Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik GORENJE BCM547ORAB Elektryczny z mikrofalą Czarny

Powrót
www.gorenje.com
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KOMBINOWANEJ
KUCHENKI
MIKROFALOWEJ
Dziękujemy za zaufanie, jakie
okazali Państwo, wybierając nasz
produkt.
Niniejsza instrukcja obsługi ułatwi
Państwu korzystanie z nowego
urządzenia oraz pomoże się z nim
dobrze zapoznać.
Proszę się przekonać, że otrzymali
Państwo nieuszkodzone urządzenie.
W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, powstałego w trakcie
transportu, proszę skontaktować się
ze sklepem, w którym urządzenie
kupiono bądź magazynem, z
którego go dostarczono. Numer
telefonu znajduje się na fakturze albo
dowodzie dostawy.
Instrukcja montażu kuchenki
oraz przyłączenia jej do instalacji
elektrycznej znajdują się na odrębnej
kartce.
Instrukcja obsługi urządzenia
dostępna jest również na naszej
stronie internetowej:
www.gorenje.com / <http://www.
gorenje.com/>
ważne informacje
rada, uwaga
3
SPIS TREŚCI
602211
WSTĘP
PIERWSZE
PRZYGOTO-
WANIE URZĄ-
DZENIA
PIECZENIE
KROK PO
KROKU
CZYSZCZENIE
I KONSERWA-
CJA
ROZWIĄZY-
WANIE PRO-
BLEMÓW
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
8 Przed podłączeniem urządzenia
9 KOMBINOWANA KUCHENKA MIKROFALOWA
12 Panel sterujący
14 Dane techniczne
15 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
16 PIECZENIE KROK PO KROKU (1-6)
16 1. Krok: WŁĄCZENIE I USTAWIENIE
17 2. Krok: WYBÓR TRYBU PIECZENIA
19 3. Krok: WYBÓR USTAWIEŃ
23 4. Krok: WYBÓR FUNKCJI DODATKOWYCH
25 5. Krok: START PIECZENIA
25 6. Krok: WYŁĄCZENIE KUCHENKI
26 OPIS TRYBÓW I TABELE PIECZENIA
46 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
47 Klasyczne czyszczenie kuchenki
48 Czyszczenie kuchenki za pomocą funkcji aqua clean
49 Zdejmowanie i czyszczenie prowadnic drabinkowych
50 Wymiana żarówki
51 TABELA USTEREK I ZAKŁÓCEŃ
52 UTYLIZACJA
4
602211
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ
JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową
lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o
ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane zostaną
im wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia
i uświadomią sobie one związane z tym niebezpieczeństwa.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno im także
wykonywać bez nadzoru żadnych czynności związanych z
czyszczeniem lub konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć
nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie
powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego
odkryte części bardzo się nagrzewają. Aby uniknąć poparzenia,
nie dopuszczać do urządzenia dzieci.
W czasie pracy urządzenie nagrzewa się. Należy zachować
ostrożność, by nie dotknąć znajdujących się wewnątrz
piekarnika elementów grzejnych.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy
upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika i ewentualnie
szkła zamocowanych na zawiasach pokryw płyty nie używać
żrących i ściernych środków czyszczących lub ostrych
metalowych skrobaków.
5
602211
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych
lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać
wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta,
serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy
wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za
ozdobnymi drzwiami.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać go
do innych celów takich jak ogrzewanie
pomieszczenia, suszenie zwierząt
domowych lub innych zwierząt, papieru,
tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to
doprowadzić do zranienia lub wybuchu
pożaru.
Podłączenie urządzenia do sieci
elektrycznej może wykonać wyłącznie
upoważniony do tego serwisant lub
specjalista. Manipulowanie przy urządzeniu
lub wykonywanie nieprofesjonalnych
napraw może doprowadzić do wystąpienia
ryzyka obrażeń cielesnych lub uszkodzenia
produktu.
Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika
kabli zasilających innych urządzeń
używanych w pobliżu niniejszego
urządzenia może doprowadzić do zwarcia.
Dlatego też kable zasilające innych
urządzeń powinny znajdować się w
bezpiecznej odległości.
Nie wykładać ścianek piekarnika folią
aluminiową i nie stawiać na spodzie
piekarnika żadnych blach lub innych
naczyń. Folia aluminiowa zakłóciłaby
cyrkulację powietrza w piekarniku, co
utrudniałoby proces przyrządzania
żywności i zniszczyłoby emaliową powłokę.
W czasie pracy piekarnika jego drzwiczki
bardzo się nagrzewają. Dla dodatkowej
ochrony zamontowane jest trzecie szkło,
które obniża temperaturę powierzchni
zewnętrznej (dotyczy tylko niektórych
modeli).
Nadmierne obciążenie może spowodować
uszkodzenie zawiasów drzwiczek
piekarnika. Nie stawiać na otwartych
drzwiczkach piekarnika ciężkich garnków,
ani nie opierać się o nie w czasie
czyszczenia wnętrza piekarnika. Nigdy
nie stawać na otwartych drzwiczkach
piekarnika ani nie pozwalać, by siadały na
nich dzieci.
Urządzenia nie należy podnosić, chwytając
za uchwyt drzwiczek.
Obsługa urządzenia jest bezpieczna
zarówno z jak i bez prowadnic blach.
Uważać, by otwory wentylacyjne nie
zostały nigdy niczym zasłonięte ani w
żaden inny sposób zapchane.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756