Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna ELECTRO-LINE 101 T

Powrót
INSTRUKCJA OBS£UGI
Ceramiczne kuchenki
do u¿ytku domowego
Electro-line 102 T
Electro-line 101 T
ELECTRO-LINE
UWAGA!
Importer i dystrybutor:
ARKA AGD Sp. z o.o., ul. Strycharska 4, 26-601 Radom
Telefon: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32
E-mail: arkaagd@arkaagd.pl
www. arkaagd.pl
UWAGA!
ELECTRO-LINE
Dokument: "101T_102T_Manual_P_R17_0" z dnia 12.01.2017
WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA
Podczas u¿ywania kuchenki elektrycznej nale¿y przestrzegaæ podstawowych
zasad bezpieczeñstwa, w³¹cznie z poni¿szymi zaleceniami.
Przed pierwszym u¿yciem kuchenki nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹ instrukcjê
obs³ugi. Instrukcjê nale¿y zachowaæ (nie wyrzucaæ), a przy odsprzeda¿y
kuchenki (lub jej nieodp³atnemu odst¹pieniu) nale¿y przekazaæ kuchenkê
nastêpnemu u¿ytkownikowi razem z instrukcj¹ obs³ugi.
Kuchenki s¹ przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku domowego.
Na ostatnich dwóch stronach instrukcji obs³ugi znajduje siê karta gwarancyjna.
UWAGA ! NIEBEZPIECZEÑSTWO !
Aby zmniejszyæ ryzyko wypadku, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub
skaleczenia (oparzenia) nale¿y przestrzegaæ poni¿szych zaleceñ:
1.
instrukcjê obs³ugi. Instrukcjê nale¿y zachowaæ (nie wyrzucaæ) na wypadek
gdyby okaza³a siê potrzebna w póŸniejszym okresie u¿ytkowania kuchenki.
2. Kuchenki elektrycznej nale¿y u¿ywaæ zgodnie z jej przeznaczeniem
oraz w sposób opisany w instrukcji obs³ugi. Kuchenka jest przeznaczona
wy³¹cznie do stosowania w gospodarstwach domowych do podgrzewania,
gotowania i przygotowywania pokarmów.
3. Przed pierwszym u¿yciem skontrolowaæ, czy dane na tabliczce znamionowej
kuchenki odpowiadaj¹ napiêciu pr¹du i czêstotliwoœci w sieci u¿ytkownika.
4. Przewód zasilaj¹cy kuchenki pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazdka z bolcem
uziemiaj¹cym i sprawn¹ instalacj¹ uziemiaj¹c¹. W przypadku jakichkolwiek
w¹tpliwoœci, zaleca siê aby prawid³owoœæ instalacji zasilaj¹cej sprawdzi³
wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
5. Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ w³¹czonej i pracuj¹cej kuchenki bez nadzoru.
6. Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, psychicznych i czuciowych oraz
przez osoby o braku doœwiadczenia lub znajomoœci sprzêtu, chyba ¿e
odbywa siê to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo,
a potrafi¹cej u¿ytkowaæ kuchenkê ceramiczn¹ zgodnie z jej przeznaczeniem
i zaleceniami instrukcji obs³ugi.
7. Nie pozostawiaæ dzieci i osób niepe³nosprawnych bez dozoru w pobli¿u
w³¹czonej i nagrzanej kuchenki. Nie pozwalaæ dzieciom u¿ywaæ kuchenki
ceramicznej jako zabawki.
8. Nigdy nie nale¿y dotykaæ lub chwytaæ wtyczki oraz przewodu zasilaj¹cego
kuchenki mokrymi lub wilgotnymi palcami d³oni.
9. Przewód zasilaj¹cy kuchenki ceramicznej nale¿y sprawdzaæ okresowo
i regularnie pod k¹tem uszkodzeñ mechanicznych lub termicznych izolacji
przewodu (pêkniêcia, naciêcia, otarcia, wykruszenia, przypalenia, nadtopienia
lub inne uszkodzenia i œlady zu¿ycia os³abiaj¹ce izolacjê).
10. Nigdy nie nale¿y zanurzaæ kuchenki w wodzie ca³kowicie lub czêœciowo,
jak równie¿ nie nale¿y myæ kuchenki pod strumieniem bie¿¹cej wody.
Przed pierwszym u¿yciem kuchenki nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹
- 1 -
WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA - c.d.
11. Zabrania siê mycia kuchenki ceramicznej w zmywarkach do naczyñ.
12. Nie nale¿y u¿ywaæ kuchenki w pobli¿u innych Ÿróde³ ciep³a i gor¹cych
powierzchni (p³yty kuchenne, piece, grzejniki itp.)
13. W pobli¿u kuchenki nie powinny znajdowaæ siê ¿adne materia³y ³atwopalne
(papier, tkaniny, firanki, benzyna, rozpuszczalniki lub inne p³yny ³atwopalne).
14. Nie u¿ywaæ kuchenki ceramicznej w wilgotnych i Ÿle wentylowanych
pomieszczeniach.
15. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu
zasilaj¹cego lub wtyczki, nale¿y natychmiast wymieniæ przewód zasilaj¹cy
na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym. Wymiany przewodu mo¿e
dokonaæ tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego. Aby unikn¹æ
ryzyka zagro¿enia ¿ycia i zdrowia zabrania siê samodzielnej wymiany
przewodu zasilaj¹cego przez u¿ytkownika.
16. Przed pierwszym pod³¹czeniem kuchenki do sieci nale¿y upewniæ siê,
czy pokrêt³o (pokrêt³a) regulacji temperatury znajduje siê w pozycji ‘0”.
