Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik GORENJE GP898X

Powrót
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PIEKARNIKA
ELEKTRYCZNEGO Z
PIROLIZĄ
Dziękujemy za zaufanie
okazane przy zakupie naszego
urządzenia.
Niniejsza szczegółowa instrukcja ma na
celu możliwie jak najszybsze zapoznanie
Państwa z nowym urządzeniem.
Upewnić się, że urządzenie zostało
przekazane w stanie nieuszkodzonym.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
szkód powstałych w transporcie, proszę
powiadomić o tym punkt sprzedaży
lub regionalnego dystrybutora, skąd
urządzenie pochodzi.
Numer telefonu można znaleźć na
fakturze lub dowodzie dostawy.
Instrukcje instalacji i podłączenia są
dostarczane na oddzielnej kartce.
Instrukcja obsługi urządzenia dostępna
jest również na naszej stronie
internetowej:
www.gorenje.com / <http://www.gorenje.
com/>
ważne informacje
rada, uwaga
3
SPIS TREŚCI
794632
OSTRZEŻENIA
WSTĘPNE PRZY-
GOTOWANIE
URZĄDZENIA
USTAWIENIA I
PIECZENIE
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
ROZWIĄZYWA-
NIE PROBLEMÓW
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
7 Przed podłączeniem urządzenia
8 PIEKARNIK Z PIROLIZĄ
11 Informacje na temat urządzenia – tabliczka znamionowa (zależnie od
modelu)
12 Panel sterujący
14 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
15 PIERWSZE UŻYCIE
16 WYBÓR GŁÓWNYCH MENU PIECZENIA I USTAWIEŃ
17 A) pieczenie według wybranego rodzaju pożywienia (Automatycznie -
auto)
19 B) pieczenie poprzez wybranie trybu działania (Tryb profesjonalny (Pro))
25 C) zapisywanie własnego programu (moje przepisy)
26 ROZPOCZĘCIE PIECZENIA
26 ZAKOŃCZENIE PIECZENIA I WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA
27 WYBÓR DODATKOWYCH FUNKCJI
29 WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH
31 OPIS TRYBÓW I TABELE PIECZENIA
46 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
47 Klasyczne czyszczenie kuchenki
48 Automatyczne czyszczenie piekarnika – piroliza
50 Program czyszczący aqua clean
51 Wyjmowanie i czyszczenie wysuwanych prowadnic drucianych i
teleskopowych
52 Zdejmowanie i montowanie drzwiczek piekarnika
55 Wyjmowanie i montowanie szyby w drzwiczkach piekarnika
56 Wymiana żarówki
57 TABELA USTEREK I ZAKŁÓCEŃ
58 UTYLIZACJA
WPROWADZE-
NIE
4
794632
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I
ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową
lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy,
o ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane
zostaną im wskazówki dotyczące bezpiecznego
używania urządzenia i uświadomią sobie one związane
z tym niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem. Nie wolno im także wykonywać bez nadzoru
żadnych czynności związanych z czyszczeniem lub
konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie
dotknąć nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku
poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba
że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego
odkryte części mogą się bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać
do urządzenia małych dzieci.
W czasie pracy urządzenie nagrzewa się. Należy zachować
ostrożność, by nie dotknąć znajdujących się wewnątrz
piekarnika elementów grzejnych.
Używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego do
używania z tym piekarnikiem.
5
794632
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy
upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika i
ewentualnie szkła zamocowanych na zawiasach pokryw
płyty nie używać żrących i ściernych środków czyszczących
lub ostrych metalowych skrobaków.
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy
parowych lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać
wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta,
serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy
wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować
za ozdobnymi drzwiami.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać go
do innych celów takich jak ogrzewanie
pomieszczenia, suszenie zwierząt
domowych lub innych zwierząt, papieru,
tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to
doprowadzić do zranienia lub wybuchu
pożaru.
Podłączenie urządzenia do sieci
elektrycznej może wykonać wyłącznie
upoważniony do tego serwisant lub
specjalista. Manipulowanie przy urządzeniu
lub wykonywanie nieprofesjonalnych
napraw może doprowadzić do wystąpienia
ryzyka obrażeń cielesnych lub uszkodzenia
produktu.
Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika
kabli zasilających innych urządzeń
używanych w pobliżu niniejszego
urządzenia może doprowadzić do zwarcia.
Dlatego też kable zasilające innych
urządzeń powinny znajdować się w
bezpiecznej odległości.
Nie wykładać ścianek piekarnika folią
aluminiową i nie stawiać na spodzie
piekarnika żadnych blach lub innych
naczyń. Folia aluminiowa zakłóciłaby

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756