Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka GORENJE GV64160

Powrót
PL
INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA
ZMYWARKA
GV66160
www.gorenje.com
Spis treści
2
Zmywarka ..................................................................................................
3
Instrukcje bezpieczeństwa ........................................................................
4
Przed pierwszym użyciem ........................................................................
5
Ładowanie zmywarki .................................................................................
6
Użytkowanie zmywarki ..............................................................................
10
Ustawienia .................................................................................................
12
Pielęgnacja i czyszczenie .........................................................................
15
Rozwiązywanie problemów .......................................................................
20
Montaż ......................................................................................................
22
Serwis .......................................................................................................
22
Informacje dla instytucji testujących ..........................................................
24
Dane techniczne .......................................................................................
Zmywarka
14
321 4 75 6 9
810 13
11 12
1. Główny włącznik
2. Programator
3. Auto
4. Intensywny
5. Eco
6. Szybki
7. Płukanie
8. SpeedWash
9. Autootwieranie
10. Połowa załadunku
11. Opóźniony start
12. Wyświetlacz
13. Wskaźnik środka nabłyszczającego
14. Wskaźnik soli
2
Instrukcje bezpieczeństwa
Informacje ogólne
Przeczytać instrukcję użytkowania i umieścić
w bezpiecznym miejscu.
Nie wolno używać zmywarki do innych celów niż
wskazane w niniejszej instrukcji użytkowania.
Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki
nie wolno umieszczać rzeczy innych niż naczynia.
Nie wolno zostawiać otwartych drzwi zmywarki,
ponieważ stwarza to ryzyko potknięcia.
Należy stosować tylko detergent do zmywarek!
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci
w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby z
niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, utratą
pamięci lub nie posiadające doświadczenia ani
wiedzy. Osoby takie muszą być nadzorowane w
czasie obsługi urządzenia lub poinstruowane w
zakresie jego obsługi oraz powiązanych
zagrożeń. Urządzenie nie może być czyszczone
przez dzieci bez nadzoru.
Uszkodzony przewód zasilający może być
wymieniony tylko przez wykwalifikowanego
elektryka.
Zmywarkę można użytkować tylko w warunkach
domowych, do zmywania naczyń. Wszelkie inne
sposoby użytkowania zabronione.
Do zmywarki nie wolno wkładać naczyń z
pozostałościami rozpuszczalnika, ponieważ grozi
to eksplozją. W zmywarce nie wolno zmywać też
talerzy zabrudzonych popiołem, woskiem lub
smarem.
OSTRZEŻENIE!
Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy
układać poziomo w specjalnym koszu na sztućce
zmywarki.
Montaż
Patrz sekcja Montaż.
Bezpieczeństwo dzieci
Należy nadzorować dzieci. Nie wolno pozwalać
dzieciom na użytkowanie zmywarki lub zabawę
zmywarką. Należy zachować szczególną ostrożność,
gdy drzwi otwarte. Wewnątrz mogą znajdować
się pozostałości detergentu. Zawsze po dodaniu
detergentu należy niezwłocznie uruchomić
zmywarkę.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki detergent do
zmywarek jest żrący!
Przechowywanie/transport w zimie
Przechowywać zmywarkę w miejscu, w którym temperatura
nie spada poniżej zera oraz unikać transportu na duże
odległości w bardzo niskiej temperaturze. Zmywarkę należy
transportować pionowo lub ułożoną na tylnej ściance.
Zasada działania zabezpieczenia przed
przelaniem
Zabezpieczenie przed przelaniem opróżnia zmywarkę i
odcina zasilanie wodą, gdy jej poziom podniesie się powyżej
wartości normalnej. W przypadku uruchomienia
zabezpieczenia przed przelaniem należy odciąć dopływ
wody i wezwać serwis.
