Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Opiekacz ETA Sorento 4w1 315190010

Instrukcja obsługi Opiekacz ETA Sorento 4w1 315190010

Powrót
Sorento
25
PL
/ 35
Opiekacz
eta
3151-10
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania,
należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także
gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci
elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego
gniazdka!
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami  zycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia
oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się
urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem
i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować ostrożność,
aby uniknąć obrażeń (np. oparzenia, sparzenia).
UWAGI Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
UWAGA Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i spowodować
oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób
niepełnosprawnych.
Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu (np. szkło,
papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
PL
26 / 35
Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 33526.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
UŻYWANIE URZĄDZENIA:
Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku
z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia,
paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
Podczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.
Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY:
Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego
lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać
zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić
do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!
Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.