Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Gofrownica DEZAL 301.5 Profi W Biały

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI GOFROWNICY
typ 301, 301.4, 301.5, 301.6 , 301.7,PROFI, MAXI, MINI
Szanowny kliencie
Przed użyciem urządzenia należny przeczytać instrukcje w całości.
Przeznaczenie i opis budowy:
Gofrownica przeznaczona jest do wypieku gofrów zarówno z ciasta biszkop-
towego, wytrawnego, bezglutenowego lub innych mieszanek ciast na gofry.
Podstawowymi elementami opiekacza są płyty grzewcze – dolna i górna, wy-
konane ze stopu aluminium i pokryte od strony roboczej greblonem po-
włoka zapobiega przywieraniu. Od strony wewnętrznej w płyty wprasowany
został rurkowy element grzejny. W płycie dolnej znajduje się fabrycznie usta-
wiony ogranicznik temperatury utrzymujący odpowiednią temperaturę pracy
urządzenia.
Zasady bezpieczeństwa:
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z niniejszą in-
strukcją obsługi.
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w sieci elek-
trycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urzą-
dzenia.
Urządzenie musi być podłączone wyłącznie do gniazdka sieciowego wypo-
sażonego w bolec ochronny.
Podczas pracy elementy opiekacza nagrzewają się do wysokiej temperatu-
ry - należy zachować szczególną ostrożność i postępoww taki sposób aby
uniknąć poparzenia.
Podczas pracy należy unikać zetknięcia przewodu przyłączeniowego z gorą-
cymi elementami opiekacza.
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.
Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie po odłączeniu urządzenia od sieci i po ostygnięciu.
Zabrania się:
- pozostawiania bez dozoru włączonego lub gorącego opiekacza w obecności dzieci, osób upośledzonych umysłowo i zwierząt,
pozostawiania włączonego lub gorącego opiekacza bez nadzoru osoby dorosłej,
zanurzania opiekacza w wodzie (nawet częściowo),
eksploatacji opiekacza z uszkodzonym przewodem zasilającym,
dokonywania jakichkolwiek modykacji w konstrukcji opiekacza bez zgody producenta
Obsługa:
Ustawić opiekacz na płaskiej, równej powierzchni. Włączyć opiekacz poprzez włożenie wtyczki do gniazdka sieciowego. Nagrzewać w stanie zamknię-
tym przez ok. 6 - 8 min aż zgaśnie czerwona lampka. Dłuższe pozostawianie zamkniętego opiekacza bez ciasta jest niewskazane. Otworzyć gofrownicę,
całą „kratkowaną” powierzchnię obu płyt roboczych należy jednorazowo przed rozpoczęciem pieczenia posmarować tłuszczem np.: (olejem roślin-
nym), przy pomocy pędzelka. Uwaga: Olejem smarujemy zimne płyty tylko raz przed rozpoczęciem pieczenia. Nie smarować dodatkowo w trakcie
pieczenia. Na rozgrzaną dolną płytę należy nalać odpowiednią ilość ciasta. Nalanie zbyt dużej ilości ciasta spowoduje wypływanie ciasta z opiekacza.
Należy zalew tylko „kratkowaną” część dolnej płyty. Po nalaniu ciasta możliwie szybko zamknąć opiekacz . Po upływie 4-6 min należy otworzyć
opiekacz i wyjąć upieczone gofry. Po zakończeniu pieczenia należy wyłączyć opiekacz poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Pozostawić do
ostygnięcia. Uwaga: Jeśli nie pieczemy gofrów, urządzenie należy bezwzględnie wyłączyć z sieci .
Do wyjmowania gofrów zalecamy używanie np. drewnianych patyczków. Używanie metalowych narzędzi może uszkodzić powłokę płyt. Nie należy
otwierać opiekacza w początkowym okresie pieczenia ze względu na możliwość uszkodzenia gofrów. Sprawdzenie stanu pieczenia może mieć miej-
sce wtedy, gdy wyraźnie zmniejszy się ilość wydzielanej pary wodnej i górna płyta nieco opadnie. Po włączeniu nowego opiekacza może wystąpić
krótkotrwałe dymienie. Jest to zjawisko normalne, spowodowane wypalaniem się pozostałości technologicznych i nie powoduje żadnego zagrożenia.
Podczas nagrzewania i stygnięcia opiekacza mogą być słyszalne metaliczne trzaski. Jest to również normalne zjawisko, spowodowane rozszerzalnością
termiczną elementów.
39-460 Nowa Dęba
ul. Szypowskiego 1,
e-mail: info@dezal.com.pl
Napięcie znamionowe 230 V~
Moc znamionowa 1300 / 1600 W
Klasa izolacji 1
Temperatura robocza (przy zamkniętych płytach) - ok. 195°C
Ilość gofrów - 2 szt.
2 lampki kontrolne - zielona i czerwona:
- lampka zielona świeci - urządzenie jest podłączone do sieci
zasilającej, stanowi zarówno włącznik/wyłącznik prądu.
- lampka czerwona świeci - rozpoczął się proces grzania płyt
roboczych
- lampka czerwona zgaszona - płyty robocze osiągnęły tempera-
turę pracy
- czerwona lampka na przemian zapala się i gaśnie - następuje
ciągłe podgrzewanie płyt roboczych w celu utrzymania tempe-
ratury odpowiedniej do wypieku
Pokrycie płyt - powłoka antyadhezyjna (zapobiega przywiera-
niu).
Dopuszczona do kontaktu z żywnością. Posiada atest PZH.
Dane techniczne:
Obowiązki użytkownika sprzętu elektrycznego:
1. Kiedy produkt jest oznakowany niniejszym symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci,oznacza to że produkt jest
objęty dyrektywa 2002/96EC.
2. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
3. Zużyty sprzęt musi być oddany do punktu zbiórki.
4. Właściwy sposób postępowania zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom wpływu zużytego sprzętu na środowi-
sko i zdrowie ludzi.
5. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z lokalnymi Władzami.
6. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zuży-
tego sprzętu.
W przypadku uszkodzenia naprawę należny powierzyć serwisowi.
Okres gwarancji do użytku domowego 24 miesiące do gastronomii 12 miesięcy.
Serwis i usługi gwarancyjne i pogwarancyjne:
Dezal - Pro , 39-460 Nowa Dęba ul. Szypowskiego 1
e-mail: info@dezal.com.pl, www:dezal.com.pl
tel 15 846 42 31 , 695 747 897
Producent: DEZAL - Pro
DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/2018
Ja niżej podpisany, reprezentujący:
DEZAL-Pro Spółka Akcyjna
ul. Szypowskiego 1, 36-460 Nowa Dęba.
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpo-
wiedzialność producenta.
Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:
Gofrownica typ:
301, 301.4, 301.5, 301.6, 301.7,PROFI, MAXI, MINI
o podstawowych parametrach: 230V, 50 Hz, 1300 / 1600 W, kl. I
jest zgodny z wymaganiami dyrektyw:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia
26 luty 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzę-
tu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia
26 luty 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektroma-
gnetycznej (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014,str.79)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU
z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174,01.07.2011, str. 88)
Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:
- w zakresie dyrektyw LVD
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014
PN-EN 60335-2-9:2007+A12:2008+A13:2011
PN-EN 62233:2008
- w zakresie dyrektyw EMC
PN-EN 55014-1:2017-06
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3:2013-10
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18.
Nowa Dęba, 2018-06-04
Kazimierz Kos – Prezes Zarządu
Kazimierz Kos

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756