Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka GORENJE GV672C60

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka
GV672C60
Spis treści
4Zmywarka ................................................................................................................................
5Instrukcje bezpieczeństwa ....................................................................................................
6Montaż......................................................................................................................................
6Przechowywanie/transport w zimie ..........................................................................................
6Zasada działania zabezpieczenia przed przelaniem .................................................................
6Opakowanie ..............................................................................................................................
6Utylizacja ...................................................................................................................................
7Przed pierwszym użyciem ......................................................................................................
7Twardość wody .........................................................................................................................
7Ustawianie Twardość wody ......................................................................................................
8Uzupełnianie soli .......................................................................................................................
8Ustawianie Środek nabłyszczający ...........................................................................................
8Uzupełnianie środka nabłyszczającego ....................................................................................
9Bardziej ekologiczne zmywanie ............................................................................................
9Zmywarka przyczynia siędo oszczędności prądu i wody ........................................................
10Ładowanie zmywarki ..............................................................................................................
10Kruche naczynia .......................................................................................................................
10Rezultat zależy od sposobu załadowania .................................................................................
10Kosze zmywarki ........................................................................................................................
10Górna taca na sztućce ..............................................................................................................
11Górny kosz ................................................................................................................................
12Dolny kosz ................................................................................................................................
13Użytkowanie zmywarki ...........................................................................................................
13Dodawanie detergentu ..............................................................................................................
14Główny włącznik .......................................................................................................................
14PROGRAMS Wybór programu .............................................................................................
15EXTRA Wybór opcji ..............................................................................................................
16Uruchamianie zmywarki ............................................................................................................
16TIME Pozostały czas ..............................................................................................................
16Kontrolka stanu pracy ...............................................................................................................
16Zatrzymywanie lub zmiana programu .......................................................................................
16Jeżeli zachodzi potrzeba załadunku większej liczby naczyń....................................................
17Zmywarka naczyńjest wyłączona z powodu przerwy w zasilaniu ...........................................
17Po zakończeniu programu ........................................................................................................
17Jak uzyskaćnajlepszy efekt suszenia .......................................................................................
17Rozładowywanie zmywarki .......................................................................................................
18Tabela programów ....................................................................................................................
19Ustawienia ...............................................................................................................................
19Otwieranie menu ustawień: .......................................................................................................
19Teraz można zmienićnastawy następujących opcji: ................................................................
21Pielęgnacja i czyszczenie .......................................................................................................
21Uzupełnianie środka nabłyszczającego ....................................................................................
21Uzupełnianie soli .......................................................................................................................
22Czyszczenie filtrów ...................................................................................................................
23Czyszczenie ramion zraszających ............................................................................................
2
23Czyszczenie wnętrza zmywarki i jej powierzchni zewnętrznych ...............................................
24Usuwanie zatorów ....................................................................................................................
26Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................
32Montaż.....................................................................................................................................
32Instrukcje bezpieczeństwa ........................................................................................................
32Przygotowanie ..........................................................................................................................
33Podłączanie odpływu ................................................................................................................
33Podłączenie do źródła wody .....................................................................................................
34Podłączenie elektryczne ...........................................................................................................
35Serwis ......................................................................................................................................
36Dane techniczne i etykieta efektywności energetycznej ....................................................
36Dane techniczne .......................................................................................................................
36Informacja dla konsumentów ....................................................................................................
36Informacje dla instytucji testujących .........................................................................................
3
Zmywarka
WyświetlaczGłówny włącznik
Eco
SpeedWash
Auto
Intensywny
Program 1h
Program szkło
Opóźniony start
Autootwieranie
Extra higiena
Wskaźnik soli
Wskaźnik środka
nabłyszczającego
Program samoczyszczenia
Zainstalowaćzmywarkę; zob. w rozdziale Montaż. Następnie otworzyćdrzwiczki i wcisnąć główny
wyłącznik, aby zacząć korzystaćz urządzenia.
Dla zapewnienia korzystnych rezultatów zmywania ważne jest, żeby przy pierwszym uruchomieniu
zmywarki dokonaćwłaściwych ustawień; zob. w rozdziale Przed pierwszym użyciem.
4
Instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaćinstrukcjęużytkowania i umieścić
jąw bezpiecznym miejscu.
Liczba standardowych ustawień: 16
Nie wolno używaćzmywarki do innych celów niżwskazane
w niniejszej instrukcji użytkowania.
Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki nie wolno
umieszczaćrzeczy innych niżnaczynia.
Nie wolno zostawiaćotwartych drzwi zmywarki, ponieważ
stwarza to ryzyko potknięcia.
Należy stosowaćtylko detergent do zmywarek!
Urządzenie może byćobsługiwane przez dzieci w wieku 8
lat i starsze oraz przez osoby z niepełnosprawnościąfizyczną,
umysłową, utratąpamięci lub nie posiadające doświadczenia
ani wiedzy. Osoby takie musząbyćnadzorowane w czasie
obsługi urządzenia lub poinstruowane w zakresie jego obsługi
oraz powiązanych zagrożeń. Urządzenie nie może być
czyszczone przez dzieci bez nadzoru.
Uszkodzony przewód zasilający może byćwymieniony tylko
przez wykwalifikowanego elektryka.
Zmywarkęmożna użytkowaćtylko w warunkach domowych,
do zmywania naczyń. Wszelkie inne sposoby użytkowania
sązabronione.
Do zmywarki nie wolno wkładaćnaczyńz pozostałościami
rozpuszczalnika, ponieważgrozi to eksplozją. W zmywarce
nie wolno zmywaćteżtalerzy zabrudzonych popiołem,
woskiem lub smarem.
Należy nadzorowaćdzieci. Nie wolno pozwalaćdzieciom
na użytkowanie zmywarki lub zabawęzmywarką. Należy
zachowaćszczególnąostrożność, gdy drzwi sąotwarte.
Wewnątrz mogąznajdowaćsiępozostałości detergentu.
Zawsze po dodaniu detergentu należy niezwłocznie
uruchomićzmywarkę.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756