Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowo-elektryczna GORENJE KC621UUSC

Powrót
Kombinowana lub gazowa płyta kuchenna do zabudowy
Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia
PL
467527
Kombinowana lub gazowa płyta kuchenna do
zabudowy przeznaczona jest do użytkowania w
gospodarstwie domowym.
Opakowanie naszych wyrobów wykonane jest z materiałów
przyjaznych dla środowiska naturalnego i poddających się
utylizacji lub zniszczeniu. Informują o tym specjalne oznaczenia
umieszczone na opakowaniu.
Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika.
Instrukcja opisuje urządzenie oraz jego obsługę. Przeznaczona
jest dla różnych modeli urządzenia, dlatego może zawierać opisy
funkcji, których Wasze urządzenie nie posiada.
Niniejsza instrukcja odnosi się wyłącznie do urządzenia
posiadającego znak przynależności państwowej danego państwa.
Jeśli dane urządzenie nie posiada znaku rozpoznawczego
państwa, należy przy jego użytkowaniu uwzględniać instrukcje
techniczne w których znajdują się odpowiednie wskazówki
dotyczące przeróbki urządzenia, aby odpowiadało ono
obowiązującym przepisom określonego państwa .
Podłączenie powinno być wykonane zgodzie z zasadami podanymi w
załaczonej instrukcji oraz z obowiązujacymi przepisami i standardami.
Podłączenia może dokonać tylko fachowiec, upoważniony przez
dystrybutora gazu lub upoważnionego do tego punktu serwisowego.
Tabliczka znamionowa, zawierająca podstawowe informacje, jest
umocowana na spodzie płyty kuchennej.
Instrukcja obsługi
Instrukcja podłączenia
Tabliczka znamionowa
Ważne - Przeczytać przed użytkowaniem ....................3
Opis urządzenia ..............................................................6
Pola grzejne ....................................................................8
Sterowanie płytek elektryczych .................................. 11
Sterowanie palników gazowych ..................................12
Czyszczenie i konserwacja ..........................................13
Specjalne ostrzeżenia i zgłaszanie usterek ...............15
Instrukcja zabudowy ....................................................16
Przyłączenie płyty kuchennej do sieci elektrycznej ..19
Instrukcja podłączenia płyty kuchennej do instalacji ...21
gazowej..........................................................................21
Tabela dysz ...................................................................23
Dane techniczne ..........................................................24
Szanowny Użytkowniku!
2
Kombinowana lub gazowa płyta kuchenna do
zabudowy
467527
Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze, a także osoby o obniżonych
możliwościach fi zycznych, ruchowych lub psychicznych czy
też osoby, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, mogą
użytkować niniejsze urządzenie pod odpowiednią opieką lub też
jeżeli wcześniej zostały odpowiednio pouczone o bezpiecznym
użytkowaniu urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które mogą
wyniknąć na skutek nieprawidłowego użytkowania tego urządzenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci mogą czyścić
urządzenie lub wykonywać prace związane z jego konserwacją
jedynie pozostając pod odpowiednim nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie oraz niektóre dostępne elementy
urządzenia podczas użytkowania urządzenia mocno się
nagrzewają. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci poniżej 8 lat powinny być cały czas pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: na powierzchnię płyty
nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie z użyciem tłuszcz bądź oleju na
płycie kuchennej bez nadzoru grozi niebezpieczeństwem i może
spowodować pożar. Nigdy nie należy próbować zgasić ognia,
używając do tego wody. Urządzenie należy wyłączyć i płomień
przykryć pokrywą lub wilgotną ścierką.
»OSTRZEŻENIE: Nie należy użytkować płyty witroceramicznej,
jeżeli na jej powierzchni znajdują się widoczne pęknięcia,
ponieważ grozi to porażeniem prądem. W takim przypadku należy
natychmiast
wyłączyć wszystkie przełączniki pól grzejnych i odkręcić bezpiecznik
bądź wyłączyć główny
wyłącznik instalacyjny, całkowicie przerywając w ten sposób dopływ
energii elektrycznej.«
Urządzeń czyszczących za pomocą gorącej pary lub
wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących nie należy stosować
do czyszczenia urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do
porażenia prądem.
