Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Gofrownica DEZAL 301.7 LW Czerwony

Powrót
39-460 Nowa Dęba
ul. Szypowskiego 1
tel./fax 15 846 42 31
e-mail: info@dezal.com.pl
www. dezal.com.pl
NAJWIKSZY PRODUCENT ELAZEK W POLSCE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GOFROWNICY
typ 301, 301.4, 301.5, 301.6 , 301.7
Sp. z o.o.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe - 230 V~
Moc znamionowa - 1300 W
Klasa izolacji - I
Temperatura robocza (przy zamkniętych płytach) - ok. 195°C
Ilość gofrów - 2 szt.
2 lampki kontrolne - zielona i czerwona
W modelach z lampkami kontrolnymi:
·lampka zielona świeci - urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej. Jest to sygnalizacja
ciągła, do czasu wyłączenia urządzenia z gniazda sieciowego.
·lampka czerwona świeci - rozpoczął się proces grzania płyt roboczych
·lampka czerwona zgaszona- płyty robocze osiągnęły temperaturę pracy
·czerwona lampka na przemian zapala się i gaśnie - następuje ciągłe podgrzewanie płyt roboczych
w celu utrzymania temperatury odpowiedniej do wypieku
Pokrycie płyt - powłoka antyadhezyjna (zapobiega przywieraniu).
Dopuszczona do kontaktu z żywnością. Posiada atest PZH.
Gofrownica jest przeznaczona wyłącznie do wypieku gofrów.
Zasady bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne
z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone wyłącznie do gniazdka sieciowego wyposażonego
w bolec ochronny.
Podczas pracy elementy opiekacza nagrzewają się do wysokiej temperatury -
należy zachować szczególną ostrożność i postępować w taki sposób aby uniknąć poparzenia.
Podczas pracy należy unikać zetknięcia przewodu przyłączeniowego z gorącymi elementami
opiekacza.
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.
Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie po odłączeniu urządzenia
od sieci i po ostygnięciu.
Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w konstrukcji wyrobu nie
mających wpływu na jego funkcjonowanie.
„DEZAL PLUS" GRATULUJE ZAKUPU I ŻYCZY ZADOWOLENIA
Z EKSPLOATACJI NASZEGO WYROBU.
u
s
l
p
DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/2015
Ja niżej podpisany, reprezentujący:
DEZAL-PLUS sp. z o.o, ul. Szypowskiego 1,36-460 Nowa Dęba.
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:
GOFROWNICA TYP: 301,301.4, 301.5,301.6,301.7,301.5 Profi, 301.6 Profi, 301.7 Profi,
301.5 Profi W, 301.6 Profi W, 301.7 Profi W
o podstawowych parametrach: 230V, 50 Hz, 1300 W, kl. I jest zgodny z wymaganiami dyrektyw:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 luty 2014 w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
(Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 luty 2014 w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014,str.79)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 11 czerwca 2011 roku
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174,01.07.2011, str. 88)
Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:
- w zakresie dyrektyw LVD
PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-2-9:2007+A 12:2008+A 13:2011
PN-EN 62233:2008
-
w zakresie dyrektyw EMC
PN-EN 55014-1:2012
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3:2013-10
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 17.
Nowa Dęba, 2017-03-01
Kazimierz Kos – Prezes Zarządu
podpis
u
s
l
p
Zabrania się:
ciągłego smarowania olejem płyty podczas pieczenia w danym dniu,
pozostawiania bez dozoru włączonego lub gorącego opiekacza w obecności
dzieci, osób upośledzonych umysłowo i zwierząt,
pozostawiania włączonego lub gorącego opiekacza bez nadzoru osoby dorosłej,
zanurzania opiekacza w wodzie (nawet częściowo),
eksploatacji opiekacza w atmosferze zagrożonej wybuchem,
eksploatacji opiekacza z uszkodzonym przewodem zasilającym,
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w konstrukcji opiekacza bez zgody producenta.
Uwaga: Zimne płyty smarujemy olejem tylko raz przed rozpoczęciem pieczenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe
z użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe
z eksploatacji uszkodzonego urządzenia.
Do wypieku gofrów można używać dostępnego w handlu gotowego ciasta lub sporządzić ciasto wg
poniższego przepisu.
