Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna GASMASTER BG03RSM

Powrót
ARKA AGD Sp. z o.o.
ul.Strycharska 4, 26-601 Radom
Telefon: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32
www.arkaagd.pl
E-mail: arkaagd@arkaagd.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1008 CQ 2888
Kuchenki turystyczne
na gaz płynny LPG
Gasmaster serii BG (z pokrywą)
Kuchenka 1-palnikowa - model BG01R
Kuchenka 2-palnikowa - model BG02RM
Kuchenka 3-palnikowa - model BG03RSM
Kuchenka 4-palnikowa - model BG04RMMS
Gasmaster
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA:
KUCHENKA MOŻE BYĆ ZASILANA WYŁĄCZNIE PŁYNNYM GAZEM
PROPAN-BUTAN (G-30) O CIŚNIENIU NOMINALNYM 37 MBAR
- Przed pierwszym użyciem kuchenki należy starannie zapoznać się
z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować (nie wyrzucać).
- Kuchenka jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz zamkniętych
pomieszczeń, na otwartej przestrzeni, w miejscu osłoniętym od wiatru.
- Pomimo turystycznego przeznaczenia kuchenki, zabrania się instalować
i użytkować kuchenek w zamkniętych kabinach łodzi i jachtów, w przyczepach
kempingowych, w szczelnie zamkniętych namiotach itp.
- Kuchenka winna być ustawiona na płaskiej powierzchni, odpornej na
o
temperaturę co najmniej do 70 C.
- Kuchenka powinna być zainstalowana powyżej poziomu terenu (zabrania się
instalowania kuchenki w piwnicach), z dala od materiałów łatwopalnych oraz
w odległości co najmniej 15 cm od ściany oraz innych przedmiotów.
Jakiekolwiek przedmioty znajdujące się nad kuchenką powinny znajdować się
w odległości minimum 80 cm.
- Przewód gazowy musi posiadać prawidłowo założone zaciski na obu końcach,
które uniemożliwią zsunięcie się przewodu z końcówek kuchenki i reduktora
(Rysunek nr 1).
- Butla gazowa musi być wyposażona w sprawny reduktor ciśnienia gazu.
Zabrania się użytkowania kuchenki bez zainstalowanego na butli reduktora.
- Elastyczny przewód gazowy o długości max. 1.5 m musi być zainstalowany
w taki sposób, aby nie był rozciągany, skręcany bądź zginany.
- Po zainstalowaniu kuchenki należy sprawdzić szczelność połączeń, najlepiej
przy użyciu piany mydlanej. W żadnym przypadku nie należy używać zapałek,
zapalniczek lub świeczek. W przypadku nieszczelności należy zamknąć zawór
odcinający i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Należy regularnie sprawdzać stan przewodu gazowego, a w przypadku
jakichkolwiek uszkodzeń i ulatniania się gazu należy natychmiast wymienić
przewód na nowy.
- Zabrania się użytkowania niesprawnej i nieszczelnej kuchenki.
- Zabrania się korzystania z uszkodzonej i niesprawnej butli z gazem, lub butli
posiadającej niesprawny reduktor ciśnienia gazu.
- Każdorazowo, po zakończeniu użytkowania, należy odciąć dopływ gazu do
kuchenki zakręcając zawór przy butli z reduktorem ciśnienia.
- Nie pozostawiać dzieci i osób niepełnosprawnych bez dozoru w pobliżu
włączonej i nagrzanej kuchenki.
- W pobliżu kuchenki nie powinny znajdować się żadne materiały łatwopalne
(papier, tkaniny, płyny łatwopalne itp.).
- Okresowo sprawdzać szczelność kuchenki oraz przewodów przy użyciu
roztworu wody z mydłem.
- 2 -
- 3 -
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA - c.d.
- Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego
sprawdzenia czy wszystkie kurki są zamknięte.
- Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
- Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu.
- Nie dopuszczać do kuchenki małych dzieci oraz osób nie zapoznanych
z instrukcją jej użytkowania.
- Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania urządzenia w dobrym stanie
technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).
- Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta
(np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).
- Włączona i pracująca kuchenka powinna być na bieżąco kontrolowana.
Nie pozostawiać włączonej i pracującej kuchenki bez nadzoru.
- Należy również kontrolować gotowane na kuchenkach gazowych ciecze,
w celu uniknięcia wykipienia, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego
wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy.
- Do zasilania turystycznych kuchenek gazowych może być stosowany
wyłącznie gaz płynny propan-butan w butlach.
- Butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1.5 metra
od urządzeń promieniujących ciepło.
- Butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie.
- Butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed
uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.
- Butli nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych.
- Zabrania się sprawdzania szczelności urządzenia lub ustalania miejsca
ulatniania się gazu przy pomocy otwartego ognia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia części gazowej urządzenia, zabrania
się przeprowadzania samodzielnych napraw. Urządzenie należy odłączyć
i zwrócić się o pomoc do autoryzowanego punktu naprawczego.