17. Przy pierwszym u¿yciu kuchenki mo¿e zdarzyæ siê, ¿e niewidoczna
substancja konserwuj¹ca zacznie odparowywaæ ze szk³a krystalicznego
p³ytek, powoduj¹c powstanie lekkiego dymu. Nale¿y potraktowaæ to jako
zjawisko normalne.
18. Przed przyst¹pieniem do mycia i czyszczenia kuchenki ceramicznej nale¿y
bezwzglêdnie od³¹czyæ kuchenkê od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu
zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego.
19. Nie pod³¹czaæ kuchenki ceramicznej do zasilania poprzez zewnêtrzny
wy³¹cznik czasowy lub poprzez zdalnie sterowany system zasilania.
Nie u¿ywaæ przewodów przed³u¿aj¹cych (tzw. przed³u¿aczy).
20. Nie u¿ywaæ kuchenki na zewn¹trz pomieszczeñ mieszkalnych oraz instalowaæ
kuchenkê w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
21. Zabrania siê przenoszenia kuchenki w czasie pracy, gdy temperatura p³yt
wykonanych ze szk³a krystalicznego jest bardzo wysoka. Ta wysoka
temperatura utrzymuje siê równie¿ przez jakiœ czas po wy³¹czeniu kuchenki,
o czym ostrzega specjalny znak, umieszczony na kuchence.
22. Zabrania siê umieszczania przewodu zasilaj¹cego i innych, nieodpornych
na temperaturê przedmiotów na kuchence, nawet po zakoñczeniu pracy
oraz ostygniêciu szklanych p³yt.
23. Kuchenka ceramiczna powinna byæ zainstalowana na równej i p³askiej
powierzchni.
24. Nie nale¿y wykonywaæ ¿adnych czynnoœci, zwi¹zanych z myciem
i czyszczeniem kuchenki, a¿ do czasu ca³kowitego jej ostygniêcia.
Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na to, aby przewód zasilaj¹cy nie dotkn¹³
szklanych p³yt w czasie, gdy s¹ one gor¹ce.
25. Kuchenka ceramiczna jest urz¹dzeniem przenoœnym i wyposa¿ona jest
w elastyczny przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹, s³u¿¹cy do pod³¹czania
i od³¹czania urz¹dzenia od sieci zasilaj¹cej. Po zakoñczeniu gotowania
(przygotowywania potraw) nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê przewodu z gniazdka
sieciowego. Zabrania siê wyci¹gania wtyczki mokrymi lub wilgotnymi d³oñmi.
- 2 -
26. Zabrania siê wyci¹gania wtyczki z gniazdka sieciowego poprzez ci¹gniêcie
za przewód zasilaj¹cy, gdy¿ mo¿e prowadziæ to do uszkodzenia przewodu.
27. Nie pozostawiaæ w³¹czonej kuchenki bez naczyñ postawionych na szklanych
p³ytkach grzewczych lub z pustymi naczyniami (garnkami, patelniami).
28. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy przestawianiu lub zdejmowaniu
z kuchenki naczyñ u¿ywanych w czasie przygotowywania posi³ków (garnków,
patelni), gdy¿ naczynia te mocno siê nagrzewaj¹ w czasie gdy kuchenka jest
w³¹czona. Zaleca siê stosowanie kuchennych rêkawic ochronnych.
29. Zabrania siê u¿ytkowania kuchenki z pêkniêt¹ p³ytk¹ ze szk³a krystalicznego.
30. Kuchenka posiada 6-stopniow¹ regulacjê temperatury. Stopnie od 1 do 3
s³u¿¹ do rozmra¿ania potraw, utrzymywania potraw w stanie ciep³ym,
rozpuszczania t³uszczu, podgrzewania potraw, utrzymywania temperatury
wrzenia, duszenia i sma¿enia. Stopnie 4, 5 i Max s³u¿¹ do szybkiego
zagotowania potraw (przy szybkim gotowaniu zawsze nale¿y u¿ywaæ
pokrywki).
31. Nigdy nie nale¿y dotykaæ powierzchni szklanych p³yt grzewczych pracuj¹cej
lub niedawno wy³¹czonej kuchenki. P³yty grzewcze s¹ bardzo gor¹ce i przy
maksymalnych nastawach s¹ w stanie osi¹gn¹æ temperaturê 300ºC w czasie
90 sekund. Przed dotykaniem p³yt grzewczych ostrzega specjalny znak
umieszczony na górnej czêœci obudowy kuchenki.
32. Kuchenka jest przeznaczona wy³¹cznie do u¿ytku domowego oraz do
okresowego przygotowywania i podgrzewania posi³ków w indywidualnych
gospodarstwach domowych.
33. Wszelkie przegl¹dy i naprawy powinny byæ prowadzone przez autoryzowane
punkty serwisowe lub serwis importera i dystrybutora. Nie przestrzeganie tej
zasady w okresie gwarancyjnym automatycznie pozbawia u¿ytkownika prawa
do bezp³atnych napraw w okresie gwarancyjnym i tym samym skutkuje
wygaœniêciem gwarancji.
34. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niew³aœciw¹ obs³ug¹
kuchenki (np. poparzenie, oparzenie, zanieczyszczenie p³yt grzewczych).
Kuchenka jest przeznaczona wy³¹cznie do u¿ytku domowego oraz do
okresowego przygotowywania i podgrzewania posi³ków w indywidualnych
gospodarstwach domowych.
35. Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich nieistotnych zmian,
w porównaniu z wersj¹ standardow¹, które nie maj¹ wp³ywu na dzia³anie
urz¹dzenia i nie zmieniaj¹ jego funkcji u¿ytkowych.
WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA - c.d.
- 3 -
W
O
I
E
P
R
A
Z
C
C
H
¥
N
R
I
O
A
G
UWAGA!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756