Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka GORENJE F4142PW

Instrukcja obsługi Zamrażarka GORENJE F4142PW

Powrót
PL
www.gorenje.comwww.gorenje.com
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PIONOWEJ
ZAMRAŻARKII
2
Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo
nabywając nasze urządzenie, które zostało zaprojektowane, by uprościć
Państwu życie. Aby ułatwić Państwu korzystanie z produktu, przekazujemy
szczegółową instrukcję obsługi oraz na oddzielnej kartce instrukcję instalacji.
Instrukcja powinna pozwolić Państwu na możliwie jak najszybsze zapoznanie się
z nowym urządzeniem.
Życzymy Państwu dużo przyjemności w czasie jego używania.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności i długotrwałego
przechowywania zamrożonej żywności (do jednego roku, w zależności od
rodzaju żywności).
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie po wpisaniu podanego na
tabliczce znamionowej lub w karcie gwarancyjnej numeru modelu swojego
urządzenia można znaleźć szczegółowy opis swojego urządzenia, wskazówki
na temat jego używania, informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek,
informacje dotyczące serwisowania urządzenia, instrukcje obsługi, itp.
http://www.gorenje.com
Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
!
3
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
4 WAŻNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
4 Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
13 USTAWIENIE NOWEGO URZĄDZENIA
15 OPIS URZĄDZENIA
16 ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
21 PANEL STERUJĄCY I STEROWANIE URZĄDZENIEM
23 SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
27 ZALECENIA
28 CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA URZĄDZENIA
30 USUWANIE ZAKŁÓCEŃ
32 USUWANIE ZUŻYTEGO URZĄDZENIA
RÓŻNE
4
WAŻNE UWAGI I ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
Dla Państwa bezpieczeństwa i w celu prawidłowego
użytkowania, przed montażem i pierwszym użyciem
tego urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi, wraz ze wskazówkami i ostrzeżeniami.
Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i nieszczęśliwych
wypadków, należy zadbać, aby wszystkie osoby, które
będą użytkowały urządzenie, zostały dokładnie pouczone
o jego działaniu i bezpiecznym użytkowaniu. Niniejszą
instrukcję obsługi należy zachować i zadbać, aby załączona
została do urządzenia, jeśli zostanie ono przemieszczone
lub sprzedane, aby wszyscy użytkownicy urządzenia w
okresie jego eksploatacji byli odpowiednio pouczeni o jego
działaniu i bezpiecznym użytkowaniu.
Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia należy
stosować się do ostrzeżeń, zawartych w instrukcji obsługi,
ponieważ producent nie odpowiada za szkody, powstałe na
skutek niestosowania się do zaleceń instrukcji.
Bezpieczeństwo dzieci oraz osób o obniżonych
możliwościach
Zgodnie z normą EN
Dzieci w wieku 8 lat oraz starsze, a także osoby o
zmniejszonych możliwościach fizycznych, umysłowych
czy emocjonalnych lub bez odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, mogą użytkować niniejsze urządzenie,
znajdując się pod odpowiednią opieką lub jeżeli
otrzymały odpowiednie wskazówki, dotyczące
BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA
!
5
bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją
niebezpieczeństwo, związane z jego użytkowaniem. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny
czyścić urządzenia ani wykonywać prac, związanych z jego
konserwacją, pozostając bez odpowiedniej opieki.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zarówno wkładać jak i
wyjmować żywność z chłodziarki.
Zgodnie z normą IEC
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (włączając w to dzieci) o zmniejszonych
możliwościach fizycznych, ruchowych czy umysłowych
lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba
że użytkują one urządzenie, będąc pod odpowiednim
nadzorem i zgodnie ze wskazówkami osób,
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Całe opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo zaduszenia.
Decydując się na usunięcie urządzenia po jego
wyeksploatowaniu, wtyczkę należy wyjąć z gniazdka,
odciąć przewód przyłączeniowy (tuż przy urządzeniu)
oraz zdemontować drzwiczki, zapobiegając w ten
sposób możliwości porażenia prądem oraz temu, aby
dzieci, bawiąc się urządzeniem, zatrzasnęły się w nim.
Jeżeli niniejsze urządzenie, posiadające magnetyczne
uszczelki drzwiowe, ma zastąpić stare urządzenie,
posiadające mechanizm sprężynowy (zatrzask) na
drzwiczkach lub pokrywie, mechanizm ten należy
zniszczyć przed usunięciem zużytego urządzenia. Dzięki
temu uniemożliwi się sytuację, aby urządzenie stało się
śmiertelną pułapką dla dzieci.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756