Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia FINLUX FC994IWNI

Powrót
FC-994IwnI
PL Kuchenka wolnostojąca / Instrukcja obsługi
EN Free Standing Cooker / User Manual
PL – 2
Symbol Typ Znaczenie
OSTRZEŻENIE Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM Ryzyko dotyczące niebezpiecznego napięcia
POŻAR Ostrzeżenie; ryzyko pożaru / materiały łatwopalne
PRZESTROGA Ryzyko urazu lub uszkodzenia mienia
WAŻNE / UWAGA Prawidłowe korzystanie z systemu
Dziękujemy za wybranie niniejszego produktu.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i
wytyczne użytkowania oraz konserwacji urządzenia.
Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed
użyciem urządzenia i zachowanie jej w celu późniejszego wykorzystania.
PL – 3
SPIS TREŚCI
1.INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .................................................................................. 4
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa ..................................................................................... 4
1.2 Ostrzeżenia dotyczące instalacji .................................................................................... 8
1.3 Podczas użytkowania ..................................................................................................... 8
1.4 Podczas czyszczenia i konserwacji .............................................................................. 10
2.INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA ............................................... 12
2.1 Instrukcje dla instalatora ............................................................................................... 12
2.2 Przyłącze elektryczne i bezpieczeństwo ...................................................................... 13
2.3 Zestaw zabezpieczający przed przechyleniem ............................................................ 14
2.4 Regulacja nóżek ........................................................................................................... 15
4.UŻYTKOWANIE PRODUKTU ......................................................................................... 17
4.1 Elementy sterujące płyty kuchennej ............................................................................. 17
4.2 Regulatory piekarnika ................................................................................................... 19
4.3 Używanie cyfrowego programatora czasowego ........................................................... 22
4.4 Akcesoria ..................................................................................................................... 24
5.CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ................................................................................. 26
5.1 Czyszczenie ................................................................................................................. 26
5.2 Konserwacja ................................................................................................................. 28
6.1 Rozwiązywanie problemów .......................................................................................... 30
6.2 Transport ...................................................................................................................... 31
7.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...................................................................................... 32
7.1 Etykieta energetyczna .................................................................................................. 32
PL – 4
1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać całą instrukcję i zachować ją w
dogodnym miejscu do wglądu, gdy zajdzie taka
potrzeba.
Instrukcja została przygotowana dla więcej niż
jednego modelu, dlatego dane urządzenie może nie
mieć niektórych opisanych funkcji. Z tego powodu
ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na
wszystkie ilustracje podczas czytania tej instrukcji.
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz bez
doświadczenia i wiedzy, ale tylko pod nadzorem
lub zgodnie z udzielonymi instrukcjami dotyczącymi
jej użytkowania w sposób bezpieczny i przy
zrozumieniu związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie
mogą się bawić urządzeniem. Dzieci bez nadzoru
nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać
czynności konserwacyjnych.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części
nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci poniżej
8. roku życia nie należy dopuszczać w pobliże
urządzenia, jeśli nie znajdują się one pod stałym
nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie bez
nadzoru na tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i spowodować pożar. NIGDY nie próbować gasić
ognia wodą. Należy wyłączyć kuchenkę, a następnie
stłumić płomienie, np. pokrywką lub kocem
przeciwpożarowym.
PL – 5
PRZESTROGA: Proces gotowania musi być
prowadzony pod nadzorem. Krótki proces gotowania
musi być prowadzony pod stałym nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru:
Nie przechowywać żadnych przedmiotów na płycie do
gotowania.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli powierzchnia jest
pęknięta, wyłączyć urządzenie, aby uniknąć
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
W przypadku płyt indukcyjnych nie należy kłaść
przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki, na powierzchni płyty, ponieważ
grozi to ich nagrzaniem.
Płyty indukcyjne po użyciu należy wyłączyć za
pomocą pokrętła sterującego. Nie należy polegać
na funkcji wykrywania obecności garnka.
W przypadku modeli, które są wyposażone w
pokrywę płyty grzejnej, przed użyciem wyczyścić
pokrywę w celu usunięcia wszelkich rozlanych
płynów, a przed jej zamknięciem poczekać, aż
kuchenka ostygnie.
Nie włączać urządzenia za pomocą zewnętrznego
czasomierza lub odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
OSTRZEŻENIE: Aby
zapobiec przewróceniu się
urządzenia, należy
zamontować wsporniki
stabilizujące. (Szczegółowe
informacje można znaleźć w
instrukcji zestawu stabilizującego).

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756