Znaleziono w kategoriach:
Licznik rowerowy GARMIN Edge 130 Plus + czujnik tętna

Instrukcja obsługi Licznik rowerowy GARMIN Edge 130 Plus + czujnik tętna

Powrót
EDGE® 130 PLUS
Podręcznik użytkownika
© 2020 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner® oraz Virtual Partner® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Express, Varia oraz Vector są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute®, podobnie jak wszelkie pozostałe
powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Apple® oraz Mac® są znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. STRAVA oraz Strava są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Strava, Inc. Windows® jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
Ten produkt ma certyfikat ANT+®. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
M/N: A03970
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu................................................. 1
Ikony stanu.............................................................................1
Wyświetlanie widżetów.......................................................... 1
Korzystanie z menu skrótów.................................................. 1
Parowanie smartfona.................................................................. 1
Ładowanie urządzenia................................................................ 1
Informacje o baterii................................................................ 2
Mocowanie standardowego uchwytu.......................................... 2
Odłączanie urządzenia Edge................................................. 2
Instalowanie uchwytu do roweru górskiego................................ 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych............................................. 3
Trening............................................................................ 3
Jazda rowerem........................................................................... 3
Podążanie trasą zapisanej jazdy................................................ 3
Segmenty....................................................................................3
Strava™Segmenty................................................................. 3
Following a Segment From Garmin Connect......................... 4
Wyścig na segmencie............................................................ 4
Ustawianie automatycznego dostosowywania segmentu...... 4
Wyświetlanie szczegółów segmentu......................................4
Usuwanie segmentu.............................................................. 4
Treningi....................................................................................... 4
Following a Workout From Garmin Connect.......................... 4
Rozpoczynanie treningu........................................................ 4
Przerywanie treningu............................................................. 4
Usuwanie treningów...............................................................5
Informacje o kalendarzu treningów............................................. 5
Using Garmin Connect Training Plans...................................5
Trening w pomieszczeniu........................................................... 5
Moje statystyki................................................................ 5
Ustawianie profilu użytkownika................................................... 5
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym............................. 5
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego...................... 5
Wskazówki dotyczące maksymalnego pułapu tlenowego dla
jazdy rowerem........................................................................5
Asystent odpoczynku.................................................................. 5
Wyświetlanie czasu odpoczynku........................................... 6
Osobiste rekordy.........................................................................6
Wyświetlanie osobistych rekordów........................................ 6
Przywracanie osobistego rekordu.......................................... 6
Usuwanie osobistego rekordu................................................6
Nawigacja........................................................................ 6
Pozycje....................................................................................... 6
Zaznaczanie pozycji...............................................................6
Podróż do zapisanej pozycji.................................................. 6
Podróż z funkcją Wróć do startu............................................ 6
Wyświetlanie zapisanych pozycji........................................... 6
Wyświetlanie punktów użytkownika na mapie....................... 6
Dostosowywanie ikon mapy...................................................6
Przenoszenie pozycji............................................................. 6
Usuwanie zapisanych pozycji................................................ 6
Kursy...........................................................................................6
Podążanie kursem z Garmin Connect................................... 7
Porady dotyczące treningów z kursami................................. 7
Wyświetlanie szczegółów kursu.............................................7
Korzystanie z funkcji ClimbPro.............................................. 7
Usuwanie kursu..................................................................... 7
Funkcje online Bluetooth...............................................7
Funkcje wykrywania zdarzeń i pomocy...................................... 8
Wykrywanie zdarzeń.............................................................. 8
Pomoc.................................................................................... 8
Dodawanie kontaktów............................................................ 8
Wzywanie pomocy................................................................. 8
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń.........................8
Anulowanie automatycznych wiadomości............................. 8
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu
zdarzenia............................................................................... 8
Włączanie LiveTrack...................................................................8
Funkcje Connect IQ do pobrania................................................ 8
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera.......... 9
Czujniki bezprzewodowe............................................... 9
Zakładanie czujnika tętna........................................................... 9
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna....................................................................................... 9
Cele fitness............................................................................ 9
Montaż czujnika prędkości..........................................................9
Montaż czujnika rytmu................................................................ 9
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu........................... 10
Parowanie czujników bezprzewodowych................................. 10
Trening z miernikami mocy....................................................... 10
Kalibrowanie miernika mocy................................................ 10
