Ważone częstotliwościowo całkowite
przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa składowych kierunkowych):
Wartość
skuteczna
m/s20,86 0,86
Niepewność
pomiaru
m/s21,5 1,5
Podana całkowita wartość skuteczna przyspie-
szenia drgań została zmierzona standardową
metodą i dzięki temu można ją wykorzystywać do
porównań z innymi narzędziami oraz tymczaso-
wej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest ono
wykorzystywane w inny sposób,
z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
konserwowane. W takich sytuacjach
ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny może być
dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
trzeba też uwzględnić, jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone
i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż przy
ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami
wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja narzędzi i akcesoriów,
utrzymywanie ciepłych rąk, odpowiednia
organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
Urządzenie to jest przystosowane do zasilania
z sieci o maksymalnej dopuszczalnej impedancji
Zmaks. = 0,1 Ω zmierzonej w skrzynce przyłączo-
wej użytkownika.
Zadaniem użytkownika jest zapewnienie zasilania
z sieci elektrycznej o takich parametrach. W razie
potrzeby zasięgnij informacji o impedancji sieci
we właściwym zakładzie elektroenergetycznym.
Defi nicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefi niowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i
zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
5
OSTRZEŻENIE: Informuje o
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
D26411, D26414
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat.D26411 oraz D26414 opisane w „Danych
technicznych” został wykonany zgodnie z nastę-
pującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-45
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych fi lii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za prawdzi-
wość danych technicznych i składa tę deklarację
w imieniu fi rmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.03.2010
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYST
Występujące w tekście wyrażenie „elektrona-
rzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy i do-
brze je oświetlaj. Nieporządek i niewystar-
czające oświetlenie grożą wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę
od wykonywanych czynności, co grozi wy-
padkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pa-
sować do gniazda sieciowego i w żadnym
wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy
elektronarzędzia zawierają uziemienie
ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasu-
jące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece i chło-
dziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele niebez-
pieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prą-
dem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzę-

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756