Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ekspres GRAEF Pivalla ES 702

Powrót
ES 702 Pivalla
PL Instrukcja obsługi
2
Spis treści
Wstęp ........................................................................................ 3
Przyjemność smakowania to więcej niż kawa! ...................... 3
Kawowe specjalności ............................................................... 4
Wskazówki bezpieczeństwa .................................................... 5
Rozpakowywanie ..................................................................... 7
Opis urządzenia ........................................................................ 8
Zakres dostawy ......................................................................... 8
Wymagania względem miejsca ustawienia ............................ 9
Sitka .......................................................................................... 9
Sitka podwójne ...................................................................... 9
Sitko na saszetki ..................................................................... 9
Przed pierwszym użyciem ...................................................... 10
Informacja o poziomie wody ................................................. 10
Uruchamianie ......................................................................... 10
Odpowietrzanie .................................................................... 10
Przygotowanie ....................................................................... 12
Parzenie espresso ................................................................... 13
Parzenie kawy z użyciem saszetek ........................................ 14
Automatyczne wyłączanie ..................................................... 16
Spienianie mleka z wykorzystaniem przystawki pannarello 16
Pobieranie gorącej wody ....................................................... 18
Usuwanie kamienia ................................................................ 18
Czyszczenie ............................................................................. 21
Czyszczenie głowicy zaparzającej .......................................... 21
Czyszczenie z zewnątrz ........................................................ 24
Narzędzie do czyszczenia ...................................................... 24
Wskazówki dotyczące parzenia espresso ............................. 25
Dane techniczne ..................................................................... 25
Obsługa klienta ...................................................................... 25
DODATKOWE Akcesoria ........................................................ 26
Utylizacja ................................................................................ 27
Gwarancja ............................................................................... 27
PL
3
WSTĘP
Szanowna Klientko, szanowny Kliencie.
Zakup naszego kolbowego ekspresu do kawy to trafny wybór: jest to
renomowany produkt wysokiej jakości.
Dziękujemy za zakup i życzymy udanej eksploatacji nowego ekspresu
marki Graef.
PRZYJEMNOŚĆ SMAKOWANIA TO WIĘCEJ NIŻ KAWA!
Technologia espresso stosowana w kolbowych ekspresach do kawy
marki Graef ma swój początek w 1901 roku. Drobno zmielona
kawa jest ekstrahowana w urządzeniu pod wysokim ciśnieniem (ok.
9barów) przez ok. 23sekundy. W przypadku ekspresów kolbowych
zmielona kawę wsypuje się ręcznie do wyjmowanego sita i dociska;
proces ten nosi nazwę „ubijania”.
Punktem wyjścia do przygotowania dobrego espresso jest zasada
4M.
1. Mieszanka (Miscela) wybór ziaren kawy.
2. Młynek (Macinacaffè) dobry młynek, który zawsze mieli kawę
na świeżo, jak np. CM702, CM800, CM802 lub CM900.
3. Ekspres (Macchina) odpowiednie urządzenie, które generuje
optymalne ciśnienie wody.
4. Ręka baristy (Mano) przygotowuje espresso i dostosowuje do
siebie pozostałe 3 czynniki.
4
KAWOWE SPECJALNOŚCI
Espresso stanowi podstawę wielu różnych wariantów tego napoju. Z
przyjemnością prezentujemy te najbardziej znane.
Lungo
Taka sama ilość
kawy jak w przypad-
ku espresso, pod-
wójna ilość wody.
Macchiato
Espresso pod
pierzynką ze spien-
ionego mleka.
Corretto
Espresso z dodatk-
iem odrobiny alko-
holu, takiego jak
grappa, amaretto,
brandy itd.
Cappuccino
Espresso ze spienio-
nym mlekiem.
Caffé latte
Podwójne espresso
z gorącym mlekiem.
Doppio
Podwójne espresso
z podwójną ilością
kawy i wody.
Caffé Americano
Espresso dopełnione
taką samą lub pod-
wójną ilością wody.
Ristretto
Taka sama ilość
kawy jak w przypad-
ku espresso, połowa
ilości wody.
Latte macchiato
2/3 gorącego mle-
ka, 1/3 spienionego
mleka, a na koniec
espresso.
PL
5
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie to spełnia wymogi właściwych przepisów bezpiec-
zeństwa. Jego nieprawidłowe użycie może jednak spowodować
szkody osobowe i materialne.
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzenia należy
przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:
Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem
widocznych zewnętrznych uszkodzeń obudowy, przewodu zasi-
lającego i wtyczki. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
Naprawami urządzenia, np. wymianą uszkodzonego przewodu
zasilającego, może zajmować się wyłącznie specjalista lub dział
obsługi klienta rmy Graef. Niewłaściwie wykonane naprawy
mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika. Pon-
adto powodują one wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.
Uszkodzone komponenty można zastępować wyłącznie orygi-
nalnymi częściami zamiennymi. Tylko te części mogą zapewnić
spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej
8lat, przez osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nieposiadające
doświadczenia i/lub wiedzy pod warunkiem, że będą one nadzo-
rowane bądź przeszkolono je w zakresie bezpiecznego korzysta-
nia z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Czyszczeniem
i pielęgnacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, o ile nie
są w wieku powyżej 8lat i nie znajdują się pod nadzorem.
Urządzenie wraz z przewodem zasilającym należy przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8lat
oraz zapewnić, aby nie mogły bawić się urządzeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji wraz z ze-
wnętrznym regulatorem czasowym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Urządzenie nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, jak na przykład: w kuchniach
dla pracowników; w sklepach i biurach; w gospodarstwach

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756