Znaleziono w kategoriach:
Aparat EASYPIX Aquapix W2024 Splash Iceblue

Instrukcja obsługi Aparat EASYPIX Aquapix W2024 Splash Iceblue

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:
www.easypix.info/download-manuals/download/w2024/
1
Spis%treści%
Informacje ogólne ...................................................................................... 3
Symbole ..................................................................................................... 3
Wprowadzenie produktu ............................................................................ 4
Przeznaczenie ............................................................................................. 4
Ograniczenia............................................................................................... 5
Instrukcje bezpieczeństwa .......................................................................... 6
Środowisko pracy ....................................................................................... 8
Korzystanie z aparatu ................................................................................. 8
Opis produktu ............................................................................................ 9
Opis wyświetlacza .................................................................................... 10
Przed pierwszym użyciem......................................................................... 12
1. Instalacja baterii ................................................................................ 12
2. Formatowanie karty pamci............................................................. 13
Włączanie i wyłączanie aparatu ............................................................... 14
Tryby pracy ............................................................................................... 15
Tryb zdjęć ................................................................................................. 17
Tryb wideo ............................................................................................... 18
Tryb odtwarzania ..................................................................................... 18
Kluczowe funkcje ...................................................................................... 19
Ikony w trybie odtwarzania ...................................................................... 20
Ustawienia kamery................................................................................... 22
Ustawienia czasu i daty ............................................................................ 23
Przesuwanie plików na komputer ............................................................ 24
Czyszczenie aparatu .................................................................................. 25
Zakres dostawy ........................................................................................ 26
Specyfikacje techniczne ............................................................................ 27
Utylizacja .................................................................................................. 28
Deklaracja zgodności ................................................................................ 29
2
Zastrzeżenia
Easypix nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w
odniesieniu do niniejszej instrukcji i w zakresie dozwolonym przez prawo
wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek
gwarancji, które mogą wyniknąć z zastąpienia niniejszej instrukcji inną. Ponadto
Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji w dowolnym
momencie bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie jakiejkolwiek osoby.
Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji
zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli mają Państwo sugestie dotyczące
ulepszeń lub zmian lub jeśli znaleźli Państwo błędy w tej publikacji, prosimy o
poinformowanie nas o tym.
Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy przestrzegać wszystkich
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju,
regionie i miejscu. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia
zgodności z udokumentowanymi danymi systemowymi, jedynie producent
może przeprowadzać naprawy komponentów.
Niezastosowanie się do tych informacji może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie sprzętu.
Copyright © przez Easypix GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie me b
powielana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i za
pomocą jakichkolwiek środków, w tym za pomocą kserokopii, nagrywania lub
innych środków elektronicznych lub mechanicznych, bez uprzedniej pisemnej
zgody wydawcy. W sprawie wniosków o pozwolenie prosimy o kontakt z
wydawcą w formie pisemnej.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Kolonia, Niemcy
support@easypix.eu - www.easypix.eu
%
3
Informacje%ogólne%
Przed użyciem tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz
instrukcje bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Zapobiegnie to niebezpieczeństwom, które mogłyby spowodować szkody
materialne i/lub poważne obrenia.
Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni przeczytały i
zrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.
Upewnij się, że każda osoba korzystająca z produktu przeczytała i stosuje się do
tych ostrzeń i instrukcji.
Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do
wykorzystania w przyszłości i przekazać je kolejnym użytkownikom produktu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnci za szkody materialne lub obrenia
ciała wynikające z nieprawidłowej obsługi lub nieprzestrzegania wskazówek
bezpieczeństwa.
Symbole%
Ostrzenie wskazuje zagrenie o średnim stopniu zagrenia, które może
prowadzić do obrażeń ciała, jeśli nie będzie się go unikać.
Oznacza informacje, które są uważane za ważne, ale nie są związane z
zagrożeniami.
%
OSTRZEŻENIE
UWAGA!
4
Wprowadzenie%produktu% %
Aquapix W2024 'Splash' jest wysokiej jakości cyfrowym aparatem
fotograficznym i wideo.
Wodoodporny do 3M i wyposażony w sensor 10MP, rejestruje zdjęcia o
rozdzielczości do 16MP i wideo o wysokiej rozdzielczości 720p.
Zasilany 2x bateriami AAA (nie dołączone), W2024 'Splash' posiada 2,4-calowy
kolorowy wyświetlacz i 8x zoom cyfrowy.
Przeznaczenie%
Te n pro dukt jest przeznaczony do użytku wszędzie tam, gdzie wykonywane są
zdjęcia lub filmy wideo.
Jego wodoszczelność wynosząca 3 m oznacza, że może być on również
całkowicie zanurzony i ywany pod wo.
WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNĆ
Opisane właściwości wodoszczelne i pyłoszczelne nie gwarantują, że aparat
pozostanie całkowicie wodoodporny lub wolny od uszkodzeń czy wadliwego
działania w każdych warunkach.
Nie należy narażać aparatu na nadmierne wstrząsy, wibracje lub nacisk,
upuszczając go, uderzając w niego lub umieszczając na nim ciężki przedmiot.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności me spowodować
odkształcenie kamery, przedostanie się wody do wnętrza lub uszkodzenie
uszczelek hermetycznych, a w konsekwencji wadliwe działanie kamery.
UWAGA!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756