Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia GORENJE ECT6353XPI

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WOLNOSTOJĄCEJ
KUCHENKI KOMBI
www.gorenje.comwww.gorenje.com
Dziękujemy za Państwa
zaufanie i zakup naszego urządzenia.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z
niniejszego produktu, w załączeniu
przekazujemy szczegółową instrukcję
obsługi. Podane w niej wskazówki
powinny umożliwić Państwu możliwie
jak najszybsze zaznajomienie się ze
swoim nowym urządzeniem.
Proszę upewnić się, że otrzymaliście
Państwo urządzenie w stanie
nieuszkodzonym. W razie stwierdzenia
powstania szkód w transporcie
proszę skontaktować się z punktem
sprzedaży, w którym urządzenie
zostało zakupione, lub regionalnym
dystrybutorem, który dostarczył
urządzenie. Numer telefonu można
znaleźć na fakturze lub na dokumencie
dostawy.
Instrukcja jest także dostępna na naszej
stronie internetowej:
http://www.gorenje.com
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
3
SPIS TREŚCI
794474
WPROWADZE-
NIE
ZASADY
KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA
KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
8 Przed podłączeniem urządzenia
9 KUCHENKA ELEKTRYCZNA - WOLNOSTOJĄCA
13 Panel sterowania
14 Dane urządzenia – tabliczka znamionowa
15 ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
15 Przed pierwszym użyciem urządzenia
15 Płyta kuchenna (w zależności od modelu)
17 OBSŁUGA PŁYTY GRZEWCZEJ
17 Panel sterowania
18 Włączanie płyty
19 Automatyczne szybkie podgrzewanie
20 Rozszerzona strefa gotowania (w zależności od modelu)
20 Strefa mocy
21 Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
22 Funkcje czasomierza
23 Wyłączanie strefy gotowania
23 Wskaźnik ciepła resztkowego
24 Wyłączanie całej płyty grzewczej
24 Maksymalny czas gotowania
25 Piekarnik
28 Wybór ustawień
30 Wybór dodatkowych funkcji/dodatków
32 Uruchamianie procesu pieczenia
32 Wyłączanie piekarnika
33 Opisy systemów (trybów pieczenia) i tabele pieczenia
51 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
52 Czyszczenie konwencjonalnego piekarnika
52 Czyszczenie powierzchni ze szkła ceramicznego
55 Czyszczenie piekarnika przy użyciu funkcji aqua clean
56 Wyjmowanie i czyszczenie wyciąganych prowadnic drucianych i
teleskopowych
57 Czyszczenie i zakładanie wkładek katalitycznych
58 Czyszczenie górnej ścianki piekarnika
59 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
62 Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika
64 Wymiana żarówki
65 TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK
67 INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA
70 UTYLIZACJA
INNE
4
794474
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I
ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu
8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub
braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy jedynie pod
nadzorem i po odbyciu szkolenia w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzenia oraz zrozumieniu wiążących się z
nią zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą czyścić ani pielęgnować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego odsłonięte części mogą
się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę
uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w
wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub
je przez cały czas nadzorować.
OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w
czasie używania bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do
piekarnika dzieci.
Urządzenie w czasie eksploatacji bardzo się nagrzewa.
Uważać, by nie dotknąć grzałek piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na
powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych przedmiotów.
5
794474
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą,
lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
OSTROŻNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru.
Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany
przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z
prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
OSTROŻNIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
gotowania. Nie można wykorzystywać go do innych celów,
np. do ogrzewania pomieszczenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za
pośrednictwem zewnętrznych czasomierzy lub specjalnych
układów sterowania.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon kuchenki
zaprojektowanych lub wskazanych jako odpowiednie
w instrukcji obsługi przez jej producenta lub też osłon
wbudowanych w kuchenkę. Stosowanie nieodpowiednich
osłon może prowadzić do wypadków.
OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć
urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem
elektrycznym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756