Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia GRAM GK 15662-90 B

Powrót
Skrócona
instrukcja obsługi
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ
DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
bo środowisko
ma dla nas znaczenie
IO-CFS-2333 / 8514927
(05.2022 V1)
GK 15662-90 B
WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA GAZOWO- ELEKTRYCZNA
Pełna instrukcja na
www.gramagd.pl/i/57990
Zeskanuj kod
Szanowny Kliencie,
od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek.
Urządzenie Gram to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i
doskonałej efektywności.
Instrukcję, którą trzymasz w rękach skróciliśmy do
niezbędnego minimum. Staramy się w ten sposób wspólnie
dbać o środowisko naturalne i zredukować ilość papieru i
środków wykorzystywanych w procesie druku. Znajdziesz
tu najważniejsze informacje na temat prawidłowego
użytkowania sprzętu, a po pełną instrukcję zawsze możesz
sięgnąć na https://gramagd.pl/.
Zapewniamy, że sprzęt, który opuścił fabrykę został przed
zapakowaniem poddany szczegółowej kontroli pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności. Przestrzeganie zawartych w
instrukcji wskazówek uchroni Cię od błędów w użytkowaniu i
mogących z nich wynikać nieszczęśliwych wypadków. Zwróć
też uwagę na wytyczne dotyczące oszczędzania energii i
niezagrażającego naturze utylizacji opakowania oraz zużytego
sprzętu. Zachowaj instrukcję i przechowuj tak, by mieć
ją zawsze pod ręką.
Przyjemnych doświadczeń ze sprzętem
Gram
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................................................... 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ .................................................................................. 8
ROZPAKOWANIE .................................................................................................. 8
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ......................................................................... 9
MONTAŻ BLOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED PRZEWRÓCENIEM KUCHNI .................. 9
TWOJE URZĄDZENIE ............................................................................................ 10
INFORMACJE NA START ........................................................................................ 11
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM ...................................................................11
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA ...................................................................11
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ..............................................................................11
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU .......................................................................11
OBSŁUGA PIEKARNIKA ......................................................................................... 12
FUNKCJE PIEKARNIKA .........................................................................................13
OBSŁUGA PŁYTY GRZEJNEJ................................................................................... 15
PALNIKI GAZOWE ...............................................................................................15
POKRĘTŁA I ZAPALANIE PALNIKÓW.......................................................................15
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ............................................................................ 16
PIEKARNIK ........................................................................................................16
ŚRODKI CZYSZCZĄCE .........................................................................................16
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI ................................................................................16
CZYSZCZENIE ....................................................................................................16
CZYSZCZENIE PAROWE STEAM CLEAN ..................................................................17
PŁYTA GRZEJNA GAZOWA ....................................................................................17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ........................................................................... 18
DANE TECHNICZNE ............................................................................................... 19
INSTALACJA ......................................................................................................... 20
USTAWIENIE KUCHNI ..........................................................................................20
PODŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI GAZOWEJ ...................................................21
PODŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ...........................................22
PRZYSTOSOWANIE KUCHNI DO INNEGO RODZAJU GAZU .........................................22
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA ........................................................... 24
GWARANCJA ......................................................................................................24
SERWIS ............................................................................................................24
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI ........................................24
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Uwaga. Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzy-
mać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
- 5 -
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić z
wszelkich zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty ku-
chennej zaleca się ostudzić przed jej zamknięciem
pokrywą.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz-
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki na le ży upew-
nić się, czy sprzęt jest wy łą czo ny.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu
do czyszczenia parą.
Aby uniknąć przegrzania, nie należy instalować
urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostaw się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodo-
wać wypadki.
Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i użytkować tylko w od-
powiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed
zainstalowaniem i użytkowaniem zapoznać sie z
instrukcja obsługi.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do ce-
lów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756