Znaleziono w kategoriach:
Ekspres GRAEF Pivalla Set (Ekspres ES 702 + młynek CM 702)

Instrukcja obsługi Ekspres GRAEF Pivalla Set (Ekspres ES 702 + młynek CM 702)

Powrót
PL Młynek do kawy CM 702
Instrukcja obsługi
Spis treści
Bezpieczeństwo 3
Rozpakowywanie 4
Wymagania dotyczące miejsca instalacji 4
Przed pierwszym użyciem 4
Ustawienie stopnia grubości mielenia kawy 4
Mielenie kawy 5
Czyszczenie 5
Czyszczenie młynka 6
Obsługa klienta 6
Utylizacja 7
Gwarancja 7
PL
Młynek do kawy CM 702
2
Bezpieczeństwo
Urządzenie to spełnia wymagania
przepisów bezpieczeństwa. Jednak
niewłaściwe ytkowanie może
prowadzić do obrażeń ciała i/lub
uszkodzenia mienia. Celem bez-
piecznegoytkowania urządzenia,
należy postępow zgodnie z wy-
tycznymi wskazanymi poniżej:
Przed użytkowaniem naly
sprawdzić, czy urządzenie posiada
widoczne uszkodzenia zewnętrzne
obudowy, przewodu sieciowego
lub wtyczki . Nie należy użytkować i
eksploatować uszkodzonego spr-
tu.
W przypadku uszkodzenia podłą-
czeń zasilających naprawy muszą
być wykonane przez producenta,
jego dzi obsługi klienta lub wy-
kwalikowanego specjalistę, by
uniknąć zagr. Nieprawidłowo
wykonana naprawa może stanowić
zagrażanie dla użytkownika oraz
może spowodowutragwaran-
cji.
Uszkodzone części muszą b za-
stąpione wyłącznie oryginalnymi
cściami zamiennymi. Tylko w
przypadku stosowania oryginalnych
części rmy Graef zapewnione jest
bezpiecznegoytkowania.
Urządzenie jest przeznaczone do
użytku przez dzieci powyżej 8 roku
życia oraz przez osoby o ograniczo-
nej zdolności zycznej, psychicznej
lub umysłowej lub osoby, którym
brakuje doświadczenia i/lub wiedzy,
jednak tylko w przypadku, gdy
one nadzorowane przez osoby od-
powiedzialne za ich bezpieczeństwo
lub otrzymy przeszkolenie o tym,
jak należy bezpiecznie korzystać z
urządzenia oraz rozumieją wiążące
się z tym niebezpieczeństwo.
Urządzenie wraz z przewodem zasi-
lającym nie może trać w ręce dzie-
ci poniżej 8 roku życia.
Dzieci powinny być pod nadzorem,
by nie bawiły się urządzeniem.
Urządzenie nie jest dostosowane do
sterowania zewnętrznego poprzez
czasomierz lub oddzielnego pilota.
Urządzenie jest przeznaczone do
ytku w gospodarstwie domo-
wym oraz podobnych miejscach,
takich jak: zaplecza kuchenne dla
personelu sklepów i biur, w gospo-
darstwach rolnych, przez gości w
hotelach, motelach i innych obiek-
tach takich jak np. pensjonaty „Bed
& Breakfast”.
Zawsze należy wyciągać przewód
zasilający z gniazdka eklektyczn.
trzymając za wtyczkę, a nie kabel.
Porównaj dane urdzenia przed
podłączeniem, jego napięcie i czę-
stotliwość z danymi na tabliczce
znamionowej. Dane te muszą być
identyczne, aby zapobiec uszkodze-
niu urządzenia.
Nie ywać urządzenia, jeśli kabel
zasilający lub wtyczka uszkodzo-
ne.
Przed dalszym ytkowaniem urzą-
dzenia zainstalować nowy kabel
elektryczny przez serwis rmy Graef
lub autoryzowanego elektryka.
Nie wolno otwierać obudowy urzą-
dzenia. Istnieje ryzyko porażenia
PL
Młynek do kawy CM 702
3
prądem.
Nie wolno dotyk elementów skła-
dowych urządzenia będących pod
napięciem. Może to spowodować
porażenie prądem, a nawet dopro-
wadzić do śmierci.
Zabrania się przenoszenia urdze-
nia trzymając za kabel.
Nie należy przenosić urządzenia
podczas pracy.
Nie dotykać wtyczki mokrymi ręka-
mi.
Opakowania nie mogą być ywa-
ne do zabawy. Niebezpieczeństwo
uduszenia!
Należy przestrzegać wskazówek
dot. wymogów instalacji i podłącze-
nia elektrycznego w celu uniknięcia
zagrożeń dla osób i mienia.
