Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Czajnik ELDOM C260C Nelo Czarny

Powrót
nelo
Eldom Sp. zo.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 fax: +48 32 2530412 www.eldom.eu
C260B
C260C
PL
EN
CZ
DE
RU
SK
HU
ES
CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
CORDLESS KETTLE
VARNÁ KONVICE
KABELLOSER WASSERKOCHER
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА
BEZDRÔTOVÝ DŽBÁNIK
VEZETÉK NÉLKÜLI KANC
HERVIDOR INALÁMBRICO
2
3
/PL/
Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
zwydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Naly go przekazać do
odpowiedniego punktu, któryzajmujesię zbieraniem irecyklingiem urządzeń elektrycznych ielektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby b
nieaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczeg ółowe informacje
orecyklingu tego produktu, należy się skontaktować zwładzami lokalnymi, rmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, wktórym produkt
został kupiony.
/EN/
Disposal of used electrical and electronic equipment (applies to the European Union countries and other European countries with separate waste
collection systems).
The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be classied as household waste. It should be handed over to
acollection point that deals with the collection and recycling of electrical and electronic devices. Correct disposal of the product prevents potential
negative consequences for the environment and human health that could be caused by improper disposal of the product. Material recycling helps
to preserve natural resources. For detailed information on recycling of this product, please contact your local authority, acleaning service provider
or ashop where the product has been bought.
/CZ/
Odstraňování opotřebovaných elektrických a elektronických zízení (týká se zemí Evropské unie a dalších evropských zemí pomocí systémů
tříděného odpadu).
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu zname, že výrobek nelze zapítávat do domácího odpadu.Je třeba ho předat do příslušného místa
pro sběr arecyklaci elektrických aelektronických zařízení. Správné odstranění výrobku zamezí potenciálním negativním vlim na životní prostředí
i na lidské zdraví, které by mohla způsobit nesprávná likvidace výrobku. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní suroviny. Pro detailnější
informace orecyklaci tohoto výrobku kontaktujte místní úřady, rmy poskytující úklidové služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek koupili.
/DE/
Entsorgung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Länder der Europäischen Union und andere europäische Länder mit
getrennten Sammelsystemen).
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur
Entsorgung bei der entsprechenden Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Eine ordnungsgemäße
Entsorgung des Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch unsachgemäße
Entsorgung des Produktes verursacht werden könnten. Das Entsorgen von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Weitere
Informationen zur Entsorgung dieses Produktes erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, dem kommunalen Entsorgungsbetrieb oder dem
Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
/RU/
Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования (касается стран Европейского Союза и других европейских
стран с раздельными системами сбора отходов).
Этот символ на изделии или его упаковке означает, что изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо
сдать в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация изделия
предотвратит потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в
результате неправильной утилизации изделия. Вторичная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для
получения подробной информации о переработке данного изделия, пожалуйста, свяжитесь с местным органом власти, компанией,
предоставляющей услуги по управлению отходами, или магазином, в котором вы приобрели это изделие.
/SK/
Odstraňovanie opotrebovaných elektrických aelektronických zariadení (týka sa členských štátov Európskej únie ainých európskych štátov s
príslušnými systémami selektívneho zberu odpadov).
Ak je výrobok označený týmto symbolom, alebo jeho obal, znamená to, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domácich (komunálny) odpad.
Tento výrobok odovzdajte v príslušnom zbernom mieste, ktoré zodpovedá za zber arecykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správne
odstránenie výrobku predchádza potenciálne negatívnym následkom pre životné prostredie aľudské zdravie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku
nesprávneho odstránenia alikvicie výrobku. Recyklácia materiálov pomáha zachovať prírodné suroviny. Ak chcete získať podrobné informácie
ospôsobe recyklácie tohto výrobku, obráňte sa na príslušné miestne úrady, spoločnosť zaoberajúcu sa zberom odpadov, alebo na obchod, v
ktorom ste si daný výrobok kúpili.
/HU/
Elhasznált elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása (az Európai Unió országaira és egyéb, meghatározott hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező országokra vonatkozik).
Ha aterméken vagy acsomagolásán ilyen szimbólum látható, aterk nem dobható ki háztartási hullakokkal együtt. Adja le egy megfelelő,
elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésével és újrahasznosításával foglalkozó ponton. Atermék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza
a természetes környezetre és az emberi egészgre gyakorolt esetleges káros hatásokat, melyek a terk helytelen ártalmatlanításából
eredhetnek. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természetes nyersanyagok megőrzését. A jelen termék újrahasznosításával kapcsolatos
részletes információkért kérjük, lépjen kapcsolatba ahelyi hatóságokkal, ahullakeltávolításért felelős szolgáltatóval vagy azzal abolttal, ahol
aterméket megvásárolta.
/ES/
Eliminación de aparatos ectricos y electrónicos usados (aplicable alos países de la Unión Europea y aotros países europeos con sistemas de
recogida selectiva).
Este símbolo en el producto oen su embalaje indica que el producto no debe clasicarse como residuo doméstico. Se debe entregar en un punto
autorizado de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La adecuada eliminación del producto evitará las posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían ser causadas por una eliminación inadecuada del producto. El reciclaje de
materiales ayuda apreservar los recursos naturales. Para más informacn sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su autoridad
local, con un proveedor de servicios de reciclaje ocon la tienda en que compró el producto.
4 PL
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się zcałością tre-
ści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłącz
do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach
zgodnych zpodanymi winstrukcji.
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie
za wtyczkę anie za przewód zasilający.
3. Urządzenie ustawić na płaskiej, suchej istabilnej powierzchni.
4. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz
przed jego czyszczeniem.
5. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy wdzbanku jest woda.
Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.
6. Nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku
w dzbanku. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wy-
pływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych izwarciem).
7. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
8. Nie używać na wolnym powietrzu.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co naj-
mniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach zycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użyt-
kowania sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym za-
grożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia ikonser-
wacji sprzętu.
10. Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozosta-
wiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.
11. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka wwodzie.
12. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
13. Nie przenosić ani nie przesuwać wtrakcie użytkowania.
14. Nie należy stawiać urządzenia wpobliżu źródeł ciepła.
15. Dzbanek może być używany tylko zdołączoną, oryginalną podsta-
wą.
5 PL
16. Należy uważać na wydobywającą się zdzbanka podczas gotowa-
nia gorącą parę.
17. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysło-
wej, niezgodnej zprzeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, auprawnienia
ztytułu gwarancji wygasają.
18. Nie wolno używać dzbanka zuszkodzonym przewodem przyłącze-
niowym.
19. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec nie-
bezpieczeństwu musi on zostać wymieniony wSerwisie Producen-
ta.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt ser-
wisowy (lista serwisów wzałączniku oraz na stronie www.eldom.
eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne
części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione iza-
graża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. zo. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentual-
ne szkody powstałe wwyniku niewłaściwego używania urządze-
nia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu
przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem irecyklingiem
urządzeń elektrycznych ielektronicznych.
GWARANCJA
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego wgospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność wprzypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji wzałączniku.
UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia
workiem naly przechowywać go zdaleka od niemowląt imałych dzieci.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756