- Zaleca się, by raz na dwa lata zlecić pracownikom uprawnionej firmy
serwisowej dokonanie przeglądu technicznego wraz z przeprowadzeniem
konserwacji urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci i osoby
upośledzone fizycznie i umysłowo oraz osoby, które nie są mentalnie do tego
przygotowane lub którym brak doświadczenia i wiedzy nie pozwala na
bezpieczną obsługę tego urządzenia. Osoby te mogą warunkowo obsługiwać
urządzenie, jeśli będą pod stałą kontrolą osoby dorosłej i zostały dodatkowo
poinstruowane z zakresu obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego
powiadomienia, o ile zmiany te nie zmieniają charakterystyki, parametrów
technicznych oraz cech użytkowych urządzenia.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą
kuchenki (np. poparzenie, oparzenie, zanieczyszczenie palników i.t.p.) oraz
spowodowane użytkowaniem kuchenki niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Rys. 1
- 4 -
PRZYGOTOWANIE KUCHENKI DO UŻYTKOWANIA
- Kuchenkę należy instalować zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa,
zawartymi w rozdziale I-szym.
- Kuchenka powinna być instalowana na zewnątrz zamkniętych pomieszczeń.
W przypadku użytkowania kuchenki wewnątrz pomieszczeń (np. w namiocie)
należy bezwzględnie zapewnić skuteczną i ciągłą wentylację pomieszczenia.
- Kuchenkę umieścić na poziomej, suchej, stabilnej i odpornej na temperaturę
powierzchni tak, aby w jej pobliżu było wolne miejsce. Kuchenka w czasie
pracy mocno nagrzewa się i dlatego wokół kuchenki nie powinny znajdować
się żadne inne urządzenia bądź przedmioty.
- Kuchenka zawsze powinna znajdować się powyżej poziomu terenu.
Niedopuszczalne jest używanie kuchenki w dołach i zagłębieniach
znajdujących się poniżej poziomu otaczającego terenu.
- Elastyczny przewód zasilający, łączący kuchenkę z butlą gazową (poprzez
reduktor ciśnienia gazu) winien leżeć swobodnie (nie powinien być naprężony)
i nie powinien dotykać innych urządzeń, a zwłaszcza ostrych krawędzi.
Długość przewodu nie powinna przekraczać 1.5 metra.
UWAGA:
Użytkowanie kuchenki w zamkniętych pomieszczeniach, bez dobrej wentylacji
i obiegu powietrza wokół kuchenki jest zabronione, gdyż stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika (zagrożenie zatruciem spalinami gazu
lub samym gazem, w przypadku jego ulatniania się).
Takie użytkowanie kuchenki może prowadzić również do uszkodzenia kuchenki,
gdyż powierzchnia płyty wokół palników może zmienić kolor (zżółknąć) na skutek
przegrzania.
Reklamacje uszkodzeń powstałych wskutek przegrzania kuchenki
w następstwie niewłaściwej lokalizacji oraz niewłaściwego użytkowania
kuchenki nie będą uwzględniane.
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA - c.d.
UWAGA:
W razie podejrzenia ulatniania się gazu nie wolno pod żadnym pozorem zapalać
zapałek, palić papierosów, włączać i wyłączać odbiorników elektrycznych oraz
używać innych urządzeń elektrycznych i mechanicznych, powodujących
powstawanie iskry elektrycznej lub udarowej.
W takim przypadku należy natychmiast zamknąć zawór na butli.
- 5 -
PRZEZNACZENIE KUCHENKI
- Kuchenka jest przeznaczona do użytku turystycznego, na zewnątrz
zamkniętych pomieszczeń.
- Kuchenkę należy użytkować na otwartej przestrzeni, jednak w miejscu
osłoniętym od wiatru, tak aby podmuchy wiatru nie gasiły płomienia
i doprowadzały do niekontrolowanego wypływu gazu.
- Kuchenka nie jest przeznaczona do profesjonalnego użytku w punktach
i zakładach gastronomicznych.
- Stosowanie kuchenki do innych celów może być niebezpieczne
i jest niedozwolone.
- Zabrania się użytkowania kuchenki w zamkniętych pomieszczeniach,
na łodziach (pod pokładem), w kajutach jachtów, przyczepach kempingowych,
namiotach itp.
- Kuchenka przystosowana jest do zasilania wyłącznie gazem płynnym
propan-butan G-30 o ciśnieniu nominalnym 37 mbar.
- Butla z gazem musi być wyposażona w reduktor ciśnienia gazu.
- Do połączenia kuchenki z butlą z gazem należy używać węża elastycznego,
specjalnie do tego celu przystosowanego (do nabycia w specjalistycznych
sklepach z armaturą gazową).
- Po zainstalowaniu kuchenki i przed pierwszym jej użyciem należy sprawdzić
szczelność całej instalacji gazowej przy użyciu piany mydlanej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756