Urządzenie jest przeznaczone do
mielenia ziaren kawy. Prosimy nie
mielić kawy wielokrotnie.
Rozpakowywanie
Celem rozpakowania urządzenia
wykonaj następujące czynności:
Wyjmij urządzenie z opakowania.
Usuń wszystkie materiały opakowa-
niowe.
Us ewntualne naklejki (nie usu-
wać tabliczki znamionowej).
Wymagania dotycce
miejsca instalacji
Dla bezpiecznego i właściwego
funkcjonowania urdzenia, miejsce
instalacji musi spełniać następujące-
wymagania:
Urządzenie należy umieścić na so-
lidnej, płaskiej, poziomej , antypo-
ślizgowej i odpornej na ciepło po-
wierzchni o wystarczającej nośności.
Naly wybrać taką lokalizacje, aby
dzieci nie moy dostać się do gorą-
cych powierzchni urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do montażu na ścianie lub do zabu-
dowy w szafce.
Nie naly umieszczać urządzenia
w gorącym, mokrym lub wilgotnym
miejscu.
Gniazdko musi być łatwo dostępne,
by odłącz przewód zasilający (w
razie koniecznci).
W przypadku wątpliwości co do sta-
nu instalacji elektrycznej w Państwa
domu, należy upewnić się i zas-
gnąć rady uprawnionego fachowca,
czy instalacja elektryczna w gospo-
darstwie domowym jest wykonana
prawidłowo. W przypadku niepra-
widłowej instalacji elektrycznej w
miejscu ytkowania, rma GRAEF
nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia sprzętu i jego wadliwe
działanie.
Przed pierwszym użyciem
Naly oczyścić urządzenie przed
pierwszym yciem zgodnie z opi-
sem zawartym w instrukcji dot.
czyszczenia i konserwacji”.
Ustawienie stopnia
grubości mielenia kawy
Poprzez żne możliwości ustawie-
nia stopnia mielenia, można wpły-
wać na charakter kawy.
PL
Młynek do kawy CM 702
4
Uwaga: Powyższe wartości są war-
tościami przybliżonymi.
Ustawienie stopnia grubości mie-
lenia kawy zaly od konkretnego
rodzaju ziarna kawy. Dla powyżej
podanych ustawień użyliśmy ziar-
na kawy marki MACAFE. W tym
przypadku może się zdarzyć, że
przy wybranych przez Państwo ziar-
nach kawy efekt mielenia może się
znaleźć powyżej lub poniżej sugero-
wanych ustawień.
Duży wybór ustawień stopnia gru-
bości mielenia kawy daje możliwość
bardzo precyzyjnej regulacji.
Podczas użytkowania ynka do
kawy naly wziąć pod uwana-
stępujące rzeczy:
Czym drobniejsze mielenie tym pro-
ces mielenia jest dłuższy.
Jeśli mielisz drobno kamoże się
zdarz, że kawa ulegnie zlepieniu.
W takim przypadku delikatnie stu-
kaj podczas mielenia w pokry
pojemnika ziaren celem udrożnienia
przesypywanej kawy.
Mielenie kawy
Naly umieścwtyczkę w gniazd-
ku elektrycznym.
Naly umieścić uchwyt ltra na
wsporniku.
Napełnić zbiornik ziaren kawy od-
powiednią ilością kawy do zmiele-
nia.
Uwaga: ywaj jedynie całych
ziaren kawy. Regularnie napełniaj
pojemnik na ziarno. Równomier-
na waga jest ważna, aby zapewn
ynne mielenie ziaren kawy.
Wstaw zbiornik na mieloną ka
pod wylotem lub przesuń uchwyt
ltra na wspornik .
Popchnij pojemnik mielonej kawy
lub uchwyt ltra w kierunku przyci-
sku pomiędzy uchwytami.
Ustaw stopień mielenia kawy pod-
czas jej mielenia.
Po osiągnięciu żądanej grubości
oraz ilości kawy, należy wyjąć po-
jemnik kawy mielonej lub uchwyt
ltra.
Czyszczenie
Kawa znajdująca się w urządzeniu
w dłuższym okresie czasu może
ulegać utlenianiu. Proces ten może
mi negatywny wpływ na jakość
kawy oraz powodować nieprzy-
jemny (zjełczały) smak. Urządzenie
powinno być zawsze utrzymywane
w należytej czystości umożliwiając
tym samym przyrządzanie jak naj-
lepszej kawy w dowolnym czasie.
Zalecamy czyszczenie urządzenia co
USTAWIENIE
10 - 15 kawa espresso
20 - 23 kawa ltowana
PL
Młynek do kawy CM 702
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756