Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartband GARETT Fit 23 GPS Czarny

Powrót
Opaska Garett
Fit 23 GPS
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii urządzenia,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania z opaski w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W w y p a d k u u s z k o d z e n i a , n a l e ż y o d d a ć u r z ą d z e n i e d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! Opaska nie jest urządzeniem medycznym. Opaska Garett Fit 23
GPS i aplikacja Garett Sport nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy
jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
1. Wyświetlacz
2. Dotykowy przycisk
przewijania dół/góra
3. Przycisk wejścia
w funkcję/Start/Stop
4. Przycisk powrót/włączania
/wyłączania
5. Zestaw czujników
6. Gumowy pasek
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
Należy założyć opaskę na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(4), aby
włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć opaskę przytrzymujemy
przycisk (4) włączania/wyłączania przez ok 2 sekundy, trzymając przycisk 6
sekund wyłączymy urządzenie i uruchomimy ponownie.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że opaska jest
połączona z aplikacją. Opaska automatycznie zsynchronizuje czas, a dane
o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
NAWIGACJA
Dotykowy przycisk przewijania dół/góra (2)
Główną funkcją przycisku jest nawigacja w menu : krótkie naciśnięcie
powoduje przejście w dół menu, dłuższe przytrzymanie w górę. Przyciskiem
tym pougujemy się także do zmiany wartci w poszczególnych
ustawieniach opaski, np. zmiana daty czy godziny.
Na ównym ekranie krótkie wciśnięcie wwietli kolejno : statystyki
aktywności fizycznej/pulsometr oraz wyniki pomiarów pulsu z kilku ostatnich
godzin/ostatnie powiadomienia/termometr/barometr/wysokościomierz.
W trybie sportowym podczas trwania wybranej aktywności krótkie wciśnięcie
dotykowego przycisku zmienia rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie
opaski.
Przycisk wejścia w funkcje/Start/Stop (3)
Głównymi funkcjami przycisku wchodzenie do funkcji/potwierdzenie
wyboru.
Na głównym ekranie przyciśnięcie przycisku powoduje wejście do trybu
sportowego. Po wejściu w tryb sportowy oraz wybraniu aktywności
rozpoczynamy ją/wstrzymujemy/wznawiamy tym właśnie przyciskiem.
Przycisk powrót/włączania/wyłączania (4)
Głównymi funkcjami przycisku powrót do poprzedniego menu oraz
włączanie, wyłączanie urządzenia. Krótkie wciśnięcie przycisku powoduje
powrót do poprzedniego menu.
Na głównym ekranie krótkie wciśnięcie przycisku powoduje wejście do menu
z historią naszych aktywności oraz ustawień.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756