Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik GORENJE BO747A42XG Elektryczny Stal nierdzewna A+

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PIEKARNIKA
ELEKTRYCZNEGO
www.gorenje.comwww.gorenje.com
Dziękujemy za zaufanie, jakie
okazali Państwo, wybierając nasz
produkt.
Niniejsza instrukcja obsługi ułatwi
Państwu korzystanie z nowego
urządzenia oraz pomoże się z nim
dobrze zapoznać.
Proszę się przekonać, że otrzymali
Państwo nieuszkodzone urządzenie.
W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, powstałego w trakcie
transportu, proszę skontaktować się
ze sklepem, w którym urządzenie
kupiono bądź magazynem, z
którego go dostarczono. Numer
telefonu znajduje się na fakturze albo
dowodzie dostawy.
Instrukcja montażu kuchenki
oraz przyłączenia jej do instalacji
elektrycznej znajdują się na odrębnej
kartce.
Instrukcja obsługi urządzenia
dostępna jest również na naszej
stronie internetowej:
www.gorenje.com / <http://www.
gorenje.com/>
ważne informacje
rada, uwaga
3
SPIS TREŚCI
490790
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
6 Przed instalacją kuchenki:
7 ELEKTROMOS SÜTŐ
11 Dane techniczne
12 Panel sterujący
14 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
15 PIECZENIE KROK PO KROKU (1-6)
15 1. Krok: WŁĄCZENIE I USTAWIENIE
16 2. Krok: WYBÓR TRYBU PIECZENIA
18 3. Krok: WYBÓR USTAWIEŃ
21 4. Krok: WYBÓR FUNKCJI DODATKOWYCH
23 5. Krok: START PIECZENIA
23 6. Krok: WYŁĄCZENIE KUCHENKI
24 OPIS TRYBÓW I TABELE PIECZENIA
42 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
43 Klasyczne czyszczenie kuchenki
44 Czyszczenie piekarnika za pomocą funkcji aqua clean
45 Zdejmowanie i czyszczenie prowadnic drabinkowych oraz
wysuwanych prowadnic teleskopowych
46 Montaż wkładów katalitycznych
47 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
50 Zdejmowanie i wstawianie szybek w drzwiczkach
51 Wymiana żarówki
52 TABELA USTEREK I ZAKŁÓCEŃ
53 UTYLIZACJA
WSTĘP
PIERWSZE
PRZYGOTO-
WANIE URZĄ-
DZENIA
PIECZENIE
KROK PO
KROKU
CZYSZCZENIE
I KONSERWA-
CJA
ROZWIĄZY-
WANIE PRO-
BLEMÓW
4
490790
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I
ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową
lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy,
o ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane
zostaną im wskazówki dotyczące bezpiecznego
używania urządzenia i uświadomią sobie one związane
z tym niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem. Nie wolno im także wykonywać bez nadzoru
żadnych czynności związanych z czyszczeniem lub
konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie
dotknąć nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku
poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba
że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego
odkryte części bardzo się nagrzewają. Aby uniknąć
poparzenia, nie dopuszczać do urządzenia dzieci.
W czasie pracy urządzenie nagrzewa się. Należy zachować
ostrożność, by nie dotknąć znajdujących się wewnątrz
piekarnika elementów grzejnych.
Używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego do
używania z tym piekarnikiem.
5
490790
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy
upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy
parowych lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać
wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta,
serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy
wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować
za ozdobnymi drzwiami.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać go
do innych celów takich jak ogrzewanie
pomieszczenia, suszenie zwierząt
domowych lub innych zwierząt, papieru,
tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to
doprowadzić do zranienia lub wybuchu
pożaru.
Podłączenie urządzenia do sieci
elektrycznej może wykonać wyłącznie
upoważniony do tego serwisant lub
specjalista. Manipulowanie przy urządzeniu
lub wykonywanie nieprofesjonalnych
napraw może doprowadzić do wystąpienia
ryzyka obrażeń cielesnych lub uszkodzenia
produktu.
Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika
kabli zasilających innych urządzeń
używanych w pobliżu niniejszego
urządzenia może doprowadzić do zwarcia.
Dlatego też kable zasilające innych
urządzeń powinny znajdować się w
bezpiecznej odległości.
Nie wykładać ścianek piekarnika folią
aluminiową i nie stawiać na spodzie
piekarnika żadnych blach lub innych
naczyń. Folia aluminiowa zakłóciłaby
cyrkulację powietrza w piekarniku, co
utrudniałoby proces przyrządzania
żywności i zniszczyłoby emaliową powłokę.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756