Opakowanie
Opakowanie chroni produkt w czasie transportu. Materiał
opakowania nadaje się do recyklingu. Oddzielić od siebie
poszczególne materiały opakowania, aby pomóc ograniczyć
wykorzystanie surowców i ilość odpadów. Sprzedawca może
przekazać opakowanie do recyklingu lub skierować
do najbliższego zakładu recyklingu. Opakowanie wykonane
jest z następujących materiałów:
Tektura falista wyprodukowana z maks. 100%
materiałów pochodzących z recyklingu.
Polistyren spieniony (ESP) bez dodatku chloru ani fluoru.
Elementy podtrzymujące wykonane z surowego drewna.
Ochronne tworzywo sztuczne wykonane z polietylenu
(PE).
Utylizacja
Zmywarka została wyprodukowana i oznaczona jako produkt
poddawany odzyskowi.
Po zakończeniu eksploatacji zmywarki, gdy ma ona zostać
poddana utylizacji, należy niezwłocznie uniemożliwić jej
uruchomienie. Wyciągnąć kabel zasilający i uciąć go tak
krótko, jak to możliwe.
Informacje na temat odpowiedniego miejsca i sposobu
przekazania zmywarki do odzysku uzyskać można u
lokalnych władz.
3
Przed pierwszym użyciem
Sprawdzanie twardości wody
Zmywarka pracuje najskuteczniej z miękką wodą (woda z
niewielką ilością minerałów). Twarda woda pozostawia biały
osad na naczyniach i zmywarce.
Twardość wody podawana jest za pomocą niemieckich
(°dH) lub francuskich (°fH) stopni twardości wody.
Wodę o twardości przekraczającej 6°dH (9°fH) trzeba
zmiękczyć. Proces jest przeprowadzany automatycznie
z wykorzystaniem wbudowanego zmiękczacza wody.
Optymalne działanie zmiękczacza wody wymaga podania
twardości doprowadzanej wody. Po wyregulowaniu
zmiękczacza wody użyć detergentu i środka do płukania
w ilości odpowiedniej dla miękkiej wody.
Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów, aby
uzyskać informację na temat twardości wody w okolicy.
Zanotować twardość wody:____________
Jeżeli twardość wody przekracza 50°dH (89°fH), zalecamy
podłączenie zewnętrznego zmiękczacza wody.
OSTRZEŻENIE!
Twarda woda pozostawia biały osad na naczyniach
i wewnątrz zmywarki. Dlatego ważne jest, aby
odpowiednio ustawić zmiękczacz wody! Patrz Twardość
wody.
Nigdy nie uruchamiać zmywarki z pustym pojemnikiem
na sól, jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza
6°dH (9°fH).
Ustawianie Twardość wody
W rozdziale Ustawienia przedstawiono sposób regulacji
zmiękczacza wody.
Uzupełnianie soli
Pokrywa pojemnika nasól
1. Odkręcić pokrywę pojemnika na sól.
2. Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do
napełniania pojemnika na sól. Najpierw wlać około 1 l
wody.
3. Następnie dodać maksymalnie 1,0 kg soli, do
wypełnienia pojemnika. Używać soli gruboziarnistej
lub specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzeć nadmiar soli, aby umożliwić prawidłowe
dokręcenie pokrywki.
Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli
należy uruchomić program zmywania.
Ustawianie Środek nabłyszczający
W sekcji Ustawienia opisano sposób ustawiania ilości środka
nabłyszczającego.
Uzupełnianie środka
nabłyszczającego
Środek nabłyszczający przyspiesza oraz usprawnia
suszenie. Zapewnia on również lepsze rezultaty mycia oraz
bardziej czyste naczynia bez plam.
Nacisnąć,
abyotworzyć
1. Otworzyć pokrywkę przedziału na płyn nabłyszczający.
2. Ostrożnie wlać środek nabłyszczający do poziomu
oznaczonego jako max.
3. Wytrzeć środek nabłyszczający, który mógł się rozlać
wokół przedziału.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.
4