Moc na pedale..................................................................... 10
Świadomość sytuacyjna........................................................... 10
Historia.......................................................................... 10
Wyświetlanie szczegółów jazdy................................................ 10
Usuwanie jazdy.........................................................................10
Wyświetlanie podsumowania danych....................................... 11
Zerowanie podsumowań z jazd rowerem................................. 11
Serwis Garmin Connect............................................................ 11
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect....................11
Zarządzanie danymi................................................................. 11
Podłączanie urządzenia do komputera................................ 11
Przesyłanie plików do urządzenia........................................ 11
Usuwanie plików.................................................................. 11
Odłączanie kabla USB......................................................... 11
Dostosowywanie urządzenia....................................... 12
Ustawienia jazdy....................................................................... 12
Alerty.................................................................................... 12
Zmiana ustawień satelitów................................................... 12
Ustawienia treningu.................................................................. 12
Oznaczanie okrążeń............................................................ 12
Korzystanie z funkcji Auto Pause®...................................... 12
Korzystanie z funkcji autoprzewijania.................................. 12
Zmiana pól danych...............................................................13
Ustawienia telefonu.................................................................. 13
Ustawienia systemowe............................................................. 13
Zmiana języka urządzenia................................................... 13
Korzystanie z podświetlenia.................................................13
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia..................... 13
Zmiana jednostek miary....................................................... 13
Korzystanie z funkcji automatycznego wyłączania.............. 13
Konfigurowanie trybu dodatkowego wyświetlacza................... 13
Wyłączanie trybu dodatkowego wyświetlacza.......................... 13
Informacje o urządzeniu.............................................. 13
Dane techniczne....................................................................... 13
Edge 130 PlusDane techniczne Edge 130 Plus.................. 13
Dane techniczne czujnika tętna........................................... 14
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu..................... 14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia................. 14
Czyszczenie urządzenia...................................................... 14
Dbanie o czujnik tętna..........................................................14
Wymienianie baterii przez użytkownika.................................... 14
Wymienianie baterii czujnika tętna.......................................14
Wymiana baterii czujnika rytmu........................................... 14
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami........................................................ 15
Spis treści i
Rozwiązywanie problemów......................................... 15
Ponowne uruchamianie urządzenia......................................... 15
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień....................... 15
Maksymalizowanie czasu działania baterii............................... 15
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS................... 15
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język...................... 15
Zamienne okrągłe uszczelki..................................................... 15
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą aplikacji
Garmin Connect........................................................................15
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express..................................................................................... 15
Aktualizacje produktów............................................................. 15
Źródła dodatkowych informacji................................................. 15
Załącznik....................................................................... 16
Pola danych.............................................................................. 16
Standardowe oceny pułapu tlenowego..................................... 16
Obliczanie strefy tętna.............................................................. 17
Rozmiar i obwód kół................................................................. 17
Indeks............................................................................ 19
ii Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Ogólne informacje o urządzeniu
Wybierz, aby wybudzić urządzenie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i usta-
wienia.
Przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu
urządzenia.
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i usta-
wienia.
Wybierz na ekranie głównym, aby wyświetlić widżety.
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
Wybierz, aby wybrać opcję lub potwierdzić wiadomość.
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Ikony stanu
Ikona wyświetlana w sposób ciągły oznacza, że znaleziono
sygnał lub że podłączono czujnik.
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth®
Stan czujnika tętna
Stan miernika mocy
Stan funkcji LiveTrack
Stan czujnika prędkości i rytmu
Trwa synchronizacja
Wyświetlanie widżetów
W urządzeniu znajduje się kilka fabrycznie załadowanych
widżetów. Możesz sparować urządzenie ze smartfonem, aby
maksymalnie wykorzystywać możliwości urządzenia Edge.
Na ekranie głównym wybierz lub .
Urządzenie będzie przewijać dostępne widżety.
W aktywnym widżecie wybierz , aby wyświetlić dodatkowe
opcje dla tego widżetu.
Korzystanie z menu skrótów
Dostępne są opcje menu skrótów umożliwiające szybkie
uzyskiwanie dostępu do funkcji lub ich włączanie.
Gdy na ekranie pojawi się , przytrzymaj , aby wyświetlić
opcje menu skrótów.
Parowanie smartfona
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
Edge bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect, a nie
z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect.
2Przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybierz
odpowiedni język. Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlony
monit o sparowanie urządzenia ze smartfonem.
PORADA: Przytrzymaj i wybierz kolejno Telefon > Paruj
telefon, aby ręcznie przejść do trybu parowania.
3Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Jeśli z aplikacją Garmin Connect zostało już sparowane
inne urządzenie, w lub wybierz kolejno Urządzenia
Garmin > Dodaj urządzenie, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Edge 130
PlusDane techniczne Edge 130 Plus, strona 13).
1Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB
.
Wstęp 1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756