Przepis na ciasto
Składniki:
0,5 kg mąki,
4 jaja,
0,4 l mleka,
15 dag masła,
30 dag cukru pudru,
20 g proszku do pieczenia,
cukier waniliowy,
aromat zapachowy.
Sposób przyrządzania:
Jaja utrzeć z cukrem na pulchną masę, następnie stopniowo dodawać przesianą mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia, mleko, roztopione masło i pozostałe składniki. Całość dokładnie wymieszać.
Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany.
Obsługa:
Ustawić opiekacz na płaskiej, równej powierzchni. Włączyć opiekacz poprzez włożenie wtyczki do
gniazdka sieciowego.
Nagrzewać w stanie zamkniętym przez ok. 6 - 8 min. Dłuższe pozostawianie zamkniętego opiekacza bez
ciasta jest niewskazane. Otworzyć gofrownicę. Całą "kratkowaną" powierzchnię obu płyt roboczych
należy jednorazowo przed rozpoczęciem pieczenia posmarować tłuszczem np.: (olejem roślinnym),
przy pomocy pędzelka wykonanego z naturalnego włosia. Nie smarować dodatkowo w trakcie
pieczenia. Na rozgrzaną dolną płytę należy nalać odpowiednią ilość ciasta. Nalanie zbyt dużej ilości
ciasta spowoduje wypływanie ciasta z opiekacza. Należy zalewać tylko "kratkowaną" część dolnej płyty.
Po nalaniu ciasta możliwie szybko zamknąć opiekacz . Po upływie 4-6 min należy otworzyć opiekacz
i wyjąć upieczone gofry. Po zakończeniu pieczenia należy wyłączyć opiekacz poprzez wyjęcie wtyczki
z gniazdka sieciowego. Pozostawić do ostygnięcia.
Uwaga: W przypadku przerw w pieczeniu, gofrownica powinna pozostać otwarta.
Do wyjmowania gofrów zalecamy używanie np. drewnianych patyczków. Używanie metalowych narzędzi
może uszkodzić powłokę płyt.
Nie należy otwierać opiekacza w początkowym okresie pieczenia ze względu na możliwość uszkodzenia
gofrów. Sprawdzenie stanu pieczenia może mieć miejsce wtedy, gdy wyraźnie zmniejszy się ilość
wydzielanej pary wodnej i górna płyta nieco opadnie.
Po włączeniu nowego opiekacza może wystąpić krótkotrwałe dymienie. Jest to zjawisko normalne,
spowodowane wypalaniem się pozostałości technologicznych i nie powoduje żadnego zagrożenia.
Podczas nagrzewania i stygnięcia opiekacza mogą być słyszalne metaliczne trzaski. Jest to również
normalne zjawisko, spowodowane rozszerzalnością termiczną elementów.
Konserwacja
Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie po odłączeniu urządzenia od
zasilania i po ostygnięciu. Po zakończeniu pieczenia należy usunąć resztki zabrudzenia przy pomocy
ręcznika papierowego lub miękkiej ściereczki. Ze względu na możliwość uszkodzenia powłoki płyt nie
wolno stosować ostrych narzędzi i agresywnych środków czyszczących. Zniszczona powłoka
antyadhezyjna powoduje przywieranie ciasta i uniemożliwia pieczenie. Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu
serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
W przypadku uszkodzenia sprzętu naprawę należny powierzyć serwisowi Dezal-Plus 39-460 Nowa
Dęba, ul. 1.Szypowskiego .
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu,jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem i wykonywać czyszczenia i konserwacji.
Jeśli przewód przyłączający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub
w zakładzie serwisowym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Podany przepis ma jedynie orientacyjny charakter. Recepturę można modyfikować we własnym zakresie
i na własne ryzyko. Na czas pieczenia, wygląd wypieku i ilość wlewanej masy zasadniczy wpływ ma
jakość użytych produktów i ich proporcje.
Obowiązki użytkownika sprzętu elektrycznego
1. Kiedy produkt jest oznakowany niniejszym symbolem przekreślonego
pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą
2002/96 EC.
2. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
3. Zużyty sprzęt musi być oddany do punktu zbiórki.
4. Właściwy sposób postępowania zapobiega potencjalnym negatywnym
skutkom wpływu zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi.
5. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie zbiórki zużytego sprzętu należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
6. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.
Chroń naturalne środowisko !

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756