Urządzenie nie jest dostosowane do tego, by sterować nim za
pomocą zewnętrznych zegarów programujących lub specjalnych
systemów kontrolnych.
3
Ważne - Przeczytać przed użytkowaniem
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
467527
Urządzenie może podłączyć jedynie fachowiec, upoważniony przez dystrybutora
gazu lub upoważniony serwis. Przy tym powinien się również kierować przepisami
i warunkami technicznymi przyłącza lokalnego dystrybutora gazu. Związane z tym
ważne wskazówki znajdują się w rozdziale Instrukcja podłączenia.
Nieupoważnione ingerencje i naprawy grożą niebezpieczeństwem wybuchu,
porażenia prądem i zwarcia elektrycznego, co może doprowadzić do uszkodzeń ciała
i uszkodzeń urządzenia. Prace tego typu może wykonywać jedynie upoważniony
fachowiec.
Przed montażem i podłączeniem należy się upewnić, że lokalne warunki podłączenia
(rodzaj gazu i ciśnienie gazu) są zgodne z warunkami technicznymi samego
urządzenia.
Warunki techniczne urządzenia są podane na tabliczce znamionowej.
Urządzenie nie jest podłączone do komina czy przewodu wentylacyjnego.
Zamontowane i podłączone powinno być zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dotyczącymi podłączenia. Podczas użytkowania palników gazowych do
pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, gromadzi się dodatkowe ciepło
i wilgoć. Zadbać należy o wystarczające wietrzenie kuchni, szczególnie podczas
użytkowania urządzenia. Otworzyć należy naturalne otwory wentylacyjne lub
zainstalować mechaniczne urządzenie doi wentylacji (mechaniczny wyciąg kuchenny).
Odległość pomiędzy urządzeniem i wyciągiem kuchennym powinna wynosić 650 mm
bądź przynajmniej tyle, ile podano w instrukcji montażu okapu.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do gotowania. Nie należy go stosować w
jakimkolwiek innym celu, np. do ogrzewania pomieszczenia. Na płycie kuchennej nie
należy stawiać pustych naczyń.
Podłączając inne urządzenia elektryczne do gniazd sieciowych w pobliżu urządzenia,
należy uważać, aby ich kabel przyłączeniowy nie stykał się z gorącymi powierzchniami
na płycie.
Pod urządzeniem nie należy przechowywać przedmiotów, wrażliwych na wysoką
temperaturę, na przykład środków czyszczących, rozpylaczy itd.
Należy uważać na dokładne zestawienie części palnika.
Jeżeli płyty witroceramicznej używa się jako powierzchni roboczej, może dojść do jej
uszkodzenia lub porysowania. Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo stopienia się lub
pożaru, a tym samym uszkodzenia powierzchni płyty, na płycie nie należy podgrzewać
jedzenia w naczyniach aluminiowych lub w naczyniach z tworzywa sztucznego.
Czując w pomieszczeniu zapach ulatniającego się gazu, należy zamknąć główny
zawór doprowadzający gazu na butli gazowej lub w instalacji gazowej, zgasić wszelkie
rodzaje ognia (również papierosa), pomieszczenie natychmiast należy przewietrzyć,
nie włączać urządzeń elektrycznych i wezwać fachowca do napraw instalacji
gazowych.
Główny zawór doprowadzający gazu należy również zamknąć wtedy, gdy palników
nie będzie się używać przez pewien okres czasu (na przykład z powodu wyjazdu na
wakacje).
Przy długotrwałym użytkowaniu płyt żeliwnych strefa wokół płyty oraz brzeg płyty
grzejnej mogą zmienić kolor. Naprawa serwisowa nie jest w tym wypadku objęta
gwarancją.
4
Ostrzeżenia
467527
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756