Znaleziono w kategoriach:
Kuchnia GORENJE KS6350WA

Instrukcja obsługi Kuchnia GORENJE KS6350WA

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
WOLNOSTOJĄCEJ
KUCHENKI GAZOWO-
ELEKTRYCZNEJ
www.gorenje.comwww.gorenje.com
859345_pl.indd 1859345_pl.indd 1 1. 04. 2021 10:23:451. 04. 2021 10:23:45
Dziękujemy za Państwa zaufanie i zakup
naszego urządzenia.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z niniejszego produktu, w
załączeniu przekazujemy szczegółową instrukcję obsługi.
Podane w niej wskazówki powinny umożliwić Państwu
możliwie jak najszybsze zaznajomienie się ze swoim nowym
urządzeniem.
Proszę upewnić się, że otrzymaliście Państwo urządzenie
w stanie nieuszkodzonym. W razie stwierdzenia powstania
szkód w transporcie proszę skontaktować się z punktem
sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione, lub
regionalnym dystrybutorem, który dostarczył urządzenie.
Numer telefonu można znaleźć na fakturze lub na
dokumencie dostawy.
Niniejsza instrukcja jest ważna tylko wówczas, gdy na
urządzeniu umieszczony został symbol kraju. Jeśli na
urządzeniu BRAK jest symbolu kraju, proszę zapoznać się
ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wyregulowania
urządzenia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jego
eksploatacji w danym kraju.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami i można z niego korzystać wyłącznie w miejscach
posiadających dobrą wentylację. Przed podłączeniem lub
przystąpieniem do eksploatacji urządzenia zapoznać się z
instrukcją.
Instrukcje instalacji i podłączenia są dostarczane na oddzielnej
kartce.
Instrukcja jest także dostępna na naszej stronie internetowej:
http://www.gorenje.com
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
859345_pl.indd 2859345_pl.indd 2 1. 04. 2021 10:24:051. 04. 2021 10:24:05
3
SPIS TREŚCI
859345
WPROWADZE-
NIE
ZASADY
KORZYSTANIA
Z URZĄDZENIA
KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
9 Przed podłączeniem urządzenia
10 WOLNOSTOJĄCA KUCHENKA GAZOWO-ELEKTRYCZNA
10 Dane urządzenia – tabliczka znamionowa (w zależności od modelu)
14 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA
14 PŁYTA KUCHENNA (w zależności od modelu)
15 Palniki gazowe
17 PIEKARNIK
17 Panel sterowania (w zależności od modelu)
17 Włączanie i ustawienia
18 Ustawianie zegara
18 Wybór systemu pieczenia (w zależności od modelu)
20 Ustawianie temperatury pieczenia
21 Funkcje programatora czasowego
22 Wybór dodatkowych funkcji/dodatków
24 Uruchamianie procesu pieczenia
24 Wyłączanie piekarnika
25 OPISY SYSTEMÓW (TRYBÓW PIECZENIA) I TABELE PIECZENIA
44 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
45 Czyszczenie konwencjonalnego piekarnika
45 Palnik gazowy
46 Czyszczenie piekarnika przy użyciu funkcji aqua clean
47 Wyjmowanie i czyszczenie wyciąganych prowadnic drucianych i
teleskopowych
48 Czyszczenie i zakładanie wkładek katalitycznych
49 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
52 Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika
54 Wymiana żarówki
55 SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ZGŁASZANIE USTEREK
57 PODŁĄCZENIA GAZU
60 TABELA DYSZ
62 UTYLIZACJA
INNE
859345_pl.indd 3859345_pl.indd 3 1. 04. 2021 10:24:051. 04. 2021 10:24:05
4
859345
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I
ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu
8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub
braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy jedynie pod
nadzorem i po odbyciu szkolenia w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzenia oraz zrozumieniu wiążących się z
nią zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą czyścić ani pielęgnować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego odsłonięte części mogą
się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę
uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w
wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub
je przez cały czas nadzorować.
OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w
czasie używania bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do
piekarnika dzieci.
Urządzenie w czasie eksploatacji bardzo się nagrzewa.
Uważać, by nie dotknąć grzałek piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na
powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą,
lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
859345_pl.indd 4859345_pl.indd 4 1. 04. 2021 10:24:061. 04. 2021 10:24:06
5
859345
OSTROŻNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru.
Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany
przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z
prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
OSTROŻNIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
gotowania. Nie można wykorzystywać go do innych celów,
np. do ogrzewania pomieszczenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za
pośrednictwem zewnętrznych programatorów czasowych
lub specjalnych układów sterowania.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon kuchenki
zaprojektowanych lub wskazanych jako odpowiednie
w instrukcji obsługi przez jej producenta lub też osłon
wbudowanych w kuchenkę. Stosowanie nieodpowiednich
osłon może prowadzić do wypadków.
OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć
urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem
elektrycznym.
Do podłączenia urządzenia użyć kabla 5 x 1,5 mm2 o
parametrach H05VV-F5G1,5 lub lepszych. Kabel musi zostać
zainstalowany przez serwisanta lub osobę o podobnych
kwalifikacjach.
Urządzenie należy postawić na podłodze bez żadnych
wsporników lub cokołów.
859345_pl.indd 5859345_pl.indd 5 1. 04. 2021 10:24:061. 04. 2021 10:24:06

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756