Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik GRAM IO 20674-90 B Elektryczny Czarny matowy A+

Powrót
Skrócona
instrukcja obsługi
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ
DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
bo środowisko
ma dla nas znaczenie
IO-CBI-2712 / 8514922
(06.2022 V1)
Pełna instrukcja na
www.gramagd.pl/i/57996
Zeskanuj kod
Szanowny Kliencie,
od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek.
Urządzenie Gram to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i
doskonałej efektywności.
Instrukcję, którą trzymasz w rękach skróciliśmy do
niezbędnego minimum. Staramy się w ten sposób wspólnie
dbać o środowisko naturalne i zredukować ilość papieru i
środków wykorzystywanych w procesie druku. Znajdziesz
tu najważniejsze informacje na temat prawidłowego
użytkowania sprzętu, a po pełną instrukcję zawsze możesz
sięgnąć na https://gramagd.pl/.
Zapewniamy, że sprzęt, który opuścił fabrykę został przed
zapakowaniem poddany szczegółowej kontroli pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności. Przestrzeganie zawartych w
instrukcji wskazówek uchroni Cię od błędów w użytkowaniu i
mogących z nich wynikać nieszczęśliwych wypadków. Zwróć
też uwagę na wytyczne dotyczące oszczędzania energii i
niezagrażającego naturze utylizacji opakowania oraz zużytego
sprzętu. Zachowaj instrukcję i przechowuj tak, by mieć
ją zawsze pod ręką.
Przyjemnych doświadczeń ze sprzętem
Gram
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................................................... 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ .................................................................................. 6
ROZPAKOWANIE .................................................................................................. 6
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ......................................................................... 6
TWOJE URZĄDZENIE .............................................................................................. 7
INFORMACJE NA START .......................................................................................... 8
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM .................................................................... 8
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA .................................................................... 8
PANEL STEROWANIA ............................................................................................ 8
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ............................................................................... 8
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU ........................................................................ 8
OBSŁUGA PIEKARNIKA ........................................................................................... 9
FUNKCJE GRZEJNE..............................................................................................10
PROGRAMY GOTOWE ...........................................................................................11
WYKORZYSTANIE SONDY MIĘSA ...........................................................................12
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ............................................................................ 13
OGÓLNE PORADY................................................................................................13
ŚRODKI CZYSZCZĄCE .........................................................................................13
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI ................................................................................13
CZYSZCZENIE ....................................................................................................13
PROWADNICE TELESKOPOWE ...............................................................................14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ........................................................................... 15
DANE TECHNICZNE ............................................................................................... 16
INSTALACJA ......................................................................................................... 17
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE ...................................................................17
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA ............................................................17
WYMIARY PIEKARNIKA ........................................................................................18
ZABUDOWA POD BLATEM ....................................................................................18
ZABUDOWA WYSOKA .........................................................................................18
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA ........................................................... 20
GWARANCJA ......................................................................................................20
SERWIS ............................................................................................................20
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI ........................................20
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.
Do czyszczenia piekarnika nie wolno używsprzę-
tu do czyszczenia parą.
- 5 -
Aby uniknąć przegrzania, nie należy instalować
urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostaw się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Należy, zwrócić uwagę, ażeby drobny sprzęt gospo-
darstwa domowego wraz z przewodami nie doty-
kał bezpośrednio do rozgrzanego piekarnika, gdyż
izolacja tego sprzętu nie jest odporna na działanie
wysokich temperatur.
Nie należy pozostawiać piekarnika bez nadzoru
podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec za-
paleniu wskutek przegrzania.
Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarni-
ka naczyń o ma sie przekraczającej 15 kg.
Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawne-
go technicznie. Wszelkie usterki mogą być usuwa-
ne wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką technicz-
ną, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elek-
tryczne piekarnika.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do ce-
lów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nie od łą czal ny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymie-
niony u wytwórcy lub w spe cja li stycz nym zakładzie
naprawczym, albo przez wykwalikowaną osobę w
celu unik nię cia zagrożenia.
Podczas procesu czyszczenia pyrolitycznego piekar-
nik może osiągnąć bardzo wysokie temperatury, z
tego powodu zewnętrzne powierzchnie piekarnika
mogą nagrzać się bardziej niż zazwyczaj, dlatego
należy zadbać o to, aby dzieci nie znajdowały się
wówczas w pobliżu piekarnika.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756