Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wiertarko-wkrętarka DEWALT DCF622N

Powrót
DCF622
509214 - 14 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
Rys. B
Rys. A
Rys. C
11
10 14
Rys. D
10
11
Rys. E
15 15
I
N
C
R
E
A
S
E
M
I
N
M
A
X
4
6
2
3
5
7
8
9
10
11
12
1
4
13
3
Rys. F
2
1
Rys. G
I
N
C
R
E
A
S
E
M
I
N
M
A
X
4
5
3
4
4
POLSKI
mogłoby się wtedy okazać dużo mniejsze niż przy ciągłym
użyciu.
W celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań i/lub
hałasu stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak
np. prawidłowa konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów,
utrzymywanie ciepłoty rąk (istotne w przypadku drgań),
odpowiednia organizacja pracy.
Deklaracja zgodności WE
Dyrektywa maszynowa
Bezprzewodowy wkrętak do wkrętów
samowiercących
DCF622
Firma DEWALT deklaruje, że produkty opisane w sekcji Dane
techniczne są zgodne z zapisami norm:
2006/42/WE, EN62841-1-2015, EN62841-2-2:2014.
Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw 2014/30/UE
oraz 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat można uzysk
pod podanym niżej adresem filii firmy DEWALT lub skorzystać
zinformacji na ostatniej stronie okładki instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za zebranie danych
technicznych i składa tę deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Markus Rompel
Vice President of Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
05.07.2019
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń,
przeczytać instrukcję.
Definicje: Wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa
Podane poniżej definicje określają stopień zagrożenia oznaczony
danym słowem. Proszę przeczytać instrukcję i zwracać uwagę
na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnym
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodowśmierć lub poważne obrażenia
ciała.
DCF622
Gratulacje!
Dziękujemy za zakup narzędzia firmyDEWALT. Wiele lat
doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Dane techniczne
DCF622
Napięcie Vprądu stałego 18
Typ 1
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Moc W 850
Obroty bez obciążenia obr./min 2000
Uchwyt na końcówki mm 6,35
Maksymalna ø wkręta mm 6,0
Maksymalny moment obrotowy (twarde/
miękkie)
Nm 11/34
Waga (bez akumulatora) kg 1,27
Wartości hałasu i/lub wartości drgań (sumy wektorowe przyspieszeń) zgodnie
zEN62841-2-2:
LPA (poziom emisji ciśnienia akustycznego) dB(A) 74
LWA (poziom mocy akustycznej) dB(A) 85
K (niepewność dla danego poziomu
dźwięku)
dB(A) 3
Wartość emisji drgań a
h
= m/s2<2,5
Niepewność K = m/s21,5
Poziom emisji drgań i hałasu podany w tej karcie informacyjnej
został zmierzony zgodnie ze znormalizowanym testem
opisanym w normie EN62841 i może być stosowany do
porównywania narzędzi. Może być również wykorzystywany do
wstępnej analizy ekspozycji.
OSTRZEŻENIE: Podany poziom emisji drgań i/lub
hałasu dotyczy głównych zastosowań narzędzia.
Jednakże, w przypadku użycia narzędzia do innych
zastosowań, przy użyciu innych akcesoriów lub narzędzia
nie konserwowanego poprawnie, poziom emisji drgań
i/lub hałasu może być inny od podanego. W takich
sytuacjach ekspozycja na drgania w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo większa.
W oszacowaniu poziomu ekspozycji na drgania i/lub hałas
należy również brać pod uwagę czas wyłączenia narzędzia
lub okresy, kiedy narzędzie jest włączone, ale nie wykonuje
pracy. Narażenie na drgania w trakcie całego dnia pracy
BEZPRZEWODOWY WKRĘTAK DO WKRĘTÓW
SAMOWIERCĄCYCH
5
POLSKI
PRZESTROGA: Informuje o potencjalnym
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do obrażeń ciała od lekkiego do
średniego stopnia.
UWAGA: Informuje o czynnościach nie powodujących
obrażeń ciała, lecz mogących prowadzić do szkód
materialnych.
Ostrzeżenie przed możliwością porażenia prądem
elektrycznym.
Oznacza ryzyko pożaru.
OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
ELEKTRONARZĘDZI
OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się ze wszystkimi
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa
iobsługi oraz rysunkami i danymi umieszczonymi
wdołączonej do elektronarzędzia instrukcji obsługi.
Niestosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może
stać się przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru
i/lub poważnego zranienia.
ZACHOWAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
IINFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY,
ABY MÓC KORZYSTAĆ Z NICH W PRZYSZŁOŚCI.
Pojęcie „elektronarzędzie” użyte w treści ostrzeżenia odnosi się
do elektrycznego (zasilanego przewodem) elektronarzędzia lub
elektronarzędzia zasilanego akumulatorem (bezprzewodowego).
1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy
a ) Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.
Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,
stwarzają ryzyko wypadku.
b ) Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,
gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry
powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c ) W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
2) Ochrona przeciwporażeniowa
a ) Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.
Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b ) Należy unikać bezpośredniej styczności
zuziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Twoje
ciało jest uziemione.
c ) Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub
zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do wnętrza
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
d ) Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający. Nie wolno
ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda,
poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia.
Chronić kabel zasilający przed kontaktem zgorącymi
elementami, olejami, ostrymi krawędziami
iruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie
kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
e ) W czasie pracy elektronarzędziem poza
pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie
z przedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrz
budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f ) Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia
w wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła
zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników
różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Akumulatory Ładowarki/czas ładowania (minuty)
Nr kat. VPrąd stały Ah Ciężar(kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 75* 420 270 220 135* 75* 135* X
DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 1,5 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/40** 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 75/50** 240 150 120 75 75/50** 75 150
DCB185 18 1,3 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120
*Kod daty 201811475B lub nowszy
**Kod daty 201536 lub nowszy
**Kod daty 201536 lub nowszy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756