Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia FINLUX FC 562WGI

Powrót
FC-562wgW
FC-562wgI
PL Kuchenka wolnostojąca / Instrukcja obsługi
EN Free Standing Cooker / User Manual
PL – 2
Symbol Typ Znaczenie
OSTRZEŻENIE Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM Ryzyko dotyczące niebezpiecznego napięcia
POŻAR Ryzyko pożaru
PRZESTROGA Ryzyko urazu lub uszkodzenia mienia
WAŻNE Prawidłowe korzystanie z urządzenia
Dziękujemy za wybranie produktu marki Finlux.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i
wytyczne użytkowania oraz konserwacji urządzenia.
Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed
użyciem urządzenia i zachowanie jej w celu późniejszego wykorzystania.
PL – 3
SPIS TREŚCI
1.INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ..................................................................................4
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa .....................................................................................4
1.2 Ostrzeżenia dotyczące instalacji ....................................................................................8
1.3 Podczas użytkowania .....................................................................................................8
1.4 Podczas czyszczenia i konserwacji ..............................................................................10
2.INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA ...............................................12
2.1 Instrukcje dla instalatora ...............................................................................................12
2.2 Montaż kuchenki...........................................................................................................13
2.3 Przyłączenie gazu ........................................................................................................13
2.4 Dostosowanie do rodzaju gazu (jeśli jest dostępne) ....................................................15
2.5 Przyłącze elektryczne i bezpieczeństwo (jeżeli jest) ....................................................15
2.6 Zestaw zabezpieczający przed przechyleniem ............................................................16
2.7 Regulacja nóżek ...........................................................................................................17
3.CECHY PRODUKTU .......................................................................................................18
4.UŻYTKOWANIE PRODUKTU .........................................................................................19
4.1 Korzystanie z palników gazowych ................................................................................19
4.2 Regulatory palników kuchenki ......................................................................................19
Ustawianie czasu cyfrowego minutnika ..............................................................................21
4.3 Akcesoria...... ...............................................................................................................22
5.CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .................................................................................23
5.1 Czyszczenie .................................................................................................................23
5.2 Konserwacja .................................................................................................................25
5.3 Konserwacja .................................................................................................................25
6.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT ........................................................26
6.1 Rozwiązywanie problemów ..........................................................................................26
6.2 Transport...... ................................................................................................................27
7.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ......................................................................................28
7.1 Tabela dysz gazowych ..................................................................................................28
7.2 Etykieta energetyczna ..................................................................................................29
7.3 Etykieta energetyczna ..................................................................................................30
PL – 4
1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem kuchenki należy uważnie przeczytać
całą instrukcję i zachować ją w dogodnym miejscu
do wglądu, gdy zajdzie taka potrzeba.
Instrukcja została przygotowana dla więcej niż
jednego modelu, dlatego dane urządzenie może nie
mieć niektórych opisanych funkcji. Z tego powodu
ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na
wszystkie liczby podczas czytania tej instrukcji.
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Kuchenki mogą używać dzieci w wieku od
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz bez
doświadczenia i wiedzy, ale tylko pod nadzorem
lub zgodnie z udzielonymi instrukcjami dotyczącymi
jej użytkowania w sposób bezpieczny i przy
zrozumieniu związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie
mogą bawić się kuchenką. Dzieci bez nadzoru nie
mogą czyścić kuchenki ani wykonywać czynności
konserwacyjnych.
OSTRZEŻENIE: Kuchenka i jej dostępne części
nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci poniżej
8. roku życia nie należy dopuszczać w pobliże
kuchenki, jeśli nie znajdują się one pod stałym
nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie bez
nadzoru na tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i może spowodować pożar. NIGDY nie próbować
gasić ognia wodą, lecz wyłączyć kuchenkę, a
następnie stłumić płomienie np. pokrywką lub kocem
przeciwpożarowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie
PL – 5
przechowywać żadnych przedmiotów na płycie do
gotowania.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli powierzchnia jest
pęknięta, wyłączyć kuchenkę, aby uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
W przypadku modeli, które są wyposażone w
pokrywę płyty grzejnej, przed użyciem wyczyścić
pokrywę z jakichkolwiek rozlanych płynów, a przed
jej zamknięciem poczekać, aż kuchenka ostygnie.
Nie włączać urządzenia za pomocą zewnętrznego
czasomierza lub odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
OSTRZEŻENIE: Aby
zapobiec przewróceniu się
kuchenki, należy
zamontować wsporniki
stabilizujące. (Szczegółowe
informacje można znaleźć w
instrukcji zestawu stabilizującego).
W czasie pracy kuchenka nagrzewa się. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych
wewnątrz piekarnika.
Uchwyty mogą się nagrzać po krótkim czasie.
Do czyszczenia powierzchni piekarnika nie używać
ściernych środków czyszczących ani skrobaczek.
Mogą one zarysować powierzchnię, co może
spowodować pęknięcie szkła drzwi lub uszkodzenie
powierzchni.
Do czyszczenia kuchenki nie używać urządzeń
czyszczących przy pomocy pary.
OSTRZEŻENIE: Przed wymianą lampki należy
się upewnić, że kuchenka jest wyłączona, aby uniknąć
porażenia prądem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756