Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik GORENJE BO737E30WG Elektryczny Biały A

Powrót
www.gorenje.comwww.gorenje.com
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PIEKARNIKA
ELEKTRYCZNEGO
Dziękujemy za zaufanie, jakie
okazali Państwo, wybierając nasz
produkt.
Niniejsza instrukcja obsługi ułatwi
Państwu korzystanie z nowego
urządzenia oraz pomoże się z nim
dobrze zapoznać.
Proszę się przekonać, że otrzymali
Państwo nieuszkodzone urządzenie.
W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, powstałego w trakcie
transportu, proszę skontaktować się
ze sklepem, w którym urządzenie
kupiono bądź magazynem, z
którego go dostarczono. Numer
telefonu znajduje się na fakturze albo
dowodzie dostawy.
Instrukcja montażu kuchenki
oraz przyłączenia jej do instalacji
elektrycznej znajdują się na odrębnej
kartce.
Instrukcja obsługi urządzenia
dostępna jest również na naszej
stronie internetowej:
www.gorenje.com / <http://www.
gorenje.com/>
ważne informacje
rada, uwaga
3
SPIS TREŚCI
490812
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
5 Przed podłączeniem urządzenia
6 PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
10 Panel sterujący
12 Dane techniczne
13 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
14 KROKI PIECZENIA (1 - 6)
14 1. Krok: WŁĄCZENIE I USTAWIENIE
15 2. Krok: WYBÓR TRYBU PIECZENIA
17 3. Krok: WYBÓR USTAWIEŃ
20 4. Krok: WYBÓR FUNKCJI DODATKOWYCHJ
22 5. Krok: START PIECZENIA
22 6. Krok: WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA
23 OPIS TRYBÓW I TABELE PIECZENIA
39 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
40 Klasyczne czyszczenie kuchenki
41 Czyszczenie piekarnika za pomocą funkcji aqua clean
42 Zdejmowanie i czyszczenie prowadnic drabinkowych oraz
wysuwanych prowadnic teleskopowych
43 Montaż wkładów katalitycznych
44 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
47 Zdejmowanie i wstawianie szybek w drzwiczkach
48 Wymiana żarówki
49 TABELA USTEREK I ZAKŁÓCEŃ
50 UTYLIZACJA
WSTĘP
PIERWSZE
PRZYGOTO-
WANIE URZĄ-
DZENIA
PIECZENIE
KROK PO
KROKU
CZYSZCZENIE
I KONSERWA-
CJA
ROZWIĄZY-
WANIE PRO-
BLEMÓW
4
490812
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ
JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową lub umysłową lub
nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile będą one to robić pod
nadzorem lub przekazane zostaną im wskazówki dotyczące bezpiecz-
nego używania urządzenia i uświadomią sobie one związane z tym
niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie
wolno im także wykonywać bez nadzoru żadnych czynności związa-
nych z czyszczeniem lub konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte części bar-
dzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć nagrzewających
się elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do
urządzenia, chyba że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego odkryte części
bardzo się nagrzewają. Aby uniknąć poparzenia, nie dopuszczać do
urządzenia dzieci.
W czasie pracy urządzenie nagrzewa się. Należy zachować ostroż-
ność, by nie dotknąć znajdujących się wewnątrz piekarnika elementów
grzejnych.
Używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego do używa-
nia z tym piekarnikiem.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elek-
trycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy upewnić się,
że urządzenie zostało wyłączone.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika i ewentualnie
szkła zamocowanych na zawiasach pokryw płyty nie używać
żrących i ściernych środków czyszczących lub ostrych metalo-
wych skrobaków.
5
490812
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych
lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej insta-
lacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami doty-
czącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać wymie-
niony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta, serwisan-
ta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy wyłącznie
urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za
ozdobnymi drzwiami.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku do-
mowego. Nie wykorzystywać go do innych
celów takich jak ogrzewanie pomieszczenia,
suszenie zwierząt domowych lub innych
zwierząt, papieru, tkanin, ziół, itp., ponieważ
mogłoby to doprowadzić do zranienia lub
wybuchu pożaru.
Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej
może wykonać wyłącznie upoważniony do
tego serwisant lub specjalista. Manipulowanie
przy urządzeniu lub wykonywanie nieprofe-
sjonalnych napraw może doprowadzić do
wystąpienia ryzyka obrażeń cielesnych lub
uszkodzenia produktu.
Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika
kabli zasilających innych urządzeń używa-
nych w pobliżu niniejszego urządzenia może
doprowadzić do zwarcia. Dlatego też kable
zasilające innych urządzeń powinny znajdo-
wać się w bezpiecznej odległości.
Nie wykładać ścianek piekarnika folią alu-
miniową i nie stawiać na spodzie piekarnika
żadnych blach lub innych naczyń. Folia
aluminiowa zakłóciłaby cyrkulację powietrza
w piekarniku, co utrudniałoby proces przy-
rządzania żywności i zniszczyłoby emaliową
powłokę.
W czasie pracy piekarnika jego drzwiczki bar-
dzo się nagrzewają. Dla dodatkowej ochrony
zamontowane jest trzecie szkło, które obniża
temperaturę powierzchni zewnętrznej (doty-
czy tylko niektórych modeli).
Nadmierne obciążenie może spowodować
uszkodzenie zawiasów drzwiczek piekarnika.
Nie stawiać na otwartych drzwiczkach pie-
karnika ciężkich garnków, ani nie opierać się o
nie w czasie czyszczenia wnętrza piekarnika.
Nigdy nie stawać na otwartych drzwiczkach
piekarnika ani nie pozwalać, by siadały na
nich dzieci.
Urządzenia nie należy podnosić, chwytając za
uchwyt drzwiczek.
Obsługa urządzenia jest bezpieczna zarówno
z jak i bez prowadnic blach.
Uważać, by otwory wentylacyjne nie zostały
nigdy niczym zasłonięte ani w żaden inny
sposób zapchane.
PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA:
Przed podłączeniem urządzenia skrupulatnie zapoznać się z
instrukcją obsługi. Gwarancją nie są objęte naprawy lub roszczenia
gwarancyjne wynikające z nieprawidłowego podłączenia lub
eksploatacji urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756